STYRELSEN I OBDUCAT FÖRESLÅR NYEMISSION

Styrelsen i Obducat AB kallar till extra bolagsstämma och föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission. Emissionen skall ske med företrädesrätt för nuvarande aktieägare samt innehavare av konvertibla skuldebrev 2001/2004 och teckningsoptioner 2001/2002 utgivna i maj 2001.

Obducats styrelse har beslutat fokusera verksamheten på affärsområdena nanoimprintteknik (NIL) och elektronstråleteknik (EBR). Emissionslikviden kommer därför huvudsakligen att användas för industrialisering av NIL (utrustning och process) och EBR. Marknadssynergierna mellan de två teknikerna är uppenbara. EBR-tekniken används för tillverkning av ”mastern” som senare serieproduceras i NIL-utrustningen. Inom ovanstående områden kommer arbetet under de kommande 3-6 månaderna främst inriktas på att leverera de testresultat som är under framtagande för ett antal multinationella företag.

Inom masteringtekniken, som riktat sig mot CD-industrin (DIMAS) samt den nu färdigutvecklade etstekniken (EFAACE) kommer Obducat ej att investera mer resurser. Här pågår arbetet med att finna en lämpliga partners för den fortsatta industrialiseringen.

Fokuseringen av verksamheten innebär att Obducats fasta kostnader kommer att minskas väsentligt.

Aktiekapitalet skall kunna ökas med högst 5.909.667 kr 80 öre genom utgivande av högst 3.150.000 nya aktier av serie A och högst 55.946.678 nya aktier av serie B.

Styrelsens förslag i sammandrag

Företrädesrätt tillkommer bolagets aktieägare samt innehavare av konvertibla skuldebrev 2001/2004 samt teckningsoptioner 2001/2002 utgivna i maj 2001. Härvid skall två gamla aktier (serie A och B) berättiga till teckning av en ny aktie.

Avstämningsdag 18 december 2001

Teckningstid 7 januari 2002 – 18 januari 2002

Teckningskursen per aktie beräknas till ett belopp motsvarande 80 procent av genomsnitten av de för bolagets B-aktie vid NGMs noterade sista köp- och säljkurser för varje handelsdag under perioden 30 november 2001 – 6 december 2001.

Extra bolagsstämma

Med anledning av föreslaget ovan kallas aktieägare till extra bolagsstämma. Extra

bolagsstämma hålls tisdagen den 11 december 2001 kl. 09.00 på bolagets kontor i Malmö. För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast den 1 december 2001.

Fullständig kallelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission hålls tillgängliga på bolagets kontor i Malmö från och med den 4 december 2001 och översänds till aktieägare som begär det.

Anmälan om deltagande i stämman skall ske senast den 5 december 2001 kl. 12.00 till Obducat AB, Box 580, 201 25 Malmö, per telefax 040-36 21 50 eller per telefon 040-36 21 00.

För ytterligare information kontakta Thomas Pileby, VD, tel 040-36 21 00 eller e-post info@obducat.com

Obducat utvecklar och levererar teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer och riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektronstråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mera på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar