FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Vid Obducat AB (publ) ordinarie bolagsstämma kommer följande förslag till beslut, som stöds av aktieägare representerande drygt 40% av röstetalet, att framläggas:

Punkt 12 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att styrelsearvode fram till nästa ordinarie bolagsstämma skall utgå till styrelsens ordförande med ca 4 basbelopp och till ledamot och suppleant med ca 2 basbelopp vardera, totalt 600 000:-.

Det föreslås att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant

Det föreslås sex styrelseledamöter, en styrelsesuppleant, en revisor samt en revisorssuppleant.

Punkt 14 Val av styrelse

Det föreslås för val till styrelse: omval som ledamöter av Peter Ahlgren, Henri Bergstrand, Lars Montelius, Göran Sigfridsson och Göran Sundström, omval som styrelsesuppleant av Aril Isacson samt nyval av Peter Johnsson, advokat med inriktning affärsjuridik.

Punkt 15 Val av revisor

Det föreslås för val av revisor omval av Hans Pihl som ordinarie revisor samt omval av Elna Lembrer Åström som revisorssuppleant.

Ytterligare information:

Henri Bergstrand, styrelsens ordförande

tel 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

email: henri@inbox.se

Obducat utvecklar och levererar teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer och riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik, nanoimprintteknik samt den patenterade etstekniken EFAACE. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mera på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar