KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OBDUCAT AKTIEBOLAG (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i Obducat Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 5 december 2002 kl 10.00 på bolagets kontor med adress Geijersgatan 2 A i Malmö.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör avseende förhållandena den 25 november 2002, dels senast måndagen den 2 december 2002 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd måndagen den 25 november 2002. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman kan ske under adress Obducat Aktiebolag (publ), Box 580, 201 25 Malmö, per telefax 040-36 21 50 eller per telefon 040-36 21 00. I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Styrelsens förslag till beslut om nyemission

8. Bemyndigande för vd att vidta de formella justeringar i beslutet enligt punkten 7 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav

9. Avslutning

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION (PUNKT 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 3.433.679,60 kr, genom utgivande av högst 1.575.000 nya aktier av serie A och högst 32.761.796 nya aktier av serie B, envar aktie på nominellt 10 öre. De nya aktierna skall berättiga till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2002.

Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid fyra gamla aktier av serie A skall berättiga till teckning av en ny aktie av serie A och fyra gamla aktier av serie B berättiga till teckning av en ny aktie av serie B. Aktier av serie B vilka inte tecknas med företrädesrätt skall - med avvikelse från aktieägarnas subsidiära företrädesrätt enligt bolagsordningen - av styrelsen kunna erbjudas annan. Aktier av serie A vilka inte tecknas med företrädesrätt skall - med avvikelse från aktieägarnas subsidiära företrädesrätt enligt bolagsordningen - inte utges. Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen skall vara den 3 januari 2003. Teckning av de nya aktierna skall ske under tiden 13 januari 2003 - 27 januari 2003. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga teckningstiden, längst till och med den 7 februari 2003. Styrelsen skall även äga rätt att besluta att inte fullfölja emissionen för det fall styrelsen bedömer att förhållandena på kapitalmarknaden så påkallar eller intresset för teckning av nya aktier bedöms vara för litet. Teckningskursen per aktie skall uppgå till ett belopp motsvarande 80 procent av genomsnittet av de för bolagets B-aktie vid NGM Equity noterade sista köp- och säljkurserna för varje handelsdag under perioden 2 december 2002 - 13 december 2002.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7, jämte handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen, hålls tillgängligt hos bolaget, adress som ovan, från och med den 27 november 2002, och översänds till aktieägare som begär det.

Malmö i november 2002

OBDUCAT AKTIEBOLAG (PUBL)

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar