Nordstjernan lägger budpliktsbud på KMT

Nordstjernan lägger budpliktsbud på KMT Nordstjernan AB ("Nordstjernan") offentliggör härmed ett offentligt kontanterbjudande om förvärv av samtliga aktier i Karolin Machine Tool AB (publ) ("KMT"), i enlighet med Aktiemarknadsnämndens beslut avseende tillämpning av Näringslivets Börskommittés bestämmelser om budplikt ("Erbjudandet"). * För varje aktie i KMT erbjuds 51 kronor kontant. Courtage utgår ej. * Anmälningsperioden beräknas löpa från den 22 januari till den 12 februari 2004. * Det erbjudna priset motsvarar KMTs volymviktade genomsnittliga betalkurs under perioden 16 oktober till 12 november 2003 1) och understiger stängningskursen den 16 december 2003 med 15 procent. Bakgrund till Erbjudandet KMT genomförde under hösten en av Nordstjernan garanterad företrädesemission för att finansiera förvärvet av Ingersoll-Rands verksamheter inom vattenskärning. Teckningskursen uppgick till 45 kronor per aktie. Genom teckning i nyemissionen ökade Nordstjernans ägarandel från 38,4 procent till 40,1 procent, vilket aktualiserade bestämmelserna om budplikt enligt Näringslivets Börskommittés regler om budplikt. Nordstjernan sökte dispens från budpliktsreglerna, bland annat på grund av att budpliktspriset väsentligt skulle understiga KMTs aktuella börskurs. Nordstjernan ansåg att ett bud under börskurs varken skulle gynna KMTs aktieägare eller aktiemarknaden som helhet. Aktiemarknadsnämnden meddelade dock inte Nordstjernan ovillkorad dispens. Vidare menade Aktiemarknadsnämnden att ett bud enligt budpliktsreglerna skall ges till ett lägsta pris som motsvarar KMTs volymviktade genomsnittliga aktiekurs under de 20 börsdagar som föregick den 13 november 2003, då Nordstjernan offentliggjorde sitt ökade innehav, och ej det högsta pris som Nordstjernan har betalat de senaste sex månaderna (vilket motsvarar ovan nämnda 45 kronor per aktie). Således erbjuder Nordstjernan alla KMTs aktieägare att sälja sina aktier till ett pris om 51 kronor per aktie. Det skall dock noteras att KMTs börskurs vid budets lämnande ligger över budkursen. Erbjudandet Nordstjernan erbjuder 51 kronor kontant för varje aktie i KMT. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 306 miljoner kronor, varvid inte beaktats värdet på de aktier i KMT som Nordstjernan redan äger. Erbjudet pris understiger stängningskursen den 16 december 2003 med 15 procent. Således erbjuds ingen premie. Erbjudandet är ovillkorat. Aktierna i KMT är noterade på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 3 april 1998. Nordstjernan äger idag 4 007 614 aktier i KMT, motsvarande cirka 40,1 procent av kapital och röster i KMT. Med beaktande av köpoptioner som Nordstjernan har utfärdat uppgår Nordstjernans innehav till 3 753 151 aktier, motsvarande 37,5 procent av kapital och röster i KMT om köpoptionerna utnyttjas fullt ut. Finansiering Finansiering sker inom ramen för Nordstjernans tillgängliga likvida medel och banklån. Prospekt och preliminär tidsplan Prospekt avseende Erbjudandet beräknas distribueras till KMTs aktieägare omkring den 21 januari 2004. Anmälningsperioden beräknas påbörjas den 22 januari och sluta den 12 februari 2004. Redovisning av likvid beräknas ske omkring den 20 februari 2004. För Erbjudandet gäller Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv och Aktiemarknadsnämndens tolkning och tillämpning därav. Nordstjernan AB Tomas Billing Verkställande direktör Frågor besvaras av Tomas Billing, telefon 08-788 50 18 eller 070-666 33 46. Övrig information Tomas Billing är styrelseordförande i KMT men deltar inte i KMTs handläggning av frågor rörande Erbjudandet. Nordstjernan i korthet Nordstjernan AB är ett svenskt familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Nordstjernans kapitalmässigt största ägare utgörs av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Nordstjernans substansvärde uppgick per 31 december 2002 till cirka 3 miljarder kronor. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se. 1) Aktiemarknadsnämnden har beslutat att ett bud enligt budpliktsreglerna skall ges till ett lägsta pris som motsvarar den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de 20 börsdagar som föregick dagen för offentliggörande av innehavet. Nordstjernan offentliggjorde sitt ökade innehav den 13 november 2003 och KMTs volymviktade genomsnittliga betalkurs under perioden 16 oktober till 12 november 2003 uppgick till cirka 50,93 kronor. Priset i Erbjudandet har avrundats uppåt till 51 kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga.

Prenumerera

Dokument & länkar