BESLUT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I OBDUCAT AB

Obducat AB (publ) höll ordinarie bolagsstämma den 22 maj, varvid följande beslut fattades:

Resultat – och balansräkning för moderbolag och koncern fastställdes, liksom föreslagen disposition av till stämmans förfogande stående medel innebärande att ingen utdelning skall ske.

Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Bolagsordningen ändrades såtillvida att styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tolv ledamöter utan suppleanter.

Stämman utsåg följande styrelse:

Peter Ahlgren (omval), Henri Bergstrand (omval), Peter Jonsson (omval), Lars Montelius (omval), Göran Sigfridsson (omval), Örjan Söderlund (nyval) samt tidigare suppleanten Aril Isacson (nyval).

Det beslutades att styrelsearvode för perioden fram t.o.m. nästa ordinarie stämma skall utgå med sammanlagt 600.000:- att fördelas av styrelsen. Vidare beslöts att arvode därutöver kan utgå till styrelseledamot för extraordinära arbetsinsatser, efter beslut av styrelsen.

Det fastställdes att arvode till revisor oförändrat skall utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslöt vidare att emittera ett skuldebrev förenat med 2.362.500 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av B-aktier samt beslöts godkänna överlåtelse av dessa optionsrätter till koncernens personal i Sverige.

Stämman beslöt avslutningsvis att bemyndiga styrelsen att – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - under tiden intill nästa ordinarie stämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 15 miljoner B-aktier.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Peter Ahlgren till styrelseordförande.

För ytterligare information kontakta:

Peter Ahlgren, Styrelseordförande Obducat AB, 040 – 36 21 00

Patrik Lundström, VD Obducat AB, 040 – 36 21 00 eller 0703 – 27 37 38

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer.

Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna.

Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik.

Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.

Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar