BESLUT VID OBDUCATS EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 11 DECEMBER 2001

Vid Obducats extra bolagsstämma den 11 december bifölls styrelsens förslag om nyemission.

Emissionen skall ske med företrädesrätt för nuvarande aktieägare samt innehavare av konvertibla skuldebrev 2001/2004 och teckningsoptioner 2001/2002 utgivna i maj 2001. Två gamla aktier (serie A och B) berättigar till teckning av en ny aktie.

Den som på avstämningsdagen är registrerad som innehavare av konvertibla förlagslån 2001/2004 erbjuds med företrädesrätt att teckna en ny aktie av serie B för varje tvåtal innehavda registrerade konvertibla förlagslån samt den som på nämnda avstämningsdag är registrerad som innehavare av optionsrätter 2001/2002 erbjuds med företrädesrätt att teckna en ny aktie av serie B för varje fyrtal innehavda, registrerade optionsrätter.

Handel med teckningsrätter sker under beteckningen UR.

Betalda och tecknade aktier kommer att benämnas BTU.

Aktiekapitalet skall kunna ökas med högst 5.909.667 kr 80 öre genom utgivande av högst 3.150.000 nya aktier av serie A och högst 55.946.678 nya aktier av serie B.

Avstämningsdag: 18 december 2001

Handel i teckningsrätter: 7 januari 2002 – 15 januari 2002

Teckningstid: 7 januari 2002 – 18 januari 2002

Teckningskurs: 1,01 SEK

Emissionsprospekt beräknas sändas per post den 4 januari 2002 till samtliga aktieägare Emissionsprospekt kan även beställas hos Obducat AB.

För ytterligare information, v g kontaktaThomas Pileby, VD, tel 040-36 21 00 eller info@obducat.com

Obducat utvecklar och levererar teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer och riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektronstråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mera på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar