KVARTALSRAPPORT OBDUCAT AB (PUBL) JANUARI - MARS 2003

* Resultatförbättring – trots högre avskrivningar – via synlig marginalförstärkning

* Orderingång på 20 Mkr

* Betydande ökning av offertvolym avseende NIL

* Nyemission tecknad till drygt 88 % tillförde netto 40 Mkr

* Temporärt förmånserbjudande resulterade i 62 % konvertering av förlagslån

Försäljning

Under årets första kvartal har Obducat kunnat rapportera en orderingång på 20 Mkr, varav NIL* och Stampers* svarar för 11 Mkr samt SEM* resterande 9 Mkr.

Under perioden har levererats och intäktsförts leveranser av NIL och stampers för 5,8 Mkr samt SEM för 3,2 Mkr. För båda affärsområdena kan konstateras betydande förbättringar av bruttomarginalen, som konsoliderat uppgick till 53 %.

Vid utgången av kvartalet uppgår Obducats orderstock till 16 Mkr.

Under kvartalet har offertvolymen ökat påtagligt, med tonvikt mot det högprioriterade affärsområdet NIL. Bland de kunder som f.n. utvärderar offerter från Obducat finns ett antal mycket välkända och globalt verksamma bolag, som för olika applikationer står i beredskap att investera i utrustning för NIL-baserad produktion.

Tidigare presenterade projekt med General Electrics samt en ledande halvledartillverkare har fortsatt utvecklats positivt och Obducat ser med tillförsikt på projektens vidare utveckling. Till General Electrics har under kvartalet levererats en första NIL-maskin.

Forskning och utveckling

Under perioden har fortsatt betydande resurser satsats på framförallt NIL-segmentet, som bl.a. har resulterat i ytterligare maskinfunktionaliteter. FoU-insatserna sker såväl i nära samarbete med kunder som i syfte att befästa och stärka det teknikförsprång bolaget anser sig ha och som, där så anses kommersiellt motiverat, löpande leder till patentering. Under perioden har 2 nya patent beviljats.

Vid kvartalets utgång förelåg 24 beviljade patent jämte 11 patentansökningar.

*) ”NIL” = Nanoimprintlitografi; ”Stampers” = Litografioriginal av förbrukningskaraktär; ”SEM” = Svepelektronmikroskop

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning uppgick till 8,970 (motsvarande period föregående år 8,072) tkr och genererade ett bruttoresultat på 4,751 (2,869) tkr, motsvarande 53 (36) % bruttomarginal.

Rörelseresultatet har under perioden belastats med planenliga avskrivningar på 3,068 tkr, vilket är betydligt högre än motsvarande period 2002 (752 tkr) och speglar de avskrivnings- planer som sedan slutfasen av föregående år är i drift avseende samtliga immateriella anläggningstillgångar.

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till –7,870 (-8,666) tkr. Föregående års resultat för mot- svarande period har korrigerats med –507 tkr avseende ej beaktad räntekostnad relaterad till skulduppräkning på det konvertibla förlagslånet i enlighet med RR3. Föregående års siffror, såväl avseende kvartal 1 som helår, har även korrigerats såtillvida att avskrivningarna (-752 resp. –4,538 tkr) omfördelats på de tre funktionsområdena Marknad & Försäljning, FoU resp. Administration på ett mer rättvisande sätt. Korrigeringen innebär att FoU nu bär en betydligt större och Administration en betydligt mindre andel av avskrivningarna, vilket bättre speglar verkligheten.

Rensat för effekterna av den högre avskrivningstakten 2003, är resultatförbättringen kvartal 1 2003 c:a 3,1 Mkr, där den förbättrade rörelsemarginalen jämte synligt lägre administrations- kostnader väl uppväger ovannämnda högre avskrivningar vilka enligt ovan primärt belastar FoU-kostnaderna.

Den total kostnadsmassan, exklusive avskrivningar, var för första kvartalet 2003 c:a 7 % lägre än motsvarande period 2002.

Finansiering och likviditet

Per 2003-03-31 uppgick eget kapital till 74,853 tkr mot 14,747 tkr vid utgången av 2002.

Under perioden genomfördes en kontant företrädesemission, vilken inbringade 39,956 tkr efter emissionskostnader. Härutöver riktades – efter beslut på en extra bolagsstämma i mars 2003 – till innehavare av bolagets konvertibla förlagslån 2001/2004 ett temporärt erbjudande, vilket gav nämnda innehavare möjlighet att under en tvåveckorsperiod i slutet av mars konvertera lånet till aktier på betydligt förmånligare villkor än vad som annars regleras av lånevillkoren. Erbjudandet resulterade i att förlagslånet i nominella tal reducerades från 46,6 Mkr ned till 17,8 Mkr varvid c:a 19,2 miljoner nya B-aktier utgavs.

Förutom en synlig förstärkning av balansräkningen, reduceras även framtida räntekostnad avseende lånet som följd av nämnda konvertering. Soliditeten vid periodens utgång var 66 %, att jämföras med 17 % vid utgången av 2002.

Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 26,6 Mkr.

Periodens kassaflöde uppgår till 26,4 Mkr och speglar i sammanfattning – utöver ovan beskrivet resultatutfall samt effekterna av finansieringsverksamheten – en negativ rörelsekapitalförändring på 6,4 Mkr samt nettoinvesteringar på 1,7 Mkr.

Investeringar

Koncernens nettoinvesteringar uppgick under kvartalet till 1,7 Mkr. Härav avser 1,5 Mkr immateriella anläggningstillgångar.

Organisation

Antalet anställda uppgick vid kvartalets utgång till 32, varav 5 var kvinnor. Dessa antal representerar även genomsnittet för rapportperioden.

Externa faktorer

Bolaget bedömer att verksamheten är relativt okänslig för valuta- och räntefluktuationer, samt att prisbilden för dess produkter kan anses som stabil. Rörelsen är inte i någon betydande omfattning beroende eller begränsad av leverantörsförhållanden.

Moderbolaget

Moderbolaget har under perioden inte genererat någon omsättning. Resultatet före skatt uppgick till – 6,586 (-5,203) tkr. Nettoinvesteringar i patent uppgick till 0,7 (-) Mkr.

Ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2003-03-31 till 17,932 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 186,637,616 1. Härav utgör 6,500,000 st A-aktier, medan resterande del är B-aktier.

1 Inklusive de aktier som utgavs som följd av förlagslånekonvertering under mars och som vid rapportperiodens slut är under registrering.

Ägarbilden per 2003-03-31 kan beskrivas enligt följande:

(FÖR TABELL SE BIFOGAD FIL)

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Styrelsen har godkänt en plan för en balanserad successiv förstärkning av organisationen, där primärt funktionerna Marknad, FoU och Produktion/Inköp prioriteras. Planen avses skapa förutsättningar vilka bedömts nödvändiga för den fortsatta omsättningsexpansion som ställs i utsikt, baserat på den goda marknadsposition Obducat – med begränsade resurser – uppnått.

Styrelsen har efter samråd med Stockholmsbörsens utsedde revisor fastställt, att Obducats ansökan om notering på O-listan formellt ska prövas av börskommittén den 3 juni. När kommittén godkänt bolagets ansökan är avsikten att därefter kalla till en extra bolagsstämma för beslut om den omvända split, som styrelsen och börsens revisor utgår från kommer att villkora noteringen på O-listan.

Styrelsen har vidare beslutat föreslå kommande ordinarie bolagsstämma att fatta beslut om ett incitamentsprogram för koncernens svenska personal, i form av ett erbjudande om förvärv på marknadsmässiga villkor av teckningsoptioner.

Utsikter

Bolaget bedömer att verksamheten utvecklats väl, samt konstaterar att ett antal nytillkomna kundprojekt inom applikationsområden såsom halvledarindustri, magnetisk minnesmedia respektive displayteknik initierats under året. Avseende projektet med den ledande halvedar-tillverkaren – ett av flera kundprojekt Obducat bedriver tillsammans med världsedande aktörer i olika branscher – har från kundens sida aviserats en försening på drygt sex månader. Obducat ser dock oförändrat positivt på projektets kommersiella potential.

Mot bakgrund av ovanstående gör styrelsen fortsatt bedömningen att tidigare prognos om en omsättning för 2003 på c:a 40 Mkr är realistisk. Ovan relaterad orderstock vid utgången av rapportperioden, 16 Mkr, bedöms kunna bli i allt väsenligt levererad och därmed intäktsförd under andra kvartalet.

Såväl resultat som kassaflöde bedöms på helårsbasis bli bättre än 2002, trots att resultatet i år - i enlighet med vad som sagts ovan – kommer att belastas med väsentligt högre planenliga avskrivningar.

Vidare bedömer styrelsen att det kapital som periodens nyemission tillfört, i kombination med det goda utfallet av konverteringserbjudandet i mars, väl tillgodoser likviditetsbehoven för kommande tolvmånadersperiod.

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2002 Maj 2003

Ordinarie bolagsstämma 2003 22 maj 2003

Kvartalsrapport 2 (Jan – Juni) 6 augusti 2003

Kvartalsrapport 3 (Jan – Sept) 23 oktober 2003

Malmö den 24 april 2003

På uppdrag av styrelsen i Obducat AB (publ), org.nr. 556378-5632

Patrik Lundström

Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

(FÖR FULLSTÄNDIG RAPPORT SE BIFOGAD FIL)

Prenumerera

Dokument & länkar