OBDUCATS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Obducat höll ordinarie bolagsstämma den 10 juni 2002, varvid följande beslut fattades:

Bolagsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning liksom dispositioner beträffande bolagets resultat.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Bolagsstämman valde till styrelseledamöter Peter Ahlgren (omval), Henri Bergstrand (omval), Peter Jonsson (nyval), Lars Montelius (omval), Göran Sigfridsson (omval) samt Göran Sundström (omval). Aril Isacson omvaldes till styrelsesuppleant.

Styrelsearvoden fram till nästa ordinarie bolagsstämma skall utgå med totalt 600.000:- att fördelas med ca 4 basbelopp till ordföranden och ca 2 basbelopp till ledamöter och suppleant.

Bolagsstämman biföll styrelsens förslag att ingen utdelning skall lämnas.

Styrelsen i Obducat AB

Vid bolagsstämman presenterade ledningen samarbetsavtalet med ett av USA:s största företag, som även förvärvat en NIL-maskin. Avtalet innebär nyttjande av Obducats teknik med en intäktspotential på 100-150 MSEK per år under 5-10 år. Ledningen informerade även om ytterligare försäljning av en NIL-maskin att användas i industriell testproduktion till en av världens ledande halvledartillverkare som led i pågående samarbetsdiskussioner. För ytterligare detaljer hänvisas till gårdagens pressmeddelanden.

För ytterligare information:

Henri Bergstrand, tel 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

email: henri@inbox.se

Obducat utvecklar och levererar teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer och riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik, nanoimprintteknik samt den patenterade etstekniken EFAACE. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mera på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar