Information angående förvärvet av Stocknet

Information angående förvärvet av Stocknet Information med anledning av Nordnets förvärv av den norska Internetmäklaren Stocknet-Aston Securities ASA (Stocknet) från Aston Holding AS (Aston) som tidigare annonserats. Köpeskilling och goodwill Efter att Nordnet slutfört due diligence-arbetet har köpeskillingen justerats från högst 178 mkr till högst 168,6 mkr. I samband med detta har ansvaret för vissa kostnader om ca 5 mkr övergått från Aston till Nordnet. Stocknets egna kapital, innan genomförd verksamhetsintegration med Nordnet, beräknas komma att uppgå till ca 25 mkr. Integrationskostnaderna beräknas komma att uppgå till ca 25 mkr. Med anledning av detta beräknas som en följd av förvärvet och efter genomförd integration en goodwill om ca 175 mkr komma att uppstå. Ca 70 mkr av goodwillposten avses att hänföras till Stocknets befintliga kundstock och skrivas av över 10 år. Ca 105 mkr av goodwillposten avses hänföras till verksamhetsvärdet av Stocknets verksamhet i Tyskland, Norge och Danmark. Stocknets norska och danska verksamhet bedöms medföra att Nordnet fördubblar marknadsandelar-na på dessa marknader. Med Stocknets tyska verksamhet tar Nordnet ett stort strategiskt steg och går in i en av Europas största marknader. Finansiering Givet beslut på extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ) den 1 september avses förvärvet av Stocknet att finansieras enligt följande: Nyemitterade aktier i Nordnet 60,0 mkr Evigt efterställt förlagslån från Nordnets huvudägare 50,0 mkr E. Öhman J:or AB Efterställt 5-årigt förlagslån från Aston 35,0 mkr Egna medel 23,6 mkr Summa 168,6 mkr Transaktion med närstående E. Öhman J:or AB (Öhman) äger 32,7 % av antal och aktier och röster i Nordnet AB (publ). Claes Dinkelspiel och Ulf Dinkelspiel är huvudägare i E. Öhman J:or AB samt är styrelseledamöter i Öhman och Nordnet AB (publ). Nordnet AB (publ) avser att uppta ett evigt efterställt förlagslån från Öhman om 50 mkr till marknadsmässiga villkor. Styrelsen, exklusive ovan nämnda jäviga ledamöter som inte har deltagit i styrelsens handläggning av frågan, har bedömt att ett evigt efter-ställt förlagslån på marknadsmässiga villkor är en del av den för Nordnet optimala finansierings-strukturen för förvärvet. För att även efter förvärvet bibehålla en tillfredsställande kapitaltäckning hade alternativet varit att genomföra en kontant företrädesemission om motsvarande storlek eller att öka aktieandelen till Aston. Inget av alternativen bedömde styrelsen skulle vara lika finansiellt attraktivt för aktieägarna som det eviga förlagslånet. Tidsplan · Kallelse till extra bolagsstämma för beslut kring apportemission avseende aktieandelen i förvärvsköpeskillingen, 11 augusti · Extra bolagsstämma, 1 september · Aston tecknar aktieandelen, Nordnet tillträder som ägare av Stocknet och Nordnet konsoliderar in Stocknet i räkenskaperna, 1 oktober · Integration av Stocknets norska, danska och svenska verksamhet, oktober · Integration av Stocknets tyska verksamhet, första kvartalet 2005 För ytterligare information kontakta: Klas Danielsson, vd Nordnet, 08-50633030, 0708-744574, klas.danielsson@nordnet.se Nordnet AB (publ) är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Dotterbolaget Nordnet Securities Bank AB är en Internetmäklare och medlem av Stockholmsbörsen, Oslobörsen och Köpenhamnsbörsen. Dotterbolaget Eurotrade Securities S.A. erbjuder en Internetmäklartjänst från Luxemburg. Internetmäklaren Aktiedirekt erbjuder marknadens enklaste och billigaste tjänst. Dotterbolaget Nordnet Försäkringsmäklare AB förmedlar SAK-försäkringar. Besök gärna Nordnet Sverige www.nordnet.se , Nordnet Norge www.nordnet.no , Nordnet Danmark www.nordnet.dk , Aktiedirekt www.aktiedirekt.se och Eurotrade www.eurotrade.lu . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/11/20040811BIT00020/wkr0001.pdf

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar