Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari - 30 september 2002

Report this content

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari - 30 september 2002 · Koncernens resultat före realisationsvinster och skatt uppgick till 237 MSEK (225) och resultat efter realisationsvinster men före skatt uppgick till 354 MSEK (392). · Fastighetsförvärv och nyinvesteringar genomfördes för 1.541 MSEK (3.031). · Fastigheter avyttrades för 1.188 MSEK (566) medförande en realisationsvinst om 117 MSEK (167). Årets första nio månader har präglats av en fortsatt hög affärsaktivitet med både omfattande förvärv och försäljningar. Bland de förvärv och nyinvesteringar som genomfördes samt avtal om kommande nyinvesteringar som träffades under perioden kan bland annat nämnas: · förvärv och ombyggnation för 215 MSEK av en logistikfastighet i Järfälla utanför Stockholm med en av Nordens ledande grossist- och handelskoncerner inom VVS- och VA-produkter, Dahl, som långsiktig hyresgäst, · förvärv och ombyggnation av ett köpcentrum i St Karins, nordost om Åbo i Finland, för 160 MSEK med detaljhandelskedjan Kesko som långsiktig hyresgäst, · nybyggnation av en lagerfastighet för grossist- och handelskoncernen Ahlsell Oy i Hyvinge, fem mil norr om Helsingfors, till ett värde om ca 114 MSEK, · förvärv av en nyligen färdigställd kontorsfastighet i Helsingfors för ca 200 MSEK med telekomoperatören Sonera som långsiktig hyresgäst. Bland försäljningarna kan nämnas Radisson SAS Hotel i Amsterdam samt Quality Hotel Panorama i Göteborg. Koncernens nettoomsättning uppgick för perioden till 1.087 MSEK (962) och per den 30 september uppgick balansomslutningen till 15.882 MSEK jämfört med 15.465 MSEK vid årets början respektive 14.818 MSEK per den 30 september 2001. Vid periodens utgång omfattade förvaltningen i koncernen 198 fastigheter om cirka 1,7 miljoner kvadratmeter. För helåret 2002 bedöms koncernens resultat från den löpande verksamheten exklusive försäljningsvinster överstiga motsvarande resultat för år 2001. Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. För ytterligare information, vänligen kontakta: Reinhold Geijer,VD i Nordisk Renting AB, telefon 08-670 98 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00360/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00360/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar