Oboya beviljas företagsrekonstruktion i Sverige

Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller “Bolaget”) meddelar att Bolagets ansökan om företagsrekonstruktion har beviljats av Alingsås tingsrätt. Även de svenska dotterbolagen Oboya Horti Supplies AB och Cofa Plastics AB har beviljats företagsrekonstruktion av Alingsås tingsrätt respektive Södertörns tingsrätt. Anledningen till företagsrekonstruktionen är den akuta likviditetskris som uppkommit genom att bolagens huvudkreditgivare Swedbank spärrat samtliga outnyttjade krediter, en åtgärd som inneburit att Oboya Sverige stod helt utan tillgänglig likviditet för att betala förfallande skulder. Swedbank har motiverat åtgärden med att det finns risk för att bolagen inte ska kunna betala sina skulder till banken och att bankens säkerhet inte längre är betryggande.

Syftet med ansökan om företagsrekonstruktion är i första hand att ge bolagen tid att lösa likviditetskrisen och undersöka olika möjligheter att stärka bolagens finansiella ställning.  

Styrelsen och bolagsledningen fortsätter att leda bolagen under rekonstruktionen. Till rekonstruktör har utsetts Martin Bergander från Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 763 370727

E-post: peter.wallin@oboya.cc

Hemsida: www.oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2020 kl.09.30

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture Industries AB (publ) vision är att bli världsledande totalleverantör av produkter och tjänster till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling. Företaget ska växa med lönsamhet, både organiskt och via förvärv. Läs mer om Oboya på www.oboya.se.

Prenumerera

Dokument & länkar