Årsstämma i Novus Group International AB avhölls den 3 oktober 2017

Följande beslut togs vid stämman:

1. Stämman fastställde resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning samt beslutade ge ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.

2. Stämman beslutade att utdelning för verksamhetsåret 2016/2017 skall lämnas uppgående till 0,15kr/aktie.

3. Stämman beslutade om omval till styrelsen av Bertil Jacobson, Torbjörn Sjöström och Kinna Bellander och Kristin Sjöström som ordinarie ledamöter.
Revisor valdes Charlotte Holmstrand på Ernst & Young (E&Y AB).

4. Stämman beslutade om att ett styrelsearvode på 60 000 kr utgår till externa styrelseledamöter samt 80 000 kr till Styrelseordförande. Arvode till revisorn utgår enligt löpande räkning.

VD presenterade årsredovisningen för räkenskapsåret 2016/17 och rapporterade om väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Försäljningen fortsätter att öka jämfört med föregående år, kSEK 46 574 (39 657). Rörelsemarginalen blev 5,7% (5,7%).

Kvartal 4 avslutar året med en omsättningsökning på 9% till kSEK 14 554 (13 261) jämfört med motsvarande kvartal 2015/16, och en resultatförbättring på 12% till kSEK 1 597 (1 403).

Över lag har det varit ett framgångsrikt år för Novus. Utmaningen 16/17 var kvartal 1, med en lite större förlust än väntat som drog ned helårsresultatet. Detta är något vi försöker undvika under kommande verksamhetsår.

Intäkterna är inte beroende av en enskild konsult eller ett affärsområde.

Novus börjar allt mer uppmärksammas internationellt. Jag och Novus har vunnit flera utmärkelser, bl.a. har jag blivit utnämnd till Europas bästa VD inom undersökningsbranschen, Sveriges bästa kommunikationskonsult och Novus till Europas mest innovativa undersökningsteam, och Best communications solutions company in Sweden.

Utmärkelser som är ett resultat av vårt sätt att allt fokusera på grunden i vad det innebär att vara ett kunskapsföretag med undersökningar som verktyg. Vi analyserar nutiden. Förståelsen för nutiden är helt central men förbises ofta. Men det är ju faktiskt så att vet man inte var man är så spelar det ingen roll vart man skall.

Fullständiga beslut och handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor från och med den 3 oktober 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Torbjörn Sjöström, VD

08 535 25 821

Novus Group International AB

Om oss

Novus genomför opinions- och marknadsundersökningar med erfarenhet i kombination med nya angreppssätt som plattform. Nyckelord i verksamheten är timing och närvaro - på plats när och där det händer med handlingsinriktade analyser.

Prenumerera

Dokument & länkar