Information från företagspresentation

Nordnets VD Klas Danielsson genomför idag med början kl. 12.00 en företagspresentation i Finansanalytikernas Förenings regi. Nedan är en sammanfattning av valda delar av informationen från presentationen i syfte att ej ge selektiv information till de närvarande. Kundintegrationen från den förvärvade norska Internetmäklaren Stocknet har gått, samt går, enligt plan. Nordnets marknadsandelar på Oslobörsen och Köpenhamnsbörsen indikerar att de överstiger de tidigare sammanlagda marknadsandelarna för Nordnet + Stocknet. De dynamiska effekter som förväntades beträffande handeln kan därmed ha inträffat snabbare än tidigare beräknat. Marknads-andelen av antal avslut på Olsobörsen och Köpenhamnsbörsen uppgick i november till 14,21% respektive 6,63%. Enligt tidigare bedömningar sjunker koncernens nettointäkt per avslut under fjärde kvartalet bl.a. som en följd av Stocknetförvärvet, men bedöms komma att öka något under första kvartalet 2005. De förväntade dynamiska effekterna inom övriga intäktsområden kan under 2005 komma att överskrida tidigare bedömningar. Den starka utvecklingen i Norge och Danmark plus fortsatt stark utveckling i Tyskland har gjort att andelen av koncernens antal avslut från den svenska verksamheten (Nordnet Sverige plus Aktiedirekt) sjönk till 41% i november. Obeaktat kortsiktiga variationer bedöms Sveriges andel komma fortsätta att sjunka. Koncernens expansion och starka utveckling under hösten på samtliga marknader, kommande satsningar i början av 2005 i Tyskland och Finland, satsningar inom pensionsområdet samt ökade försäljnings- och marknadsföringsinsatser kommer sannolikt att medföra att koncernens kostnadsmål för första kvartalet 2005 om -14,5 mkr per månad ej kommer att nås. Klas Danielsson bedömer att effektiviseringen och internationaliseringen av den finansiella sektorn kommer att fortskrida med sjunkande marginalkostnader och ökad konkurrens som följd. Detta kommer att medföra ökade fördelar för kunden i form av bättre tjänster och lägre priser. ”Nordnet har en unik möjlighet att konkurrera med ledande tjänster, kundnytta och pris tack vare den riskspridning vi har genom vår tillväxt och kritiska storlek på flera geografiska marknader och genom att vi har ett flertal olika tjänste- och kundsegment”, säger Klas Danielsson. För ytterligare information kontakta: Klas Danielsson, 08-50633030, 0708-744574, klas.danielsson@nordnet.se

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar