Beslut på extra bolagsstämma

Beslut på extra bolagsstämma Val av styrelseledamot Såsom ytterligare styrelseledamot invaldes advokat Otto Rydbeck. Styrelsen består därefter av ordförande Claes Dinkelspiel, vice ordförande Magnus Wahlbäck, Ulf Dinkelspiel, Bengt Marnfeldt, Lage Jonason, Sven Skarendahl och Otto Rydbeck. Godkännande till försäljning av livförsäkringsmäklarverksamheten genom överlåtelse av aktier i dotterbolag Bolagsstämman godkände styrelsens beslutat att den mäklarverksamhet som bedrivs av dotterbolaget TeleTrade e-Insurance AB under namnändring till Nordnet Försäkringsmäklare AB ("Nordnet Försäkringsmäklare") och som avser livförsäkring ("Liv-verksamheten") skall överlåtas till tre ledande befattningshavare i Nordnet Försäkringsmäklare. Den del av Nordnet Försäkringsmäklares mäklarverksamhet som avser sakförsäkring berörs ej av överlåtelsen. Överlåtelsen sker med ekonomisk verkan per den 1 oktober 2001 genom att Nordnet Försäkringsmäklare överlåter Liv- verksamheten för en köpeskilling motsvarande bokfört värde till ett för ändamålet förvärvat lagerbolag, TeleTrade Liv & Fond AB, och att samtliga aktier i TeleTrade Liv & Fond AB i omedelbar anslutning därtill överlåts till de tre köparna för en köpeskilling om en (1) krona. I samband med överlåtelsen har ett management- och samarbetsavtal trätt i kraft innebärande bland annat att köparna upp till två år skall tillhandahålla tjänster avseende management och ledning av den del av Nordnet Försäkringsmäklares verksamhet som avser sakförsäkring. Enligt sistnämnda avtal utses även en av köparna till styrelseledamot i Nordnet Försäkringsmäklare. För ytterligare information kontakta Klas Danielsson, koncernchef, 08-506 330 00, 0708-744 574 Nordnet är en Internetmäklare vars kärnverksamhet är värdepappershandel via Internet. Nordnet är resultatet av samgåendet mellan Sveriges tidigare två största Internetmäklare TeleTrade och Nordnet. Nordnet består även av Nordnet Norge ( www.nordnet.no ) , Nordnet Danmark ( www.nordnet.dk )och Eurotrade Securities S.A.i Luxemburg ( www eurotrade.lu ). Eurotrade fokuserar på värdepappershandel via Internet för nordiska medborgare boende utomlands. Nordnet är den största Internetmäklaren i Norden, och en av de absolut största mäklarfirmorna totalt sett i Sverige mätt i antal transaktioner. Nordnet AB (publ) är namnändrat från TeleTrade Financial Services AB (publ). Nordnet-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00940/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00940/bit0001.pdf

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar