BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OBDUCAT AB (PUBL) JANUARI - DECEMBER 2002

2002 i sammanfattning:

* Väsentligt förbättrat resultat –36 610 (-87 181) tkr

* Kommersiellt genombrott för Nanoimprintmaskiner (NIL)

* NIL-maskin levererad till världsledande halvledaretillverkare

* Samarbetsavtal med och leveranser till General Electrics Plastics

Division

* Verksamhetsfokusering och organisationsanpassning genomförd

* Företrädesemission Januari 2002 tillsköt brutto 42,6 Mkr

* Patrik Lundström ny VD

Allmänt om verksamheten

Obducat utvecklar och säljer systemlösningar för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer för industriell serieproduktion samt för forskning och utveckling. Bolagets utbud av produkter och tjänster omfattar maskinutrustning, stampers, licenser samt processoptimering.

Verksamheten omfattar:

* Nanoimprintteknik (NIL),

* Elektronstråleteknik (EB),

* Svepelektronmikroskop (SEM), samt

* En teknikportfölj baserad på patent avseende bl.a. våtetsning (EFAACE)

och masteringteknik för CD/DVD (DIMAS).

Huvudfokus ligger på NIL och EB, inte minst med hänsyn tagen till teknikhöjd, patentskydd och marknadspotential. För båda dessa verksamheter finns globala marknader, vilka framförallt omfattar halvledar-, minnesmedia- respektive biosensorindustrin.

En ökad efterfrågan inom framförallt NIL har medfört ett intensifierat utvecklingsarbete under senare delen av året, samt att ytterligare patentansökningar inlämnats.

Obducat är verksamt genom bolag i Sverige och Storbritannien, med huvudkontor och säte i Malmö.

Moderbolagets aktie är sedan april 1999 noterad på NGM Equity vid Nordic Growth Market NGM AB.

Marknad och försäljning

Den NIL-relaterade verksamheten har under året uppnått ett kommersiellt genombrott och bolaget är inför 2003 väl positionerat. Ett intensivt marknadsarbete har inneburit order på totalt 14 NIL-maskiner under året, leverans av 11 maskiner samt en betydande offertbank inför 2003.

Projektet med den världsledande halvledaretillverkaren har under året resulterat i leverans av en NIL-maskin som installerats i en pilotlinje, vilket motsvarar kundens sista utvärderingssteg före investeringsbeslut avseende fullskalig massproduktionsutrustning. Samarbetsprojektet har fortskridit enligt plan.

Samarbetet med General Electrics Plastic Division har också utvecklats positivt enligt plan och har under 2002 inneburit order på en NIL-maskin, samt leverans av stampers inom ramen för det gemensamma samarbetsavtalet.

EB-verksamheten har under året genererat ett flertal order avseende s.k. Stampers (litografioriginal av förbrukningskaraktär, som används i NIL-maskiner).

Marknaden för SEM - inom vilken det helägda dotterbolaget Obducat CamScan verkar - har varit vikande under 2002, men har under årets senare del noterat en uppgång i offertvolymen inför 2003.

Testverksamhet har bedrivits för ett flertal kunders räkning avseende EFAACE-tekniken, med marknadsmässig fokus gentemot mönsterkortsindustrin.

Forskning och utveckling

Bolaget har befäst sin ledande position inom NIL- såväl som EBR/Stampers-segmenten, samtidigt som ovan relaterad testverksamhet avseende EFAACE bedöms ha stärkt Obducats ställning inför denna tekniks förväntade kommersiella genombrott.

Patent

Koncernen har per 2002-12-31 inlämnat totalt 37 patentansökningar, varav 22 beviljats.

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning uppgick under 2002 till 24 310 (föregående år: 30 445) tkr. Rörelseresultatet uppgick till -32 433 (-84 945) och nettoresultatet till -36 610 (-87 181) tkr. Föregående års omsättning inkluderade 4 868 tkr avseende det sedermera avvecklade affärsområdet Xicon. De fokuserade verksamheterna NIL och EBR uppvisar kraftigt ökad försäljning, medan det engelska dotterbolaget CamScan (verksamt inom SEM) känt av

en vikande marknad med en betydande omsättningsnedgång under 2002 som en direkt följd. Bruttomarginalen för året uppgick till 42 % mot 34 % för jämförbara verksamheter föregående år.

Ovannämnda fokusering på affärsområdena NIL och EB har medfört en anpassning av organisationen, varigenom kostnadsnivån som följd härav kunnat reduceras i betydande omfattning.

Finansiering och likviditet

Per den 31 december 2002 uppgick det egna kapitalet till 14 747 (11 657) tkr. Likvida medel jämte kortfristiga placeringar uppgick till 232 (1 707) tkr. Under årets första kvartal genomfördes en företrädesemission som efter avdrag för emissionskostnader inbringade 40 439 tkr. Härutöver har nyteckning av aktier baserad på nyttjande av teckningsoptioner tillfört 755 tkr. Konvertering av förlagslån har under året ökat eget kapital med 635 tkr. Årets kassaflöde utgjorde -1 475 (-20 254) tkr.

En extra bolagsstämma 4 december 2002 fattade beslut om genomförande av en företrädesemission i januari 2003, vilken efter verksamhetsårets utgång inbringat 42 328 tkr före avdrag för emissionskostnader.

Investeringar

Koncernens nettoinvesteringar uppgick under året till totalt 16,4 (15,2) Mkr, varav enligt ovan aktiverade utvecklingskostnader jämte patent utgjorde 7,9 (14,9) Mkr.

Organisation

Antalet anställda uppgick per 2002-12-31 till 39 (60), varav 4 (9) kvinnor. Medelantalet anställda under året uppgick för koncernen till 35 (74).

Patrik Lundström har under året tillträtt som ny verkställande direktör.

Ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2002-12-31 till 17 842 (16 316) st. Antalet aktier i bolaget uppgick samtidigt till 137 199 856 (94 556 665) st.

Senaste kvartalet (oktober - december)

Omsättningen under årets sista kvartal uppgick till 5 516 (6 533) tkr och uppvisar ett rörelseresultat på -9 661 (-36 178) tkr samt resultat efter skatt på -11 460 (-37 605) tkr. Kassaflödet för samma kvartal uppgick till -2 996 (-18 907) tkr.

Nettoinvesteringarna under kvartalet uppgick till 10 928 (1 835) tkr och inkluderar en omklassificering från varulager till maskiner & inventarier på 8 210 (-) tkr.

Moderbolaget

Moderbolaget Obducat AB har under året ej genererat någon omsättning (-). Rörelseresultatet uppgick till -19 872 (-22 253) samt årets resultat till -26 153 (-133 885) tkr.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Under perioden 13 januari - 7 februari 2003 genomfördes en företrädesemission vilken tecknades till drygt 88 % och därmed inbringade totalt 42,3 Mkr före avdrag för emissions- kostnader. Pro forma inklusive denna nyemission, med beaktande av emissionskostnader, uppgår eget kapital i koncernen per 2002-12-31 till 55,1 Mkr, motsvarande en soliditet på 44 %.

Order motsvarande ett försäljningsvärde av c:a 20 Mkr har erhållits, omfattande NIL-maskiner jämte stampers för motsvarande c:a 13 Mkr samt totalt 4 st SEM för c:a 7 Mkr. Samtliga ovannämnda order kommer att levereras och resultatavräknas under första halvåret 2003.

Styrelsen har beslutat kalla till en extra bolagsstämma den 12 mars, vid vilken kommer att föreslås att innehavare av konvertibla förlagslån erbjuds att under en tvåveckorsperiod i slutet av mars 2003 konvertera lånet – som per 02-12-31 uppgår till nominellt 46 551 tkr - till aktier på förmånligare villkor jämfört med de ursprungliga lånevillkoren. Styrelsens motiv är primärt att underlätta de pågående diskussionerna med investerare av industriell, strategisk och institutionell karaktär, samt att stärka bolagets balansräkning. För 1 förlagslån om nominellt 3:- föreslås innehavare få rätt att erhålla 2 B-aktier. I de befintliga villkoren medges konvertering av 1 förlagslån senast 1 januari 2004 till 1 B-aktie till kurs 2:90 kr (efter omräkning m.h.t. under januari 2003 genomförd företrädesemission). Vid denna extra bolagsstämma föreslås även genomförande av en sammanläggning av aktier - en s.k. omvänd split - innebärande att 20 gamla aktier sammanläggs till 1 ny. Detta förslag skall ses mot bakgrund av och som ett led i processen att förbereda bolaget för en notering på Stockholmsbörsen O-lista.

Som kommunicerats i det senaste emissionsprospektet arbetar styrelsen fortsatt med kompletterande finansieringslösningar, med inriktning mot såväl investerare vilka kan bidra till Obducats verksamhet tekniskt och/eller kommersiellt i ett långsiktigt perspektiv, som mot institutionella investerare.

Utsikter för 2003

Styrelsen bedömer förutsättningarna som goda att uppnå de målsättningar som uttalades i det senaste emissionsprospektet, i vilket förutskickats en koncernmässig omsättning under 2003 på c:a 40 Mkr. Härav bedöms hälften komma från de fokuserade verksamheterna NIL och EB. För såväl resultat som kassaflöde prognostiseras förbättringar jämfört med 2002, med tonvikt mot årets senare del.

Styrelsen gör härutöver bedömningen att det kapital som den under januari 2003 genomförda nyemissionen genererat samt de förslag som föreläggs en extra bolagsstämma enligt ovan, kommer att täcka koncernens likviditetsbehov för mer än kommande tolvmånadersperiod.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning till aktieägarna skall ske.

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets och andra normgivande instansers rekommendationer och uttalanden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år, med undantag för nedanstående.

Redovisningsrådets rekommendation 15 (RR15), avseende Immateriella tillgångar, trädde i kraft per 2002-01-01. Obducat har under 2001 kostnadsfört samtliga utgifter avseende patent.

För 2002 har redovisningsprinciperna anpassats till RR15 varigenom utgifter för nya patent, vilka bedöms generera framtida ekonomiska fördelar, aktiverats som immateriell tillgång. Under 2002 har patentutgifter uppgående till 2,3 Mkr aktiverats. RR15 tillåter dock inte att jämförelsetalen för föregående år ändras. Om samma princip tillämpats under 2001, skulle c:a 1,7 Mkr ha aktiverats under föregående år.

Bolaget har inom ramen för Redovisningsrådets rekommendation 17 (RR17) gjort en kvantifierad analys av diskonterade framtida kassaflöden relaterade till de immaterialrättigheter bolaget innehar. Denna analys har legat till grund för bedömningen av de värden, till vilka nämnda rättigheter tagits upp i balansräkningen.

Kommande rapporttillfällen m.m.

Kvartalsrapport, 1:a kvartalet 2003 24 april 2003

Kvartalsrapport, 2:a kvartalet 2003 6 augusti 2003

Kvartalsrapport, 3:e kvartalet 2003 23 oktober 2003

Ordinarie bolagsstämma 2003 22 maj 2003 i Malmö (klockslag och lokal meddelas senare)

Årsredovisning för 2002 beräknas vara tillgänglig i början av maj 2003.

Malmö den 27 februari 2003

På uppdrag av styrelsen

Patrik Lundström

Verkställande direktör

Granskningsberättelse

Obducat AB (publ) Organisationsnummer 556378-5632

I egenskap av revisor i Obducat AB (publ) har jag översiktligt granskat denna bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2002 enligt den rekommendation som FAR utfärdat för delårsrapporter.

En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att bokslutskommunikén och delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.

Malmö den 27 februari 2003

Hans Pihl

Auktoriserad revisor

(FÖR FULLSTÄNDIG BOKSLUTSKOMMUNIKÉ SE BIFOGAD FIL)

Prenumerera

Dokument & länkar