28,5 MKR (61 %) AV OBDUCATS FÖRLAGSLÅN KONVERTERAT

Det tidsbegränsade erbjudande som Obducat AB lämnat till innehavare av det konvertibla förlagslånet 2001/2004, och som under perioden 13-28 mars 2003 möjliggjorde konvertering till kursen 1:50 kr (mot ordinarie villkor 2:90 kr), resulterade i att drygt 61 % av utestående lånebelopp konverterades. Den förlagslåneskuld Obducat hade vid erbjudandeperiodens början, drygt 46,5 Mkr, är efter den nu genomförda konverteringen reducerad till drygt 18 Mkr.

I och med konverteringsutfallet kommer c:a 19 miljoner nya B-aktier att emitteras, varefter antalet utgivna aktier uppgår till c:a 186,4 miljoner st, varav 6,5 miljoner A-aktier.

Bland de större aktieägare som nu konverterat förlagslåneinnehav märks bland andra företagets båda A-aktieinnehavare, Henri Bergstrand och Lennart Olsson, vilka därigenom ökat sina innehav med c:a 1,42 miljoner resp. drygt 0,47 miljoner aktier.

Obducats VD Patrik Lundström betecknar i en kommentar utfallet av konvertibelbjudandet som ”klart tillfredsställande”, och konstaterar vidare: ”Bolagets balansräkning har under första kvartalet stärkts betydligt via dels nyemissionen i början av året, dels den nu avslutade konverteringen. Den höggradiga acceptansen av konverteringserbjudandet innebär dessutom en minskad räntebörda under förlagslånets återstod på drygt 2,8 Mkr.”

Kvarstående förlagslån, vilket enligt ovan uppgår till drygt 18 Mkr, kan av innehavare konverteras till B-aktier senast 2004-01-01 till kursen 2:90 kr.

För ytterligare information kontakta:

Peter Ahlgren, Styrelseordförande, 040 – 36 21 00

Patrik Lundström, VD, 040 – 36 21 00 eller 0703 – 27 37 38

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer.

Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna.

Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik.

Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.

Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar