DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2002

Report this content

* Ökad andel försäljning inom nano-teknologi ger högre marginaler

* Godkännande från världsledande halvledaretillverkare för pilotlinje

* Första ordern på NIL-maskin till Asien – National Taiwan University

* Obudcat får prestigeorder från Metropolitan Police i London på svepelektronmikroskåp

* Peter Ahlgren ny styrelseordförande

Marknad

En mycket viktig milstolpe för Obducats teknologi passerades då den amerikanska och världsledande halvledartillverkaren leveransgodkände den första industriella NIL-maskinen (Nano Imprint Lithography). Maskinen har installerats i en pilotlinje och projektet, som uppfyller förväntningarna, fortskrider enligt plan hos kunden. Diskussioner pågår avseende nästa fas i projektet innebärande ytterligare maskinleveranser för kommersiell tillverkning.

Även det andra projektet, med ett stort amerikanskt bolag avseende produktion av hårddiskar, löper enligt plan. Den beställda NIL-maskinen levereras inom kort. Obducat har redan levererat stampers till kunder, med originalmönster, vilka används för massproduktion av hårddiskar i NIL-maskiner.

Obducat tar första steget för leveranser av NIL-maskiner på den asiatiska marknaden genom ordern från National Taiwan University. Intresset från den asiatiska marknaden ökar i snabb takt och förväntas leda till ytterligare order. Marknadspotentialen för Obducats produkter för industriell applikation är stor i USA och Asien. Obducat noterar ett ökande intresse för NIL-maskiner från forskningssektorn världen över.

Inom affärsområdet NIL (nanoimprintteknologi) har under tredje kvartalet Obducat haft en omsättning motsvarande ca 4 MSEK (0 SEK). Obducat har levererat totalt 14 NIL-maskiner till både industriella kunder och forskningsinstitutioner. Den ökade andelen försäljning av NIL-maskiner och stampers kommer ytterligare att förbättra bruttomarginalen i Obducat.

Affärsområdet SEM (svepelektronmikroskop) har ej levt upp till förväntningarna. Marknadssituationen har haft stor inverkan. Dock erhöll man en viktig order från Metropolitan Police i London där mikroskopet kommer att användas för kriminaltekniska analyser.

Under perioden har en produktionslinje i renrumsmiljö installerats i Obducats lokaler. Linjen kommer att producera stampers för löpande produktion i våra kunders NIL-maskiner. Nyckelkomponenten i produktionslinjen är Obducats EBR-maskin (elektronstråleskrivare), som skriver originalmönstret på en cirkulär skiva. Stampproduktionen är redo för löpande kommersiella leveranser av stampers.

Program för kostnadsanpassning

Den under föregående år påbörjade fokuseringen av verksamheten på NIL och EBR fick fullt genomslag under andra kvartalets sista månad med en halverad kostnadsnivå jämfört med föregående år. Till följd av den ökade orderingången, speciellt de två stora projekten, har organisationen förstärkts under kvartal 3.

CamScan har anpassat kostnadsnivån under kvartal 3 som en konsekvens av minskad försäljning. Ytterligare åtgärder har initierats för att förbättra CamScans resultat.

Omsättning och resultat

Moderbolaget

Moderbolaget har under perioden inte haft någon omsättning. Resultatet före skatt uppgår till – 16 258 KSEK (- 12 067) KSEK.

Koncern

Koncernens omsättning uppgår till 18 794 KSEK (23 912 KSEK). Rensat för

3 406 KSEK avseende Xicon, är avvikelsen hänförlig till den lägre försäljningen i CamScan under andra och tredje kvartalet.

Arbetet med de två stora projekten måste möta kundernas snäva tidsplaner. Detta har medfört behov av resursförstärkning samt att kapital binds upp i utrustning för leverans.

Den ökade efterfrågan på Obducats nanoteknologi för kommersiella applikationer har medfört intensifierat utvecklingsarbete. Detta har under perioden lett till att ett flertal patentansökningar inlämnats för registrering som har belastat resultatet. Patenten är väsentliga för bolagets möjligheter att få royaltyintäkter Resultat före skatt uppgår till –25 134 KSEK (-48 990 KSEK).

Likviditet och finansiering

Likvida medel exklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgår till 3 228 KSEK

(24 614 KSEK), varav i moderbolaget 2 226 KSEK (13 097 KSEK). Bolaget har inlett förberedelser för kapitalanskaffning till följd av ökat behov av rörelsekapital.

Kapitalet behövs för att företaget skall kunna fullfölja sin marknadsexpansion i främst USA och Asien och för att ha resurser för att kunna leverera produktionsmaskiner.

Investeringar

Under rapportperioden uppgår koncernens investeringar till 8 421 KSEK. Av detta avser 6 971 KSEK investeringar i utvecklingsarbete. I moderbolaget har inga investeringar genomförts.

Obudcats aktie

Vid bokslutstillfället uppgick det totala antal aktier i bolaget till 137 347 183 (varav 131 047 183 B-aktier), nominellt 0,10 SEK. Genomsnittligt antal omsatta aktier per dag under perioden 1 januari – 30 september 2002 uppgick till 209 197 B-aktier motsvarande ett genomsnittligt värde på SEK 1,79. Totalt antal omsatta B-aktier för samma period uppgick till 40 793 461.

Information

Bokslutskommunikén för 2002 offentliggörs 2003-02-27.

Malmö den 23 oktober 2002

På uppdrag av styrelsen

Patrik Lundström

Verkställande direktör

Obducat AB (publ)

Org. nr 556378-5632

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

För hela rapporten se bifogad fil

Prenumerera

Dokument & länkar