NOVOTEK: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2004Marknadsläget Under årets andra kvartal har antalet avslut minskat och många företag har skjutit på sina beslut. Detta är extra tydligt i Sverige med en nedgång i försäljningen som följd. Det finns dock flera större affärsmöjligheter som bedöms kunna avgöras inom den närmaste framtiden där Novotek har goda möjligheter till order. Trenden i Holland och Danmark är fortsatt positiv. Intresset från marknaden för Novoteks produkter och lösningar har generellt ökat.
De inledda investeringarna på marknadsföring och utökad säljpersonal för produkterna i det nya samarbetsavtalet med GE Fanuc har ännu inte bidragit med någon nämnvärd omsättning men väl medfört kostnader. Denna satsning kommer att fortsätta då intresset från marknaden är stort framför allt på vissa delar i produktsortimentet.

Resultat och finansiell ställning Novotek-koncernen redovisar för andra kvartalet 2004 ett rörelseresultat på 2,5 (4,7) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 2,8 (5,2) miljoner kronor.
Nettoresultat per aktie uppgick till 0,14 (0,32) kronor. Omsättningen uppgick till 44,0 (47,5) miljoner kronor.

Novotek-koncernen redovisar för perioden 1 januari till 30 juni 2004 ett resultat efter finansnetto på 7,3 (9,1) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 6,6 (8,2) miljoner kronor.
Nettoresultatet per aktie blev 0,40 (0,55) kronor. Bruttomarginalen uppgick till 9,4 (10,8) procent.
Koncernens omsättning uppgick under perioden till 94,1 (92,4) miljoner kronor.
Orderingången uppgick till 101,2 (104,2) miljoner kronor. Under perioden var kassaflödet –1,0 (0,8) miljoner kronor. Till aktieägarna har 10,6 miljoner kronor delats ut. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 10,2 (6,5) miljoner kronor.
Novotek redovisar ett positivt och förbättrat operativt kassaflöde under perioden. Kassaflödet förbättrades främst genom lägre kapitalbindning i kundfordringar. Likvida medel ökade till 68,7 (59,7) miljoner kronor.
Soliditeten minskade något till 59,8 (60,4) procent.

Redovisningsprinciper Novotek följer Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna delårsrapport som vid föregående årsbokslut. Tillämpningen av nya rekommendationer från Redovisningsrådet som trädde i kraft den 1 januari 2004 har ej medfört några väsentliga effekter på denna kommuniké.

Personal Antalet anställda har under andra kvartalet minskat med 2 personer. Den 30 juni 2004 uppgick antalet anställda till 139 personer.
I jämförelse med den 30 juni 2003 är detta en ökning med 10 personer.

Investeringar Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,4 (0,3) miljoner kronor.

Moderbolaget Omsättningen uppgick under perioden 1 januari – 30 juni 2004 till 2,4 (2,0) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,5 (4,0) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 1,6 (3,4) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 33,3 (28,1) miljoner kronor.

Utsikter Det är för närvarande svårbedömt hur snabbt resultateffekten kan komma på de utökade investeringar som görs i marknadsföring och i nya säljare. Återgår emellertid avslutsnivån till att bli normal relativt snart kan en positiv utveckling förväntas under resten av året. Novoteks lösningar och produktmix är väl positionerade på marknaden.

Nästa rapporttillfälle Delårsrapport för perioden januari – september år 2004 avges den 25 oktober 2004.

Malmö 9 augusti 2004

Novotek AB (publ) Göran Andersson

VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta: Göran Andersson, VD 040-6718906, 073-6338906

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Om oss

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar. Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Prenumerera