KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Obducat Aktiebolag (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 22 maj 2003 kl 16.00 på bolagets kontor med adress Geijersgatan 2 A i Malmö.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör avseende förhållandena den 12 maj 2003, dels senast fredagen den 16 maj 2003 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd måndagen den 12 maj 2003. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman kan ske under adress Obducat Aktiebolag (publ), Box 580, 201 25 Malmö, via e-post till info@obducat.com, per telefax 040-36 21 50 eller per telefon 040-36 21 00. I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Verkställande direktörens redogörelse

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

14. Val av styrelse

15. Styrelsens förslag till beslut om emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt godkännande av överlåtelse av optionsrätter

16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

17. Bemyndigande för VD att vidta de formella justeringar i besluten enligt punkterna 13, 15 och 16 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav

18. Avslutning

Ägare som representerar c:a 32 % av samtliga röster i bolaget har underrättat styrelsen om att man avser stödja ett förslag om att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleant, att nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Peter Ahlgren, Henri Bergstrand, Peter Jonsson, Lars Montelius och Göran Sigfridsson omväljs, att Örjan Söderlund och nuvarande styrelsesuppleanten Aril Isacsson väljs till nya ordinarie styrelseledamöter, att styrelsearvodet bestäms till oförändrat 600.000 kronor att fördelas inom styrelsen, att styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver vad som omfattas av sedvanligt styrelsearbete efter beslut av styrelsen kan erhålla skälig ytterligare ersättning därför, samt att arvode till revisor – vars mandattid löper ut först efter ordinarie bolagsstämma 2004 – oförändrat skall utgå enligt godkänd räkning. Nuvarande ordinarie styrelseledamoten Göran Sundström har avböjt omval.

Örjan Söderlund (f 1952) är civilingenjör och grundare av teknikkonsultbolaget Industrikonstruktioner AB, som numera ingår i Sigma-koncernen.

Med anledning av förslaget beträffande antalet styrelseledamöter och suppleanter föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra andra meningen i bolagsordningens § 7 så att den därefter lyder: ”Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tolv ledamöter utan suppleanter.”

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Vidare förslår styrelsen att stämman fattar beslut om ett optionsprogram för Obducatanställda i Sverige. Förslaget innebär att c:a 30 personer erbjuds att till marknads-mässig premie köpa sammanlagt högst 2.362.500 optioner som vardera berättigar till teckning av en ny B-aktie i Obducat, motsvarande c:a 1, 2 % av aktiekapitalet och 0,95 % av rösterna, efter fullt utnyttjande av optionerna. Optionerna förslås ha en löptid på 3 år med en teckningskurs motsvarande c:a 133 % av framräknad medelkurs under perioden 26 maj – 2 juni 2003. För mer detaljerad information hänvisas till den fullständiga kallelsen.

Styrelsen föreslår också att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission om högst 15.000.000 B-aktier, motsvarande en total aktiekapitalökning om 1.500.000 kronor. Styrelsen ska därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att underlätta genomförande av riktad nyemission till en eller flera större externa - svenska eller utländska - investerare. Förslaget innebär således en begäran om förlängning av det bemyndigande som styrelsen erhöll i samband med en extra bolagsstämma 12 mars 2003.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, jämte fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13, 15 och 16 ovan, hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.obducat.com senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som anmäler sig till stämman eller som annars begär det och uppger sin adress.

Malmö i april 2003

Styrelsen för Obducat Aktiebolag (publ)

För ytterligare information kontakta:

Peter Ahlgren, Styrelseordförande, Obducat AB, 040 – 36 21 00

Patrik Lundström, VD, Obducat AB, 040 – 36 21 00 eller 0703 – 27 37 38

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar