Delårsrapport för NOVADA AB Januari - Mars 2000

Delårsrapport för NOVADA AB Januari - Mars 2000 Koncernen uppvisar en omsättning första kvartalet 2000 på 28,6 Mkr. Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgår till -3,2 Mkr. Trots negativt resultat pekar årets första månader på en fortsatt god organisk tillväxt. Kostnader för uppbyggnad av organisationen reducerar dock i en inledande fas vinstmarginalen. Förvärv stärker Novada Avtal om förvärv har under perioden tecknats med Teletron AB, Internethuset i Skåne HB och Stockholm Logical Solutions AB. Samtliga förvärv finansieras genom riktade apportemissioner. * Teletron är ledande leverantör inom området integrerade säkerhetssystem med egna produkter och starka varumärken. Förvärvet kompletterar Novada Control AB´s verksamhet. Teletron blir en del i Novadas starka expansion inom IT-relaterade tjänster. Novada tillförs genom förvärvet kontor i Stockholm, Kungsbacka och Sundsvall. * Internethuset i Skåne HB medför att Novada erhåller en Internetverksamhet. Förvärvet kompletterar dels Novada Systems verksamhet och dels Novada Consulting. Internethuset blir en del i Novadas satsning på Internetrelaterade tjänster. Novada tillförs genom förvärvet ökad kompetens, brett kunnande och projektledning av Internettjänster. * Stockholm Logical Solutions AB medför att Novada erhåller en affärsverksamhet i Stockholm som grund för att rikstäckande kunna serva våra större befintliga kunder. Förvärvet kompletterar dels Novada Systems och dels Novada Consultings verksamhet. Logical Solutions blir en del av Novadas satsning på nationell systemintegration. Genom förvärvet tillförs Novada ökad kompetens, brett kunnande inom driftövervakning av kundsystem. Samtliga förvärv stärker affärsstrategiskt bolagets utveckling inom internet, bredband, säkerhet och systemintegration. Förhandlingar gällande ett flertal ytterligare förvärv föreligger. Novada kommer genom dessa förvärv att lägga grunden för en fortsatt stark tillväxttakt under samtidig lönsamhet. Genom de olika förvärv som nu genomförs ökas omsättningen till ca 250 Mkr och antalet anställda till ca 133 personer. Vidare tillkommer filialkontor i Lund. Förvärven ligger helt i linje med bolagets strategi att snabbt bygga upp kompetens inom områden med god lönsamhet och befintlig verksamhet. Genom förvärven stärker Novada sin konkurrenskraft och höga tekniska kompetens. Novada tillförs genom förvärven en väsentligt ökad kundbas med ett flertal starka referenskunder. Genom förvärven har vi vidare erhållit ett rikstäckande kontorsnät, från Malmö i söder till Sundsvall i norr, inklusive Stockholms- och Göteborgsområdet. För att ytterligare befästa vår position i den starkt expansiva Öresundsregionen avser vi att, via förvärv, etablera oss även på den danska sidan. Investeringar Koncernens investeringar har under första kvartalet varit marginella ( 0,2 Mkr). Likvida medel per 2000-03-31 uppgår till 5,3 Mkr (inkl. beviljad checkkredit om 3,7 Mkr). Resultat Sammandrag av koncernens resultat- och balansräkning redovisas nedan. Jämförelsetal för motsvarande period föregående år redovisas ej då så pass stora förändringar skett i koncernen att rättvisande jämförelsetal ej går att uppnå. NYCKELTAL för jan-mars 2000 Omsättning (tkr) 28 624 Resultat efter finansiella poster (tkr) - 3 203 Antal anställda 61 Omsättning per anställd (tkr) 469 Antal aktier per 2000-03-31 4 360 000 Eget kapital per aktie 1,61 Vinst per aktie -0,73 KONCERNRESULTATRÄKNING Jan-Mars 2000 (Tkr) Nettoomsättning 28 624 Handelsvaror - 21 227 Övriga externa kostnader - 3 582 Personalkostnader - 6 920 Avskrivningar - 58 Rörelseresultat - 3163 Ränteintäkter och - 40 liknande resultatposter Resultat efter - 3203 finansiella investeringar KONCERNBALANSRÄKNING 2000- 1999- 03-31 12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar 707 544 Varulager 2 689 2 711 Kortfristiga fordringar 25 577 22 706 Kassa och bank 1 556 4 108 Summa 29 822 29 525 omsättningstillgångar Summa tillgångar 30 529 30 069 Skulder och eget kapital Bundet eget kapital 23 945 23 945 Fritt eget kapital -16 926 -13 723 Summa eget kapital 7 019 10 222 Långfristiga skulder 350 350 Kortfristiga skulder 23 160 19 497 Summa skulder och eget 30 529 30 069 kapital Framtidsutsikter Efter en svagare inledning på året, bedöms efterfrågan under andra halvåret bli god och Novada kan fortsätta uppbyggnaden av leveransförmågan och behålla fokus på tillväxt i enlighet med vår treårsplan. Novada är idag ett stabilt IT-bolag ur alla aspekter. Vi har god beläggning på våra konsulter, vi arbetar med många spännande framtidsprojekt och vi har en väl fungerande organisation. Novada har stora möjligheter till en bra framtid med såväl ökad försäljning som förbättrat resultat under de kommande åren. Novada kombinerar systemintegration & Internet med IT-säkerhet och bredbandskommunikation. Malmö 2000-05-03 Stig Norberg VD För ytterligare information kontakta: VD Stig Norberg, tel 040-25 09 01 eller 0708-40 90 01 Novada AB ( publ ) är en snabbväxande IT-koncern som arbetar med kommunikationsteknologi, affärskritiska informationssystem, IT-relaterade utbildningar och nätverkslösningar. Novadas fyra helägda dotterbolag: System, Education, Consulting och Control sysselsätter ca 65 personer. Novada AB ( publ )omsätter ca 150 Mkr. Huvudkontoret ligger i Malmö och filialkontor finns i Helsingborg, Halmstad, Kristianstad, Karlshamn och Karlskrona. Genom de olika förvärv som nu genomförs ökas omsättningen till ca 250 Mkr och antalet anställda till ca 133 personer. Vidare tillkommer filialkontor i Lund, Kungsbacka, Stockholm och Sundsvall. Novada är noterat på AktieTorget men avser att under tredje kvartalet i år ansöka om notering på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00960/bit0002.pdf

Dokument & länkar