Bokslutskommuniké 2000-06-30

Bokslutskommuniké 2000-06-30 Allmänt om verksamheten O3 Games utvecklar interaktiv underhållning för en internationell publik, i första hand datorspel för persondatorer. Bolaget befinner sig i en snabbt växande bransch där tidsfaktorn och"timing" är av mycket stor betydelse för ett bolags utveckling och framgång. För att möjliggöra en snabb tillväxt med bibehållen flexibilitet avser O3 Games att bedriva flera spelproduktioner parallellt, vilka kommer att bygga på samma tekniska plattform för att på ett optimalt sätt utnyttja den grundläggande teknik som tagits fram inom bolaget. O3 Games skall bli en av branschens mest eftersökta samarbetspartner beträffande utveckling av interaktiv underhållning genom att vara kostnadseffektiva, innovativa och kunna hålla en hög och säker teknikhöjd. VD har ordet Mot nya utmaningar Det har varit ett händelserikt år för O3 Games. Året inleddes med ett rejält avstamp i och med flytten från Östhammar till Uppsala i början av juli 1999. Avtal har träffats för strategispelet The Outforce som för övrigt skall lanseras i slutet av september år 2000. Årets mest spännande och krävande utmaning har varit arbetet i anslutning till bolagets marknadsnotering på AktieTorget. O3 Games kommer under hösten att inleda en internationell expansion genom etablering av produktionsenheter i länder med lägre kostnadsstruktur än i Sverige. Uppsala kommer att fungera som bolagets R&D center och kreativa nav. Det är också härifrån som de olika produktionsenheterna kommer att utbildas och styras. I och med den ökande datorpenetrationen och den medföljande uppkopplingen mot Internet öppnas vägar till nya konsumentgrupper och kunder. O3 Games har följt Internets utveckling under en längre tid. Vi vet att det är framtidens försäljnings- och distributionskanal och kommer att satsa betydande resurser inom området. Ett projekt startar i höst som kommer att genomgå testning i samarbete med leverantörer av bredband för att lanseras under 2002. Projektet ligger väl i fas med det förväntade genombrottet för Online Gaming Communities. Kort sagt: ett nytt och starkare O3 Games har tagit form. En plattform vi nu skall utnyttja till att arbeta än hårdare mot nya utmaningar. Uppsala i september Lars Hagelin VD O3 Games t o m 26 mars 2000 Daniel Benitez VD O3 Games fr o m 27 mars 2000 Händelser av väsentlig betydelse under räkenskapsåret 1999/2000 O3 Games flyttar till Uppsala I juli 1999 flyttade O3 Games verksamheten från Östhammar till Uppsala. En av anledningen var att kunna underlätta framtida rekryteringar. Bolagets planer på ett R&D center gick hand i hand med närheten till universitetet i Uppsala. Nyemission i november Under november 1999 beslutade en extra bolagsstämma om en nyemission som blev fulltecknad och tillförde bolaget 1.039.000 kr. Pan Interactive förlägger The Outforce O3 Games tecknade i februari 2000 ett avtal med KF-ägda Pan Interactive beträffade de globala försäljningsrättigheterna för datorspelet The Outforce. I anslutning till avtalet överenskom parterna även om ytterligare en produktion med arbetsnamn "X-project". Förstärkningar i Styrelsen Vid en extra bolagsstämma i mars 2000 valdes Jan Mellberg och Lars Olde till nya styrelseledamöter. Bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att ge ut upp till 2.500.000 aktier fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Ny VD I slutet av mars utser den nya styrelsen bestående av Jan Mellberg, Lars Olde och Lars Hagelin (avgående VD) Daniel Benitez till bolagets nya verkställande direktör. Daniel Benitez, som är en av bolagets grundare , var väl insatt i bolagets verksamhet och mål. Lars Hagelin ansvarade därefter för arbetet med den förestående marknadsnoteringen. Strategiskt samarbetsavtal I april 2000 slöt O3 Games avtal med CyberLoop Internet Interaction AB, som utvecklar ett klient/server baserat system som hanterar 3D på Internet, om ett ömsesidigt teknologiutbyte. O3 Games blir godkända för notering Efter granskning godkände AktieTorgets styrelse i april 2000 O3 Games för notering på marknadsplatsen. I anslutning till notering genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 9 miljoner kronor. Händelser av väsentlig betydelse efter räkenskapsårets slut Notering på Aktietorget O3 Games aktie noterades på AktieTorget i juli. Till en början handlades aktien i s k call-handel för att några veckor senare bli flyttad till kontinuerlig handel. Förvärv av Starbreeze Studios Avtal om att förvärva samtliga aktier i Starbreeeze Studios AB tecknades i augusti 2000. I och med förvärvet är O3 Games satsning på att skapa ett R&D center på väg att fullbordas. Starbreeze anses ha en mycket hög teknikhöjd och utvecklar datorspel inom en annan genre jämfört med O3 Games. Dessutom bedömdes bolagen ha samma sorts företagskultur och därmed minimeras riskerna med integrationen. Om förväret genomförs, beslutas av ordinarie bolagsstämma den 25 september 2000, kommer en goodwillpost om cirka 10.000.000 kr att uppstå. Omsättning, resultat och ställning 2000-06- 1999-06- 30 30 Nettoomsättning 752 685 0 Rörelseresultat -2 385 -1 973 932 907 Resultat efter finansiella poster -2 387 -1 969 670 594 Balansomslutning 10 118 901 462 284 Vinstmarginal, % neg neg Vinst per aktie, kr neg neg P/E-tal neg neg Justerat eget kapital (efter genomförd 7 334 988765 906 nyemission) Räntabilitet på sysselsatt kapital i % neg neg Soliditet, % 72,5 84,9 Förväntningar avseende den framtida utvecklingen O3 Games resultat bedöms vara negativt under de två kommande räkenskapsåren för att under räkenskapsåret 2002/2003 passera break-even före goodwillavskrivningar. Utdelningspolicy O3 Games kommer att expandera under de närmaste åren. Bolaget avser föra en utdelningspolitik som speglar bolagets expansion och förutser således ingen utdelning under de närmaste åren. Forskning och utveckling Forskning och utveckling är en naturlig del av O3 Games verksamhet. Grundläggande teknik som tagits fram inom bolaget uppdateras kontinuerligt till nästa generations processorer och grafikkort. Närheten till Uppsala universitet möjliggör en naturlig bas för rekryteringar och idéutbyte. Förslag till resultatdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten, kronor 4 357 264, behandlas enligt följande: Belopp Från föregående år kvarstående förlust -1 969 594 Årets resultat -2 387 670 Summa -4 357 264 Ianspråktagande av överkursfond 4 357 264 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till årsredovisningen som kan laddas ner på Bolagets hemsida www.o3games.com. Om Ni önskar få årsredovisningen utskickad ring 018-12 28 00. För ytterligare information, kontakta VD Daniel Benitez på 018-12 28 00, skriv till info@o3games.com eller besök www.o3games.com. O3 Games grundades 1998 och producerar datorspel för världsmarknaden. O3 Games ligger i Uppsala och har idag 26 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/13/20000913BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/13/20000913BIT00400/bit0002.pdf

Dokument & länkar