DELÅRSRAPPORT 2000-09-30

Report this content

Starkt intresse från ledande internationella aktörer för Obducats unika teknologier

* Obducats orderstock ökar från 11 MSEK till 37 MSEK

* Första order på nanoimprintutrustning

* Nya applikationspatent för EFAACE beviljade

Verksamheten

Koncernrapporteringen omfattar affärsområdena MNP, CamScan, DIMAS och Xicon.

Verksamheten inom affärsområdet MNP (MicroNanoProcesser) innefattar utveckling och kommersialisering av licenser, tjänster och utrustning för massproduktion av mikro- och nanostrukturer. Området är baserat på Obducats tre huvudteknologier: nanoimprint-litografi, EFAACE (etsmetoden) och e-beam (elektronstrålelitografi) för de prioriterade marknadsområdena krets/mönsterkort, hårddiskar, biosensorer och halvledare.

Inom affärsområdet CamScan tillverkas och marknadsförs avancerade svepelektron-mikroskop för mätning och analys. Bolaget anses vara kvalitetsmässigt världsledande inom sitt område. CamScan är tillika huvudleverantör av nyckelkomponenter till MNP och DIMAS.

Affärsområdet DIMAS tillverkar och marknadsför utrustning för industriell framställning av matriser för masstillverkning av optiska minnesmedia, främst inom marknadsegmentet CD och DVD.

Affärsområde Xicon omfattar konstruktion, utveckling och tillverkning av elektronik-produkter, främst intelligenta sensorer för bl.a. fordonsindustrin. Xicon genomför dessutom konstruktions- och produktionsuppdrag baserade på nya teknologier.

Resultat och finansiell ställning

Koncernens omsättning för perioden uppgick till 23 694 KSEK (17 043 KSEK). Omsättningsökningen jämfört med motsvarande period föregående år är hänförlig till affärsområdena DIMAS och Xicon.

Koncernens orderstock har jämfört med motsvarande period föregående år ökat från 11 MSEK till 37 MSEK. Ökningen är i första hand hänförlig till elektronstråle-litografiutrustningar.

Koncernens resultat före skatt uppgick för rapportperioden till – 24 129 KSEK (- 14 829 KSEK). Resultatförändringen beror främst på ökade marknadsrelaterade kostnader (4 MSEK) och ökade kundrelaterade utvecklingsprojekt (3,5 MSEK) medan övriga kostnader ligger på oförändrad nivå.

Likvida medel och kortfristiga placeringar i koncernen uppgick till 39 895 KSEK (2 771 KSEK), varav i moderbolaget till 37 635 KSEK (1 975 KSEK).

Inom affärsområdet MNP pågår diskussioner med världsledande internationella aktörer för exploatering av MNP-teknologierna för specifika applikationsområden.

Arbetet med att utvidga patentskyddet kring etsprocessen EFAACE har resulterat i ytterligare två patentansökningar samt två beviljade patent. EFAACE-metoden är nu kommersiellt lanserad för prototyptillverkning av mönsterkort. Konstruktionen av en fullskaleutrustning pågår enligt plan. Etsdelen är nu klar och sluttester pågår.

Den första kommersiella ordern på en nanoimprintutrustning har erhållits från Tyskland enligt plan.

Exportlicens till Asien avseende utrustning för elektronstrålelitografi har nu meddelats av det brittiska försvarsdepartementet.

CamScan har en fortsatt hög orderingång och har under perioden levererat fyra system. Den svaga orderingången i början av året börjar nu att kompenseras.

Eftersom det tekniska utvecklingsarbetet inom affärsområdet DIMAS är nära sitt slutmål, har marknadsföringsaktiviteterna intensifierats ytterligare. Förhandlingar om försäljning till ledande CD/DVD tillverkare beräknas avslutas före årsskiftet.

Xicon, som ökat omsättningen med 65% jämfört med föregående år, arbetar vidare med kommersialiseringen av konceptet för fiberarmerat ledande lim avsett att ersätta miljöskadlig blylödning inom elektronikindustrin. Konceptet är skyddat av patent och diskussioner pågår med flera betydande elektronikproducenter och limtillverkare.

Investeringar

Under rapportperioden har investeringar i utvecklingsarbete skett i koncernen med 23 861 KSEK. Av dessa är 10 561 KSEK hänförligt till aktiverade utvecklingsprojekt och 7 725 KSEK avseende goodwill i samband med förvärv av resterande del i Xicon AB.

Information

Bokslutskommuniké 2000 kommer att lämnas den 28 februari 2001.

Malmö den 23 oktober 2000

På uppdrag av styrelsen

Kåre Lindahl

Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Prenumerera

Dokument & länkar