OBDUCATS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Obducat höll ordinarie bolagsstämma den 19 maj 2000, varvid följande beslut fattades.

Bolagsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning liksom dispositioner beträffande bolagets resultat.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Bolagsstämman omvalde samtliga styrelseledamöter samt revisorerna.

Styrelsens förslag till optionsprogram om högst 2.200.000 optionsrätter till nyteckning av aktier riktat till anställda och senare anställda i Obducatkoncernen fastställdes.

Bolagsstämman biföll styrelsens förslag att ingen utdelning skall lämnas.

Malmö den 19 maj 2000

Styrelsen i Obducat AB

Prenumerera