Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 Nordnet mot lönsamhet Efter samgåendet · Resultatet för oktober beräknas bli positivt såväl före som efter goodwillavskrivningar och skatt · Samgåendet klart. Kostnadsmassan för Nordnet Sverige, Norge och Danmark sänkt från 20-21 till 12,5-13 mkr/mån · Nya priser och avgifter fr.o.m. oktober har gett förväntad positiv resultateffekt · Förväntad breakeven-nivå om ca 5000 avslut per dag för Internetmäkleriet bekräftad · Omstruktureringen och försäljning av icke kärnverksamhet genomförd med förväntade positiva effekter på resultatet · Fulltecknad nyemission tillförde verksamheten 132 mkr före emissionskostnader · Tredje kvartalet · Intäkterna ökade med 56% till 37,5 (24,1) mkr · Resultat före samgåendekostnader, omstruktureringskostnader, nedskrivningar, goodwillavskrivningar och skatt om -29,3 (-7,8) mkr. Efter dessa poster uppgick resultatet till -124,4 (-5,9) mkr · Engångsnedskrivningar av goodwill om -58,0 mkr från förvärven av Aktiedirekt och TeleTrade Försäkring · Byte av firma till Nordnet AB (publ) från TeleTrade Financial Services AB (publ) · Niomånadersperioden · Intäkterna ökade med 17% till 100,8 (86,2) mkr · Resultat före samgåendekostnader, omstruktureringskostnader, nedskrivningar, goodwillavskrivningar och skatt om -47,3 (-17,4) mkr. Efter dessa poster uppgick resultatet till -149,1 (-15,1) mkr · Framgångsrikt genomförda affärer; förvärv av Fondex, samgående mellan TeleTrade och Nordnet samt omstrukturering av försäkringsmäklarverksamheten · Stark grund lagd för framtiden med stor kundbas, kostnadseffektiv organisation och ledande egenutvecklade handelstjänster · VD-kommentar Det tredje kvartalet och oktober har varit händelserikt. Vi har genomfört ett samgående och omstrukturerat övriga verksamhetsområden. Sammanfattningsvis har vi gjort följande som lett till att Nordnet i oktober vänt resultatutveckling till ett positivt resultat: · Genomfört samgåendet mellan Sveriges två största Internetmäklare TeleTrade och Nordnet · Kraftigt sänkt kostnaderna för Nordnet Sverige, Norge och Danmark till 12,5-13,0 mkr per månad inklusive avskrivningar, från 20-21 mkr per månad under första halvåret. 91 personer arbetar med kärnverksamheten och 11 personer inom övriga verksamheter · Genomfört en pris och avgiftsförändring med förväntad positiv effekt på resultatet fr.o.m. oktober · Vänt resultatutveckling för Försäkringsmäklarverksamheten till ett positivt resultat i oktober om ca 0,4 mkr genom sänkta kostnader och försäljning av livförsäkringsmäklarverksamheten med ca 40 anställda · Sänkt kostnaderna för VCW så att de ej skall överstiga 0,4 mkr per månad. VCW är även en intern marknadsföringskanal Vi har därmed genomfört en fokusering på vår kärnverksamhet, värdepappershandel via Internet, och skapat förutsättningar för lönsamhet även vid lägre börsomsättning. Nordnet är nu Sveriges största Internetmäklare och Stockholmsbörsens fjärde största aktör totalt sett mätt i antal avslut. Vi går nu stärkta ur den värsta och mest långdragna börsnedgången på mycket lång tid och vi har lyckats skapa en verksamhet med förutsättningar att visa lönsamhet även vid låg aktivitet hos kunderna. Vi skall fortsätta växa inom alla områden. På kundsidan förväntar vi oss förutom i Sverige en fortsatt god och förstärkt tillväxt från våra under året startade filialer Nordnet Norge och Nordnet Danmark. Under oktober har kundtillväxten vänt från oförändrad till positiv i Sverige samt förstärkts i Norge och Danmark. Norge, Danmark och dotterbolaget Eurotrade Securities S.A. i Luxemburg är genom vår centrala drift i Sverige så kostnadseffektiva att vi blir lönsamma redan vid låga volymer. Eurotrade gick breakeven i oktober och beräknas nå lönsamhet inom kort. Danmark och Norge beräknas nå lönsam-het innan utgången av nästa år. På tjänstesidan fortsätter utvecklingen med nya tjänster och intäktskällor. Handlarapplika-tionen WinTrade som lanserades i mars/april har nu 4 300 användare. Genom vår nyligen avslutade och fulltecknade nyemission har balansräkningen stärkts. Vid oförändrade eller stigande volymer förväntas fjärde kvartalet visa vinst såväl före som efter goodwillavskrivningar. Klas Danielsson, verkställande direktör och koncernchef. Tredje kvartalet och niomånadersperioden Koncernens intäkter och resultat Samgåendet mellan TeleTrade och Nordnet godkändes av extra bolagstämma i TeleTrade den 28 juni. Samgåendet genomfördes genom att TeleTrade via en apportemission förvärvade Nordnet. TeleTrade tillträdde aktierna i Nordnet den 24 augusti. Nordnet har konsoliderats i räkenskaperna per den 1 juli. Jämförelsesiffror i rapporten är därmed exklusive Nordnet. Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 56 % jämfört med motsvarande period föregående år till 37,5 (24,1) mkr. Resultatet för tredje kvartalet före goodwillavskrivningar, minoritetens andel, beräknad skattekostnad, nedskrivningar, omstruktureringskostnader och samgåendekostnader uppgick till -29,3 (-7,8) mkr. Efter dessa poster uppgick resultatet för tredje kvartalet till -124,4 (-5,9) mkr. Samgåendekostnader om -42,8 mkr och omstruktureringskostnader om -11,5 mkr ingår i resultatet. De planenliga goodwillavskrivningarna uppgick till -4,1 mkr. I resultatet ingår nedskrivningar om totalt -59,8 mkr där -8,5 mkr är en engångsnedskrivning av goodwill p.g.a. försäljningen av Livförsäkringsmäklarverksamheten och -49,5 mkr är en engångsnedskrivning av goodwillen från förvärvet av Aktiedirekt som gjorts p.g.a. det försämrade aktiemarknadsklimatet. I nedskrivningarna ingår även en nedskrivning av aktieinnehavet i Mangold AB om -1,8 mkr. Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -2,19 (-0,22) kr och efter full utspädning till -1,88 (-0,18) kr. Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 17% jämfört med motsvarande period föregående år till 100,8 (86,2) mkr. Resultatet för niomånadersperioden före goodwillavskrivningar, minoritetens andel, beräknad skattekostnad, nedskrivningar, omstruktureringskostnader och samgåendekostnader uppgick till -58,5 (-18,8) mkr. Efter dessa poster uppgick resultatet för niomånadersperioden till -149,1 (-15,1) mkr. Resultatet per aktie för niomånadersperioden uppgick till -2,62 (-0,58) kr och efter full utspädning till -2,26 (-0,49)kr. Intäkterna för Internetmäkleriet ökade för tredje kvartalet med 135 % till 33,2 (14,1) mkr jämfört med motsvarande period föregående år bl.a. p.g.a. samgåendet med Gamla Nordnet. Resultatet för tredje kvartalet uppgick till -22,6 (-4,4) mkr där både TeleTrades och Nordnets löpande operativa kostnader före samgående-effekter belastar resultatet. I resultatet ingår även nedskrivning av aktieinnehavet i Mangold AB med - 1,8 mkr. Intäkterna för tredje kvartalet för Försäkringsmäklaren TeleTrade Försäkring sjönk med -33% till 5,4 (8,1) mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet för tredje kvartalet uppgick till -4,0 (-0,6) mkr. Börs-informationsportalen VCW.se minskade sina intäkter för tredje kvartalet med -75% till 0,5 (2,0) mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet för tredje kvartalet uppgick till -2,0 (-0,3) mkr efter nedskrivning av kundfordringar om - 0,5 mkr. Fr.o.m. fjärde kvartalet upphör affärsområdena Försäkringar och Information p.g.a. genomförd omstrukturering och fokusering på kärnverksamheten. Den kvarstående sakförsäkringsmäklarverksamheten och VCW redovisas fr.o.m. fjärde kvartalet under Internetmäkleriet. Verksamhetens utveckling under tredje kvartalet, samgåendet samt omstruktureringen Internetmäkleriet Under tredje kvartalet genomfördes samgåendet mellan TeleTrade och Nordnet. Samgåendet slutfördes i oktober med omfattande kostnadsbesparingar och rationaliseringar som följd. Kostnadsbesparingarna ger full effekt fr.o.m. oktober månad. I resultatet för tredje kvartalet ingår därför de operativa kostnaderna för både TeleTrade och Nordnet. Kostnadsnedskärningarna har genomförts enligt plan med något större effekt i oktober än förväntat. Några ytterligare samgåendekostnader förväntas inte uppstå under fjärde kvartalet. Personalminskningar har genomförts och antal anställda har minskat med 22 % till 91 medarbetare vid utgången av perioden i jämförelse med förhållande per den 1 juli. Av de 91 medarbetarna arbetar totalt ca 15 med utlandsverksamheterna. Per den 15 oktober slutfördes samgåendet genom systemintegration till TeleTrades handelssystem. Systemintegrationen för Norge, Danmark och Eurotrade beräknas ske under första kvartalet 2002 utan att medföra några extra kostnader. I samband med systemintegrationen lanserades en helt ny webbtjänst innefattandes en rad olika nyheter. TeleTrades egenutvecklade realtidsapplikation WinTrade ersatte Nordnets handlarapplikation Nordnet Java. Arbetet med systemintegrationen och tjänsterna var omfattande och genomfördes totalt sett mycket framgångsrikt. Vissa driftstörningar uppstod efter systemintegrationen där orsakerna nu är åtgärdade. Nordnets marknadsandel på Stockholmsbörsen var i oktober jämfört med september oförändrad relativt konkurrenternas. Den negativa utvecklingen på Stockholmsbörsen har medfört sjunkande aktivitet bland Nordnets kunder. Antal avslut per aktiv depåkund per månad uppgick till ca 1,7 under tredje kvartalet för att som lägst under perioden ha uppgått till historiskt låga ca 1,5. Under september samt under oktober (efter periodens slut) ökade aktiviteten och antal avslut per aktiv depåkund uppgick till ca 2,0. Den negativa börsutvecklingen har även medfört att utlåningen har minskat vilket försämrat räntenettot. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick utlåningen till 311,6 mkr, vilket i relation till inlåningen om 1 538,1 mkr motsvarar en historiskt låg relation om 20%. Antal aktiva depåer per den 30 september uppgick till ca 63 000 (approximerat efter antagande om viss negativ överlappningseffekt av depåer mellan TeleTrade och Nordnet) vilket är oförändrat i jämförelse med 1juli. Per den 30 september uppgick antal öppnade depåer till ca 90 000 efter att ca 11 000 äldre inaktiva depåer avslutats. Det totala marknadsvärdet på depåerna uppgick per den 30 september till 8,3 mdr kr. Siffrorna är inklusive Norge, Danmark och Eurotrade. Marknadsandelen av antal avslut på Stockholmsbörsen var i oktober 6,39 % och i september 6,09 %. I volym var marknadsandelen i oktober 1,17 % och i september 1,29 %. Nordnet är den största Internetmäklaren i Sverige både med avseende på antal avslut och volym. Nordnet är den fjärde största mäklarfirman totalt sett på Stockholmsbörsen mätt i antal avslut. Nordnet Norge Nordnet Norge lanserades i januari i år. Verksamheten bedrivs såsom en filial av för närvarande två personer i Oslo, en VD/country manager och en assistent, tillsammans med personal i Stockholm. Administration, drift och utveckling sköts av Nordnet Sverige. Nordnet Norges konkurrensfördelar gentemot lokala Internetmäklare är främst kostnadsfördelarna och tjänsteutbudet genom att Nordnet Sveriges utbud nyttjas. Kostnadsfördelarna skapar möjlighet att använda priset som ett marknadsföringsvapen i större utsträckning än de lokala konkurrenterna för att attrahera kunder. Fram till årsskiftet erbjuder Nordnet courtagefri optionshandel på Oslobörsen. Marknadsandelen av antal avslut på Oslobörsen var i oktober 0,82 % och i september 0,52 %. I volym var marknadsandelen i oktober 0,25 % och i september 0,12 %. Nordnet Danmark Nordnet Danmark lanserades i maj i år. Verksamheten bedrivs såsom en filial av för närvarande en person i form av Country manager i Köpenhamn tillsammans med personal i Stockholm. Administration, drift och utveckling sköts av Nordnet Sverige. Nordnet Danmarks konkurrensfördelar gentemot lokala Internetmäklare är precis som för Nordnet Norge främst kostnadsfördelarna och tjänsteutbudet genom att Nordnet Sveriges utbud nyttjas. Kostnadsfördelarna skapar möjlighet att använda priset som ett marknadsföringsvapen i större utsträckning än de lokala aktörerna för att attrahera kunder. Sedan lanseringen i maj erbjuder Nordnet courtagefri aktiehandel på Köpenhamnsbörsen där erbjudandet gäller fram till årsskiftet. Marknadsandelen av antal avslut på Köpenhamnsbörsen var i oktober 1,54 % och i september 0,68 %. I volym var marknadsandelen i oktober 0,25 % och i september 0,12 %. Eurotrade Securities S.A. Eurotrade lanserades under hösten 1999. Eurotrade är ett dotterbolag med säte i Luxemburg. Eurotrade har lokala tillstånd från Luxemburgs motsvarighet till Finansinspektionen och lyder således under strikta lokala lagar och förordningar med avseende på bl.a. sekretess som gäller för banker och andra aktörer i Luxemburg. Eurotrade har för närvarande tre medarbetare. Delar av drift, utveckling och värdepappershantering utförs av Nordnet Sverige. Eurotrade vänder sig till främst nordiska medborgare boende utomlands. Eurotrade har trots det negativa aktiemarknadsklimatet sedan våren 2000 visat en relativt stabil utveckling och visar för perioden januari - september i år ett breakeven resultat. Antal aktiva depåer per den 30 september uppgick till ca 1200. Det totala marknadsvärdet på depåerna uppgick per den 30 september till 440 mkr. Försäkringsmäklaren TeleTrade Försäkring (u.n.ä. till Nordnet Försäkringsmäklare AB) Aktiemarknadsklimatet under tredje kvartalet har fortsatt att påverka mäkleri av livförsäkringar (liv-, pension- och kapitalförsäkringar) negativt med lägre försäljnings- och provisionsvolymer och löpande rörelseförluster som följd. Mäkleri av sakförsäkringar påverkas inte av marknadsklimatet och har fortsatt att utvecklas väl med god lönsamhet. Som en konsekvens av resultatutvecklingen för livförsäkringsmäklarverksamheten har denna verksamhet avyttrats till ledningen för TeleTrade Försäkring per den 1 oktober. Försäljningen är villkorad av godkännande från extra bolagsstämma den 15 november. Kvar i TeleTrade Försäkring är sakförsäkrings-mäklarverksamheten. I och med omstruktureringen har antal anställda minskat från 50 till 7 medarbetare och fr.o.m. oktober förväntas resultatutvecklingen ha vänt till vinst om ca 400 tkr per månad. Omstruktureringen och försäljningen av livförsäkringsmäklarverksamheten har medfört omstruktureringskostnader om ca 11,5 mkr varav ca 5 mkr utgör resultateffekt efter nedskrivningar av upplupna försäkringsprovisioner främst p.g.a. ett stort antal annullationer och avbokningar av tidigare genomförda förmedlade försäkringslösningar. Börsinformationsportalen VCW Trafikutvecklingen för Börsinformationsportalen VCW.se följer aktiemarknadsutvecklingen och privatpersoners intresse att handla aktier. Antal besök uppgick i september till 700 844, att jämföra med 822 544 i juni och 1 099 271 i mars. Konjunkturen för Internetannonsering är mycket ofördelaktig och VCWs intäkter för tredje kvartalet var de lägsta sedan tidigt 1999. Med anledning av resultatutvecklingen har VCW genomfört kostnads-besparingar där bl.a. antalet anställda har minskat från 11 till 4. Efter periodens slut har annonskonjunkturen på Internet ej förbättrats. VCW tillför koncernen marknadsföringsvärden vilket till en del uppväger det löpande underskott som verksamheten kan komma att visa vid oförändrad annonskonjunktur. Kostnaderna förväntas fr.o.m. oktober ej överstiga 0,4 mkr per månad. Personal Antal anställda vid periodens slut uppgick till 102 (167 per 1 juli) personer exklusive 6 personer som slutar sin anställning under fjärde kvartalet och exklusive personal som tillhör den sålda livförsäkringsmäklar-verksamheten. Av de 102 anställda är 76 medarbetare verksamma inom Nordnet Sverige, totalt ca 15 medarbetare arbetar med utlandsverksamheterna Nordnet Norge, Nordnet Danmark och Eurotrade, 7 medarbetare inom Försäkringsmäklarverksamheten och 4 medarbetare arbetar med VCW. Koncernen, moderbolaget, finansiering och likviditet En nyemission med företrädesrätt för aktieägarna avslutades den 17 oktober. Emissionen fulltecknades och inbringade 132 mkr före emissionskostnader om ca 8 mkr. Per den 30 september hade 61,7 mkr influtit av nyemissionen och ingår i det egna kapitalet per periodens slut. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 1 295,7 mkr, varav spärrade medel 73,8 mkr. Koncernens egna kapital uppgick till 122,9 mkr vid periodens slut och till ca 185 mkr efter att hela emissionslikviden beaktats. Goodwill uppgick vid periodens slut till 78,5 mkr. Det egna kapitalet per aktie efter att hela nyemissionen beaktats fördelar sig på 155 745 308 aktier vilket motsvarar ett eget kapital per aktie om ca 1,19 kr. Soliditeten för koncernen uppgick till 7 %. Koncernens kapitaltäckningsgrad var 20,0 %. Moderbolagets räntenetto för tredje kvartalet uppgick till -1,6 mkr och resultatet uppgick till -3,1 mkr. Räntenettot för niomånadersperioden uppgick till -3,8 mkr och resultatet till - 37,2 mkr inklusive nedskrivning av aktier i dotterbolag om -29,8 mkr vilket ej påverkar koncernens resultat. Moderbolaget är ett holdingbolag utan affärsverksamhet. Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 12,5 mkr, varav spärrade medel 0 mkr. Per den 31 oktober uppgick moderbolagets likvida medel till ca 40 mkr. Med anledning av under föregående år genomförda förvärv och samgåendet mellan TeleTrade och Nordnet uppgick moderbolagets och andra icke rörelsedrivande dotterbolags räntebärande skulder till 106 mkr innan nyemissionen. 36 mkr har återbetalats efter periodens slut och de räntebärande skulderna uppgår därefter till 70 mkr, varav 25 mkr till E. Öhman J:or AB och 45 mkr till Nordiska Fondkommission AB. Dessa skall vara återbetalda den 30 december 2002. Som säkerhet gentemot Nordiska är 40 mkr i likvida medel spärrade i icke rörelsedrivande dotterbolag, vilka frigörs vid amortering. Per periodens slut har engångsnedskrivningar av koncerngoodwill om 58 mkr genomförts. 8,5 mkr hänförs till TeleTrade Försäkring p.g.a. försäljningen av livförsäkringsmäklarverksamheten. Återstående goodwill från TeleTrade Försäkring efter engångsnedskrivning och avskrivningar enligt plan uppgick till 25,7 mkr vilket bedöms vara ett korrekt värde med beaktande av att verksamheten omstrukturerats och fr.o.m. oktober beräknas visa vinst. 49,5 mkr av engångsnedskrivningarna hänförs till uppkommen goodwill från förvärvet av Aktiedirekt. Denna nedskrivning har gjorts p.g.a. att det försämrade aktiemarknadsklimatet har påverkat intäkterna negativt från Aktiedirekts verksamhet och kunder, och intäkterna bedöms kunna komma att kvarstå på nuvarande nivå. Efter engångsnedskrivning och avskrivningar enligt plan uppgick den upptagna goodwillen från Aktiedirekt till 39,6 mkr vilket bedöms vara ett korrekt värdet med beaktande av nuvarande aktiemarknadsklimat. Koncernens återstående goodwill uppgick totalt till 78,5 mkr med en månatliga goodwillavskrivningen fr.o.m. oktober om 0,7 mkr. Samgåendet mellan TeleTrade och Nordnet har genomförts enligt poolnings- metoden vilket medfört att goodwill ej uppstått. En utredning pågår med anledning av gamla TeleTrade-koncernens aktiverade förlustavdrag. Utredningen kan komma att resultera i en bedömning att dessa förlustavdrag ej fortsättningsvis skall vara aktiverade. Koncernens egna kapital kan då komma att minska med 21,5 mkr. Utredningen skall slutföras under fjärde kvartalet. Skattemyndigheten har efter periodens slut meddelat att de överväger att inte godkänna TeleTrade Solutions fördelningsprincip med avseende på blandad verksamhet för mervärdesskatt. Detta kan komma att medföra en återbetalning av mervärdesskatt uppskattad till ca 10 mkr för verksamhetsåren 1999, 2000 och 2001. Några reserveringar för detta har ej gjorts. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2001, 21 februari 2002 Årsredovisning 2001, april 2002 Ordinarie bolagstämma avseende 2001, 22 april 2002 Rapport första kvartalet 2002, 22 april 2002 Stockholm den 9 november 2001 Nordnet AB (publ) Klas Danielsson Verkställande direktör och koncernchef För ytterligare information kontakta: Klas Danielsson, tel. 08-50633021, mobil 0708-744574 Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00520/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00520/bit0002.pdf

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar