OBDUCATS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OBDUCAT AB (PUBL) 556378-5632

JANUARI-DECEMBER 2000

· Styrelsen föreslår en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

· Order om 20 MSEK från Asien på elektronstrålelitografiutrustning (EBL)

· Den första nanoimprintlitografimaskinen (NiL) såldes under senhösten

· Obducat förvärvade resterande aktier i Xicon AB, som därmed blev ett helägt dotterbolag

· Den inneliggande orderstocken på avancerade svepelektronmikroskop i Obducat CamScan är den högsta någonsin

· En första Electron Beam Recorder (EBR) installerades och slutgodkändes under året

· Thomas Pileby tillträdde som VD och koncernchef 22 januari 2001

Allmänt om verksamheten

Obducat utvecklar och levererar teknologier och processer för produktion och analys av mycket små

strukturer (nanostrukturer). Försäljningen omfattar licenser och konsulttjänster, produktionsutrustning samt egenutvecklade spjutspetsprodukter. Till grund för bolagets affärsidé ligger IT-industrins ständiga krav på allt högre kapacitet på allt mindre yta. Lösningarna riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna.

Obducats verksamhet omfattar bl. a. egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektronstråleteknik samt nanoimprintteknik.

Obducat har nyckelteknologier för framtida industriella systemlösningar inom nästa generations optiska minnesmedia. Företaget förväntas vara en av de framtida leverantörerna av masteringutrustning till bl. a. hårddiskindustrin. Obducats marknad är global för samtliga applikationer.

Obducat finns i Sverige, Storbritannien och USA och huvudkontoret är beläget i Malmö. Aktien är noterad på Nordic Growth Market (f.d. SBI-listan).

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning uppgick under perioden till KSEK 29 190 (24 976). Rörelseresultatet uppgick till KSEK -46 469 (-19 140) och koncernens nettoresultat KSEK -53 440 (-18 453). Den främsta anledningen till årets otillfredsställande resultat är försenad försäljning. Koncernen har under perioden inte uppnått sina mål avseende förväntade avslut av försäljningar av Direct Matrix System (DIMAS), EBR och etstekniken EFAACE. Goodwillvärdet avseende Obducat Xicon har nedskrivits i sin helhet och belastat koncernens resultat med 7,3 MSEK. Det bakomliggande förvärvet av Xicon har sin bakgrund i tidigare ingångna avtal.

Finansiering och likviditet

Det egna kapitalet per den 31 december 2000 uppgår till 96 151 KSEK och eget kapital/aktie till SEK 1,02 kr. Likvida medel och kortfristiga placeringar i koncernen uppgår till KSEK 21 961, och i moderbolaget till KSEK 20 837. Koncernens soliditet uppgår till 79,04% (76,22%), moderbolagets till 95,73% (96,00%). Under året genomförde bolaget en riktad emission och en emission med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionerna tillförde bolaget SEK 77 637 KSEK efter avdrag för emissionskostnader.

IM och Obducat uppnådde förlikning i tvist.

Moderbolaget

Moderbolaget hade under perioden ingen omsättning. Rörelseresultatet uppgick till KSEK –19 254 (-8 342) och nettoresultatet KSEK –15 171 (-6 562).

Marknad och försäljning

Efterfrågan på svepelektronmikroskop tog rejäl fart under sista kvartalet. Den inneliggande orderstocken är den största någonsin.

Obducat erhöll en order om cirka 20 MSEK av elektronstålebaserad utrustning (EBL) från Asien. Systemet innehåller både svepelektronmikroskop och elektronstrålelitografi och kommer att användas dels för litografi av strukturer ner till 20 nanometer, vilket tidigare inte varit möjligt, och dels för mätning och analys av halvledare och mikroelektroniska komponenter. Slutleveransen beräknas ske under våren 2002.

Den första nanoimprintlitografimaskinen (NiL) såldes och levererades under året till Tyskland. En första EBR har levererats till Taiwan. Den är installerad och slutgodkänd.

Obducat påbörjade diskussioner om samarbete för kommersialisering av ledande lim, avsedd att ersätta miljöskadlig blylödning inom elektronikindustrin.

Samarbetet med kretskortstillverkaren Ruwel resulterade inte i den förväntade försäljningen av en EFAACE-maskin under året. Någon affär har inte slutförts på grund av en omorganisering inom Ruwel och den nya ledningen prioriterade inte en investering av ny teknik för produktion av mönsterkort. Samarbetet gav Obducat möjlighet att testa och förfina EFAACE-konceptet på plats i en industriell miljö. De tekniskt ansvariga var mycket nöjda med de resultat som erhållits.

Obducat erhöll en order från CERN på ett mätsystem för nästa generations partikelaccelerator/detektor värt 2 MSEK. Mätsystemet baseras på Obducats framkantsteknologier inom EFAACE, flipchip och ledande lim.

Samarbeten har påbörjats och samarbetsavtal har slutits under året med bl. a. SiCon AB, Optovent AB och Luleå tekniska universitet (forskningsprogrammet Arena som drivs av Ericsson, Telia och Luleå tekniska universitet).

Obducat har under året medverkat i bl. a.:

· Information Society Technologies Events 2000, IST, i Nice dit Obducat var inbjuden av EU för att bl. a. demonstrera företagets nanoimprintteknik och dess produkt.

· EPC 2000 - European PCB Convention i Maastricht. Obducats etsteknik och nya etsmodul presenterades på mässan.

· Head Media i Las Vegas, där Obducat presenterade sina lösningar för tillverkning av bl. a. nästa generationens hårddiskar och halvledare.

· Replitech i Tyskland, där DIMAS presenterades.

· Replitech i Miami, där DIMAS presenterades.

Dessa evenemang har bekräftat att Obducats tekniker ligger i utvecklingens framkant.

Marknadsbearbetning av aktörer inom hårddisk- och mönsterkortindustrin samt CD/DVD industrin har fortsatt. Resultatet av dessa aktiviteter förväntas ge order under 2001. Sekretessavtal har tecknats med ledande aktörer. Inom EBR pågår diskussioner med flera internationella konsortier om samarbete och leveranser av teknik för utveckling och tillverkning av nästa generations optiska minnesmedia.

Andra hälften av verksamhetsåret karaktäriserades av en avmattning och oro inom IT-sektorn, vilket medförde tveksamhet inom industrin för större investeringar i framtida teknologier. Detta påverkade Obducats möjligheter till avslut under året. Under dessa förhållanden har det varit svårare än väntat att sälja teknikkoncepten i ett tidigt skede. Tanken var att utveckla applikationerna tillsammans med kunder och deras partners t. ex. maskintillverkare för mönsterkortsindustrin eller hårddiskindustrin. Kunderna vill i första hand testa en prototypmaskin och därmed få bevis på att koncepten fungerar i industriell produktion. Obducat kommer nu att koncentrera sina utvecklingsresurser på att ta fram s. k. ”Proof of Concept” för respektive teknologi. För att finansiera denna fas kommer en företrädesemission till aktieägarna att genomföras. Under år 2002 beräknas därmed de olika teknologierna inbringa betydligt högre licens- och försäljningsintäkter när produkterna validerats i egen regi.

Organisation

Moderbolaget ansvarar för koncernledning, affärsutveckling och central administration, som inkluderar finansiell styrning samt personal- och marknadsfunktionerna. Verksamheten bedrivs inom Obducat Technologies för utveckling och produktion av huvudteknologierna nanoimprintlitografi, etsmetoden EFAACE och elektronstrålelitografi, inom Obducat Xicon samt inom Obducat CamScan.

Medarbetare

Antalet anställda uppgick den 31 december till 68 anställda varav 8 kvinnor och 60 män. Medelantalet anställda i koncernen under 2000 var 70. Kompetens har framförallt tillförts koncernen på marknads- och utvecklingssidan.

Ägarförhållande

Antalet aktieägare den 31 december var 16 609.

Förvärv

Obducatkoncernen förvärvade den utestående minoritetsposten om 43% i Obducat Xicon AB.

Investeringar

Koncernens investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 7,3 MSEK.

Forskning och utveckling

Totala kostnaden för Forskning och Utveckling uppgick till 23,3 MSEK, varav 14,7 MSEK aktiverats i balansräkningen. FoU bedrevs främst inom etsteknik, nanoimprintlitografi, EBR/DIMAS-koncepten, elektronstrålelitografi och ledande lim. Etsprototyper har tagits fram för EFAACE-konceptet. NiL har utvecklats till en nollserie för 2-tums forskningssystem. EBR har utvecklats från intern prototyp till nollseriestatus för FoU-försäljning.

Utsikter för år 2001

Marknads- och säljinsatserna prioriteras. Målet är att redan före halvårsskiftet ha uppnått en försäljning som motsvarar helåret 2000. Flera medarbetare som i dag arbetar med forskning och utveckling kommer att avsätta en stor del av sin tid för s. k. ”Proof of Concept”.

Under andra halvåret av 2001 förväntas det fortsatta arbetet med EFAACE-konceptet leda till leverans av etsutrustning till i första hand prototyptillverkare av mönsterkort för en senare kommersialisering i stor skala.

NiL marknadsförs främst mot industrins FoU-avdelningar och den akademiska världen, där behovet av NiL-maskiner för forskningsändamål är stort. Förhandlingar om licenser etc. med större potentiella samarbetsparters sker parallellt med den fortsatta processutvecklingen för kommersiella applikationer.

I dagsläget är målsättningen för EBR att få till stånd samarbetsavtal för att korta ner säljprocessen. Syftet med samarbetena är att sluttesta och anpassa tekniken för industriell produktion.

Ett av målen avseende DIMAS är att testköra hela processen i en industriell miljö, detta för att bl.a. uppfylla våra intressenters krav på tekniska specifikationer o.dyl. En försäljning av ett komplett DIMAS-system beräknas ske under senare delen av året.

Obducat Xicon, som utgör affärsområdet för elektronikproduktion inom koncernen, kommer att fokusera på områden med störst marknadspotential och lönsamhet. Ett kostnadsnedskärningsprogram påbörjades i januari 2001. För att leda förändringsarbetet i Obducat Xicon har en ny VD utsetts i december 2000.

Den positiva efterfrågeutvecklingen av avancerade svepelektronmikroskop (SEM) under räkenskapsårets sista kvartal och under de senaste månaderna ser ut att hålla i sig. Genom den ständigt pågående miniatyriseringen av elektronikkomponenter växer svepelektronmikroskopets användnings-område hela tiden. Inom elektronikindustrin är det ett oumbärligt analyshjälpmedel vid produktion av bl. a. elektronikkomponenter. Även inom medicin och biologi har SEM möjliggjort många framsteg och bl. a. varit ett viktigt hjälpmedel för att vidga kunskaperna om vår arvsmassa, DNA.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Thomas Pileby tillträdde som ny VD och koncernchef den 22 januari 2001 och därmed tillsattes en ny ledningsgrupp.

Kallelse till bolagsstämma

Bolagsstämman kommer att hållas den 7 juni 2001 kl 14.00 i Stora Salen, Scandic Triangeln, Malmö.

Årsredovisningen

Årsredovisningen beräknas vara tillgänglig vid månadsskiftet mars-april 2001. Årsredovisningen kommer samtidigt att publiceras på företagets hemsida, www.obducat.com och distribueras till aktieägarna i enlighet med de önskemål som registrerats hos VPC och Obducat.

Rapporteringstillfällen

Kvartalsrapporter för 2001 lämnas den 7 maj, 9 augusti och 22 oktober.

Malmö den 26 februari 2001

På uppdrag av styrelsen

Thomas Pileby

Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Prenumerera

Dokument & länkar