DELÅRSRAPPORT 2000-03-31

MARKNADSACCEPTANS FÖR OBDUCATS TEKNIK

* Internationella marknadsaktiviteter har genomförts under perioden och resulterat i ett flertal konkreta förfrågningar från CD/DVD-, mönsterkorts- och hårddiskindustrierna

* Marknadssatsningar av EFAACE och utvecklingsarbete med Ruwel leder till kommersiellt genombrottsprojekt med Océ

* Koncernens försäljning ökar med 70%, från föregående år 4,8 MSEK till 8,3 MSEK

* Utvärdering av EFAACE hos Ruwel överträffar förväntningarna

* Världens första maskin som skriver med elektronstråle på roterande media levererad

* Extra bolagsstämma den 9 mars fastställer styrelsens förslag till riktad nyemission till Skandifinanz AG, Zürich, och bolaget tillfördes 63,5MSEK genom nyemissionen

Verksamheten

Koncernen

Koncernrapporteringen omfattar affärsområdena DIMAS, CamScan, EtchTech, NIL och Xicon.

Affärsområde DIMAS (Direct Matrix System) tillverkar och marknadsför tillverkningsutrustning för industriell framställning av matriser för optiska minnesmedia, främst inom marknadsegmentet CD och DVD industrin.

Inom affärsområdet CamScan tillverkas och marknadsförs avancerade svepelektronmikroskop. Bolaget anses vara kvalitetsmässigt världsledande inom sitt område.

Verksamheten inom affärsområdet EtchTech består i kommersialisering av den patenterade mikrostrukturtekniken (etsmetoden) under det registrerade varumärket EFAACE, främst inom kretskorts- och hårddiskindustrierna.

Affärsområde NIL (NanoImprintLitografi) omfattar konstruktion, utveckling och tillverkning av utrustning för massproduktion av nanostrukturer, t.ex. biosensorer och framtidens hårddiskar.

Affärsområde Xicon omfattar konstruktion, utveckling och tillverkning av elektronikprodukter, främst intelligenta sensorer för bl.a. fordonsindustrin. Xicon genomför dessutom konstruktions- och produktionsuppdrag baserade på nya teknologier.

Resultat och finansiell ställning

Koncernens omsättning för januari-mars uppgick till 8 313 KSEK (föregående år 4 820 KSEK).

Koncernens resultat före skatt uppgick för rapportperioden till – 4 551 KSEK (–4 851 KSEK).

Likvida medel och kortfristiga placeringar i koncernen uppgick till 65 361 KSEK (6 461), varav i moderbolaget till 64 807 KSEK (4 943 KSEK).

Nyemissionen riktad till Skandifinanz AG fastställdes av den extra bolagsstämman den 9 mars har tillfört koncernen 63,5 MSEK. Emissionen omfattar 4 miljoner aktier av serie B till en kurs av 15,89 SEK. Samtidigt bemyndigades styrelsen också att emittera 1 miljon B-aktier vid ett eller flera tillfällen fram till den ordinarie bolagsstämman.

Obducat förvärvade under mars månad en nanoimprintmaskin (NIL-2). Betalningen av maskinen sker genom en apportemission i enlighet med bemyndigandet från den extra bolagsstämman.

Utvecklingsarbetet för DIMAS-systemet följer projektplanen. Marknadsbearbetningen, som bl.a. sker genom deltagande på branschmässor, har resulterat i flera intressanta offertförfrågningar från CD/DVD-, mönsterkorts- och hårddiskindustrierna avseende leveranser av DIMAS- och DIS-system. Första leverans av ett komplett DIMAS-system beräknas ske under året.

I EtchTech har utvärderingsarbetet fortgått med Ruwel - Europas största mönster- och kretskortstillverkare - av Obducats patenterade etsteknik EFAACE för industriell produktion. Utvärderingen skall vara avslutad under första halvåret 2000. Resultaten har överträffat projektets kravspecifikation avseende etsning av små strukturer för mönsterkort. Marknadsbearbetningen intensifieras och flera mycket intressanta projekt har identifierats.

CamScan ser nu en ljusning på den avvaktande hållning som marknaden hade under senare delen av 1999 och början av år 2000 och både orderingång och offertförfrågningar är nu på planerad nivå. Ytterligare två distributörer har utsetts under perioden.

Xicons positiva utveckling fortsätter. Det finns ett stort intresse för företagets produkter både för produktion och licensiering. Ett systematiskt arbete med att effektivisera produktionen börjar nu ge resultat. Nya utvecklingsingenjörer har anställts för att kunna möta efterfrågan på konstruktions-lösningar.

Investeringar

Under rapportperioden har investeringar i utvecklingsarbete skett i koncernen med 5 057 KSEK. Av dessa är 3 969 KSEK hänförligt till aktiverade utvecklingsprojekt.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Obducat har genom sitt utvecklingsarbete med Ruwel fått ett uppdrag av Océ i Holland om utveck-ling av ett nytt mönsterkort. Obducat har tidigare utfört tester för Océ i laboratorieskala och verifierat tekniken. Nu vill man gå vidare och anpassa EFAACE för Océs mönsterkort.

Inom affärsområdet DIMAS levererades den första kommersiella elektronstrålemaskinen (EBR-200) till ITRI i början av maj. Detta är den förstas maskin i världen som skriver med elektronstråle på roterande media för användning i framtida hårddiskar och optiska media. EBR utgör en viktig del av DIMAS, men har även ett flertal andra användningsområden inom s.k. “patterned media” för hårddiskindustrin.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall besluta att Obducat AB skall uppta förlagslån med avskiljbara optionsrätter med företräde för anställda och senare anställda i Obducatkoncernen.

Information

Delårsrapporten per 30 juni 2000 kommer att lämnas den 4 augusti 2000

Malmö den 19 maj 2000

På uppdrag av styrelsen

Kåre Lindahl

Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Prenumerera

Dokument & länkar