Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017

Helårsperioden 1 januari – 31 december  2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 387 (212) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 756 (-1 310) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,21 (-0,18) SEK. Båda posterna exklusive jämförelsestörande poster. Beräknat på antal aktier som är registrerade per balansdagen.

Rapportperioden 1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 111 (52) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 297 (-169) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till-0,10 (-0,07) SEK. Båda posterna exklusive jämförelsestörande poster. Beräknat på antal aktier som är registrerade per balansdagen.

Väsentliga händelser under året

 • Genomfört nyemission och ägarspridning inför notering i januari 2018.
 • St. George`s University Hospital i London tecknar avtal med ObsteCare.
 • Användningen av förbrukningsartiklar ökar hos ObsteCares kunder.
 • Två internationella användargruppsmöten avhållna med sjukhus som använder AFL-metoden.
 • En vetenskaplig studie om användningen av bikarbonat för att reducera höga AFL-värden publicerad i en internationell vetenskaplig tidskrift.
 • ObsteCare visar upp AFL-metoden på den internationella kongressen ECIC, European Congress on Intrapartum Care och knyter nya värdefulla kontakter samt börjar bygga upp innehåll för sociala medier för förbättrad marknadsföring.
 • ObsteCare har fått godkänd varumärkesregistrering inom hela EU-området av varumärkena AFL® och ObsteCarin®.
 • Johan Itzel, medgrundare till ObsteCare, kontrakterades som VD i bolaget under hösten 2017.

Kommentarer från VD

ObsteCare har idag kunder i Norden, Storbritannien och Baltikum. Våra kunder har under 2017 kontinuerligt ökat användningen.

Vi arbetar mot ökad försäljning på de kliniker vi redan arbetar med, samt för att få in nya kliniker som använder metoden.

Året resultat visar på ökande kundfakturering. Det handlar fortfarande om blygsamma nivåer, men utvecklingen går åt rätt håll. Årets resultat efter skatt har fallit kraftigt jämfört med föregående år. Detta är dock i huvudsak hänförligt till att en större ombokning av företagets latenta skattefordran gjordes under 2016.

Under året har fokus varit på att stödja användningen av AFL-metoden, bland annat genom att hjälpa de sjukhus som valt AFL-metoden med kunskap om hur den bäst används. Två användargruppsmöten har genomförts under året, där sk superanvändare från Norden, Baltikum och Storbritannien fått mötas och utbyta och sprida erfarenheter från användningen av AFL-metoden.

Bearbetning av nya kunder har skett genom mässdeltagande, direktbesök och mailutskick till företagets kunddatabas. Intresset börjar vakna för AFL-metoden eftersom värksvaghet är en stor utmaning globalt. Men även om behoven är stora, kräver introduktionen av AFL på marknaden ett långsiktigt och tålmodigt arbete. Bolagets kunder behöver känna trygghet och förståelse kring metoden.

Under fjärde kvartalet 2017 arbetade ObsteCare intensivt med noteringsemissionen, som avslutades den 5 december, och med att förbereda bolaget för den nyligen genomförda listningen på Aktietorget. Genom nyemissionen har vi tillförts kapital för att ta nästa steg i vår utveckling. Arbete pågår med prioritering av aktiviteter utefter de nya förutsättningarna. Emissionen ger oss möjlighet att inleda en mer fokuserad kommersialiserings-fas för att bygga ett långsiktigt framgångsrikt företag.

Under det kommande året kommer stort fokus att läggas på försäljning och marknadsföring för att snabbare nå kunder. Detta ska ske dels i form ökade säljresurser som direkt möter kund och dels i form av en bättre sammanhållen och mer långsiktig marknadsföring. Redan i slutet av 2017 gjordes personella förändringar för att stärka försäljningsarbetet.

Under 2018 kommer ObsteCare att fortsätta avsätta så mycket som möjligt av befintliga resurser på försäljning och marknadsföring och parallellt stärka och bygga upp organisationen.

ObsteCare ser ett ökande intresse för bolagets erbjudande och det skall vi utnyttja och omvandla till intäkter. Dock är försäljningsprocesserna till sjukhus långa och kräver långsiktighet. Geografiskt kommer fokus under 2018 att vara på kunder i Europa. Kundbearbetning kommer ske inom ett antal olika kanaler, inklusive mer traditionella, såsom direktförsäljning, mässdeltagande och användargruppsmöten men under året kommer vi också lyfta vår webnärvaro.

På ett par års sikt behöver vi också utöka och uppdatera vårt kunderbjudande och inledande arbete för detta kommer att påbörjas under hösten.

Väsentliga händelser efter perioden

Slutlikvid för emissionen utbetalades till företaget.

ObsteCare noterades på Aktietorget den 4 januari 2018. Aktie har handlats livligt de första månaderna vilket resulterat i att vi fördubblat antalet aktieägare, vilket är stimulerande.

Jag ser fram emot ett nytt spännande år med ObsteCare där jag räknar med att vi ska kunna få ytterligare acceptans för vår metod att underlätta och förbättra förlossningsvården.

Johan Itzel

Kort om Obstecare

ObsteCares affärsidé är att skapa tryggare förlossningar, genom att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården som stödjer mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, och beror oftast på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en stor, svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt.

En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet vilket representerar cirka en miljon kvinnor varje år bara i Europa. Av dessa slutar många med kejsarsnitt. Ett kejsarsnitt är mer än dubbelt så dyrt som en normal förlossning och uppskattningsvis kostar akuta kejsarsnitt årligen 6 000 MSEK bara i Europa. Värksvaghet leder till stora kostnader för vården i samband med förlossningen, men också längre fram i livet, på grund av högre frekvens av förlossningsrelaterade skador.

ObsteCare har utvecklat ett komplett förlossningsövervakningssystem, AFL®, som mäter halten mjölksyra i fostervatten (Amniotic Fluid Lactate). Hög nivå av mjölksyra gör att livmodern fungerar sämre och kvinnans värkar blir svaga. Redan på ett tidigt stadium kan man med ObsteCares metod identifiera potentiellt svåra och utdragna förlossningar orsakade av värksvaghet.

Den metod man idag använder över hela världen vid värksvaghet är värkstimulerande dropp med oxytocin, vilket ofta inte ger önskad effekt. Med information om mjölksyrehalten i fostervatten kan förlossningspersonalen få ett objektivt underlag för att ta beslut om olika insatser i samband med förlossningen. Värksvagheten kan övervakas och hanteringen av värkstimulerande dropp kan individanpassas, vilket ökar sannolikheten för en normal

förlossning med färre komplikationer för både mor och barn.

Idag erbjuder ObsteCare ett system, AFL® Monitoring System, för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFL® är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar) och analysutrustning. Företaget tillhandahåller också klinisk utbildning i diagnostik och behandling av värksvaghet.

AFL® är det ledande systemet för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och därmed minska antalet akuta kejsarsnitt och skador i samband med förlossningen.

För mer information se www.obstecare.com

VD i ObsteCare AB

ÖVRIGT

Bolagets verksamhet och risker

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av ObsteCares framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Obstecares verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på ObsteCares resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets memorandum, vilket finns att ladda upp på Bolaget hemsida www.obstecare.com.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

GRANSKNING AV REVISOR

Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisor.

VALBEREDNING

Enligt stämmobeslut från den extra bolagsstämman den 2 november 2017 utses ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2018 utifrån de fyra största aktieägarna per den 31 december 2017.

Till ledamöter i valberedningen har utsetts:

Peder Månsson

Olle Stenberg

Magnus Hagerborn

Henrik Tjernberg

Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning då Bolaget aktie inte handlas på en reglerad marknadsplats. Bolaget har dock valt att inrätta en valberedning.

FÖRSLAG TILL UTDELNING

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2017.

FINANSIELL KALENDER

Årsstämma i ObsteCare AB kommer att hållas den 2 maj kl 17.00 i IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Årsredovisning jämte kallelse och övriga handlingar till årsstämman kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida senast från och med den 3 april 2018.

Delårsrapport för första kvartalet 2018 kommer att offentliggöras 2017-05-22.

AKTIEN

ObsteCare AB (publ) noterades på Aktietorget den 4 januari, 2018.

ANTALET AKTIER

ObsteCare AB (publ) hade 2017-12-31 12 562 723 stycken utestående aktier. Efter slutregistrering a v emissionen i januari 2018 uppgår antalet aktier till 13 411 852 stycken med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

KONTAKT INFORMATION

Johan Itzel, VD

ObsteCare AB, Karolinska Science Park

Fogdevreten 2,  17165 Solna

070-7422464, johan.itzel@obstecare.com

Om oss

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Företaget erbjuder ett system, AFLTM Monitoring System, och en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFLTM är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad mätstation samt guidelines för användarna. AFLTM-systemet har lanserats på den europeiska marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket. Bolaget går nu från en forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig kommersialiseringsfas i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar