Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Nordnet AB (publ) ("Nordnet") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 1 september 2004 klockan 17.00 i Salén Konferens, Lokal Olympia 1 tr ned, Norrlandsgatan 15, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken söndagen den 22 augusti 2004. Införandet måste, på grund av mellankommande veckoslut, ske senast fredagen den 20 augusti 2004, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast klockan 16.00 tisdagen den 31 augusti 2004, under adress: Nordnet AB (publ), att: Mirre Laurell, Box 14077, 167 14 Bromma, eller per telefax 08-506 330 50 eller med e-post till bolagsstamma@nordnet.se. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 20 augusti 2004 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Nordnet under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordningen. 7. Framläggande och godkännande av handlingar enligt 4 kap 4 § och 6 § aktiebolagslagen. 8. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med bestämmelse om apport. 9. Stämmans avslutande. 10. Beslutsförslag Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med bestämmelse om apport (punkt 8) Nordnet har ingått ett avtal med Aston Holding AS ("Aston") avseende förvärv av samtliga aktier i Stocknet-Aston Securities ASA ("Stocknet"). Den totala köpeskillingen för Nordnets förvärv av aktierna i Stocknet kan uppgå till högst etthundrasextioåttamiljonerfemhundrafemtiofyratusentrehundratrettiosju (168 554 337) kronor (beroende på hur stor den eventuella Extraköpeskillingen kommer att bli), varav högst etthundraåttamiljonerfemhundrafemtio-fyratusentrehundratrettiosju (108 554 337) kronor skall erläggas kontant. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas genom nyemitterade aktier i Nordnet. Styrelsen föreslår därför bolagsstämman att besluta om ökning av aktiekapitalet med högst niomiljonertvåhundrasjuttiotretusenfemhundrasjuttio (9 273 570) kronor, genom nyemission av högst 9 273 570 aktier, envar å nominellt en krona. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Aston, med rätt och skyldighet för Aston att betala de tecknade aktierna genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i Stocknet. För 9 273 570 nyemitterade aktier i Nordnet skall Aston tillskjuta 4 983 556 aktier i Stocknet som apportegendom. Apportegendomen som kan komma att tillföras Nordnet beräknas ha ett värde av sextiomiljoner (60 000 000) kronor och beräknas komma att tas upp i Nordnets balansräkning till sagda belopp. I enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 punkt 36 kan dock värdet på apportegendomen komma att ändras beroende på börskursen för Nordnet- aktien och dess tillförlitlighet vid den s.k. transaktionstidpunkten. Teckning av aktier samt betalning av aktier genom tillskjutande av apportegendomen skall ske den 1 oktober 2004. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Vid full teckning kommer Aston att äga 5,62 procent av aktierna och rösterna i Nordnet. Aktieägare som representerar cirka 54 procent av samtliga aktier och röster i Nordnet har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 8 och handlingar enligt punkt 7 finns tillgängliga hos Nordnet från och med den 25 augusti 2004. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i augusti 2004 Nordnet AB (publ) För ytterligare information kontakta: Klas Danielsson, vd Nordnet, 08-50633030, 0708-744574, klas.danielsson@nordnet.se Nordnet AB (publ) är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Dotterbolaget Nordnet Securities Bank AB är en Internetmäklare och medlem av Stockholmsbörsen, Oslobörsen och Köpenhamnsbörsen. Dotterbolaget Eurotrade Securities S.A. erbjuder en Internetmäklartjänst från Luxemburg. Internetmäklaren Aktiedirekt erbjuder marknadens enklaste och billigaste tjänst. Dotterbolaget Nordnet Försäkringsmäklare AB förmedlar SAK-försäkringar. Besök gärna Nordnet Sverige www.nordnet.se , Nordnet Norge www.nordnet.no , Nordnet Danmark www.nordnet.dk , Aktiedirekt www.aktiedirekt.se och Eurotrade www.eurotrade.lu . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/11/20040811BIT00010/wkr0001.pdf

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar