BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Godkännande av förslag om tidsbegränsad förmånligare förlagslånekonvertering

Vid dagens extra bolagsstämma i Obducat AB (publ) beslutades enligt följande;

* Beslutades att ändra villkoren för det konvertibla förlagslånet 2001/2004, innebärande att följande mening tillfogas sist i första stycket av villkorens punkt 4:

”Såvitt avser konvertering som påkallas genom skriftlig anmälan från och med

2003-03-13 till och med 2003-03-28 skall dock konverteringskursen vara 1,50 kronor”.

Beslutet innebär att konvertibelinnehavare under perioden 13-28 mars 2003 ges möjlighet att påkalla konvertering till förmånligare konverteringskurs (1,50 kr mot 2,90 kr) än lånevillkoren annars medger. Bolaget bedömer att det ligger i dess intresse, att det konvertibla förlagslånet omvandlas till aktier så snart som möjligt.

* Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra en eller flera riktade nyemissioner av B-aktier till ett antal motsvarande en total aktiekapitalökning om maximalt 1,5 miljoner kr. Syftet med bemyndigandet är att underlätta genomförande av riktad(e) nyemission(er) till en eller flera större externa – svenska eller utländska – investerare. Det inför stämman framlagda förslaget avsåg ett bemyndigande motsvarande en maximal aktiekapitalökning på

4 miljoner kr. Det fattade beslutet avvek således från det av styrelsen framlagda förslaget. Det modifierade och av stämman beslutade bemyndigandet, fick stöd även av Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

* Stämman beslutade även om en anpassning av kapitalgränserna i bolagsordningen, som efter dagens beslut stadgar att aktiekapitalet skall utgöra lägst 13 miljoner kr och högst 52 miljoner kr.

Som tidigare meddelats i pressrelease 2003-03-06, hade styrelsen beslutat återkalla sitt förslag till beslut om s.k. omvänd split. Denna fråga avses bli föremål för beslut på ordinarie stämma 2003-05-22.

För ytterligare information kontakta:

Peter Ahlgren, Styrelseordförande, Obducat AB, 040 – 36 21 00

Patrik Lundström, VD, Obducat AB, 040 – 36 21 00 eller 0703 – 27 37 38

Prenumerera

Dokument & länkar