Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Delårsrapport januari - september 2002 *För tredje kvartalet uppgick resultatet före jämförelsestörande poster, goodwill-avskrivningar och skatt till 0,7 (-29,9) mkr *Kostnaderna under tredje kvartalet reducerades med 45 mkr på årsbasis jämfört med första halvåret *Niomånadersresultat före jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt om -11,2 (-71,5) mkr *Niomånadersresultat efter jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt om -33,0 (-173,2) mkr *Niomånadersresultat per aktie uppgick till -0,21 (-2,22) kr VD-kommentar Stockholmsbörsen fortsatte att falla under det tredje kvartalet. Aktiviteten tilltog dock bland privatinvesterare pga de kraftiga rörelserna på börsen och Ericssons nyemission. Sammantaget var dock aktiemarknadsklimatet fortsatt tufft. Det är därför glädjande att vi väsentligt lyckats sänka kostnadsnivån till ca 12 mkr per månad från tidigare i år ca 16 mkr per månad. Vi fortsätter att arbeta med kostnaderna och de skall sänkas ned mot 11 mkr per månad inom de närmaste kvartalen. Resultatet för det tredje kvartalet är inte tillräckligt bra men är ett första steg i rätt riktning mot en god lönsamhets-nivå även under sämre marknadsklimat. Den ökade aktiviteten under tredje kvartalet motverkades resultatmässigt av sjunkande courtageintäkt per avslut samt fallande räntenetto och avgiftsnetto, en utveckling som bromsades upp under slutet av perioden och som i början av fjärde kvartalet utvecklats i positiv riktning. En rad andra faktorer talar också för att vi är på rätt väg och har goda möjligheter att framgent förbättra vårt resultat avsevärt. Ytterligare effektiviseringar samt arbete med intäktssidan medför en breakevennivå med avseende på svenska verksamheten om 3500- 4000 avslut per dag under det fjärde kvartalet. Nordnet Norge och Nordnet Danmark har visat god kundtillväxt under tredje kvartalet vilket gör att dessa kundgrupper inom kort ska bidra positivt till resultatet. Eurotrade Securities S.A. i Luxemburg fortsätter att visa en stabil utveckling. Nya tjänster i form av värdepappersbelåning och options- handel samt, under första halvåret nästa år, utökning av tjänsten och målgruppen med handel i Norge och Danmark, ska medföra tillväxt för Eurotrade. En ny kund eller en ytterligare affär ger Nordnet samma resultatbidrag oavsett om den kommer från Sverige, Norge, Danmark eller Eurotrade. En situation som ger oss spännande tillväxtmöjligheter. Efter tredje kvartalets slut påbörjades bankverksamheten i Sverige genom lansering av Nordnet AssetCard, ett kontant och kreditkort kopplat till kundens depå. Genom kortet blir depån alltid tillgänglig och på sikt förväntar vi oss därför att våra kunder samlar mer av sitt aktie- och fondsparande på sin Nordnetdepå. Nordnet är nu ett kostnadseffektivt tillväxtföretag med en bred marknadsledande tjänst för värdepappershandel och med en infrastruktur som gör det möjligt att växa på flera olika marknader och med olika kundgrupper. Klas Danielsson Verkställande direktör Koncernens intäkter och resultat Samgåendet mellan Gamla TeleTrade och Gamla Nordnet genomfördes under 2001. Samgåendet redovisas enligt poolningsmetoden varför de båda parternas räkenskaper har konsoliderats per 1 januari 2001. Jämförelsetalen är därmed totalen av de båda parternas siffror och skiljer sig därför från angivna siffror i föregående års delårs-rapport, som endast innehåller Gamla TeleTrade. Koncernens försäkringsmäklarverksamhet har omstrukturerats och fr o m fjärde kvartalet 2001 har livförsäkringsmäklarverksamheten avyttrats. I jämförelsesiffrorna ingår denna verksamhet. Tredje kvartalet Intäkterna för tredje kvartalet minskade med -3% till 36,3 (37,5) mkr men ökade med 9% jämfört med andra kvartalet. Av intäkterna är 23,1 (28,3) mkr provisionsnetto, 8,9 (7,0) mkr räntenetto och 4,6 (2,6) mkr avgifter och övriga intäkter. Rörelsekostnaderna exklusive goodwillavskrivningar och övriga jämförelsestörande poster minskade med -47% och uppgick till -35,5 (-67,4) mkr. Jämfört med andra kvartalet minskade rörelsekostnaderna med -22%. Resultatet för tredje kvartalet före jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt uppgick till 0,7 (-29,9) mkr. Efter jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt uppgick resultatet till -4,7 (-124,4) mkr. I resultatet ingår en jämförelsestörande kostnad om -1,9 mkr som uppkommit pga den hedge gentemot Nordnet-aktien som koncernen innehar för att täcka kursrisken i det syntetiska incitamentsprogram som genomfördes i oktober 2001. Kostnaden uppstod då Nordnet-aktien stängde på 1,25 kr per 2002-09-30 jämfört med ingångsvärdet i hedgen om 1,70 kr. De planenliga goodwillavskrivningarna uppgick till -3,4 mkr. Resultatet per aktie efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -0,03 (-0,03) kr och efter utspädning till -0,16 (-1,60) kr. Niomånadersperioden Intäkterna för niomånadersperioden minskade med -25% till 117,8 (156,5) mkr. Av intäkterna är 71,3 (113,8) mkr provisionsnetto, 29,5 (29,0) mkr räntenetto och 16,4 (15,0) mkr avgifter och övriga intäkter. Rörelsekostnaderna exklusive goodwillavskrivningar och övriga jämförelsestörande poster minskade med -43% och uppgick till -129,0 (-228,6) mkr. Resultatet för niomånadersperioden före jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt uppgick till -11,2 (-71,5) mkr. Detta resultat har belastats med -3,5 mkr med anledning av uppkomna negativa poster från den i oktober 2001 avyttrade Livförsäkringsmäklarverksamheten. Efter jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt uppgick resultatet till -33,0 (-173,2) mkr. De planenliga goodwillavskrivningarna uppgick till -10,1 mkr. Resultatet per aktie efter skatt för niomånadersperioden uppgick till - 0,21 (-2,22) kr och efter utspädning till -0,21 (-2,22) kr. Verksamhetens utveckling och utsikter för de kommande kvartalen De kraftiga svängningarna på börsen tillsammans med Ericssons nyemission gjorde att trots Stockholmsbörsens fall under tredje kvartalet så ökade handeln jämfört med föregående kvartal. Nordnets kunder gjorde under tredje kvartalet 344 232 avslut i aktier, warrants, optioner, terminer och fondandelar jämfört med 259 379 avslut under andra kvartalet. Per aktiv depå gjordes därmed under tredje kvartalet 1,8 avslut per månad jämfört med 1,4 avslut per månad under det andra kvartalet. Med anledning av det generella börsfallet under året och Ericsson aktiens kraftiga kursnedgång föll den genomsnittliga nettocourtageintäkten per avslut till 61 kr under tredje kvartalet från 76 kr under första kvartalet. Under slutet av tredje kvartalet och i början av det fjärde kvartalet har den genomsnittliga courtage-intäkten per avslut ökat. Kundtillväxten i Sverige var netto negativ i början av det tredje kvartalet men stärktes därefter till att vara netto positiv. I Norge och Danmark var kundtillväxten stark under tredje kvartalet. För Eurotrade var kundtillväxten oförändrad. Total sett var antal aktiva depåer oförändrat vid periodens slut jämfört med utgången av föregående kvartal. Per den 30 september 2002 uppgick antal aktiva depåer till 62 800. För Nordnet Norge och Nordnet Danmark förväntas en fortsatt god tillströmmning av kunder inom det mycket aktiva segmentet. För Nordnet Sverige förväntas ett positivt nettotillskott av aktiva kunder bl.a. med anledning av ett fortsatt förstärkt kunderbjudande. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké för 2002 publiceras den 19 februari 2003 Ordinarie bolagsstämma äger rum den 23 april 2003 Delårsrapport för januari-mars 2003 publiceras den 23 april 2003 Delårsrapport för januari-juni 2003 publiceras den 13 augusti 2003 Bromma den 24 oktober 2002. Klas Danielsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Klas Danielsson, tel. 08 - 506 33030, mobil 0708 - 744 574, klas.danielsson@nordnet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00340/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00340/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar