Kallelse till årsstämma i ObsteCare AB

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ), org. nr 556670-3038, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 mars 2019, klockan 17.00, på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i förhandlingarna på stämman skall

  • dels senast fredag 22 mars 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
  • dels senast fredag den 22 mars 2019 anmäla sig till Bolaget under adress: ObsteCare AB, Kammakargatan 7, 111 40 STOCKHOLM, eller via mail info@obstecare.com eller per telefon 08-751 56 27.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Berörda aktieägare bör underrätta sina förvaltare i god tid före torsdagen den 21 mars 2019.

Stämmoärenden

Förslag till dagordning:

1.      Stämman öppnas.

2.      Val av ordförande vid årsstämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Framläggande och godkännande av dagordning.

5.      Val av justeringsmän.

6.      Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.

7.      Anförande av företagsledningen

8.      Framläggande av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9.      Beslut:

а) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

с) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

10.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11.    Val till styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter.

12.    Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

13.    Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

14.    Stämman avslutas.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 1. Valberedningen föreslår att Peter Risberg utses till årsstämmans ordförande.

Punkt 10.  Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande (föregående periods arvoden inom parantes): styrelsens ordförande 150 000 kronor (150 000 kronor), ledamot som ej är anställd i bolaget 75 000 kronor (75 000 kronor).

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 450 000 kronor.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 11.  Valberedningen föreslår följande styrelseledamöter:

  • omval av Harald Almström, Maria Borelius, Christina Hugosson,
    Johan Itzel och Peter Risberg.
  • nyval av Bo Lundblad.

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Christina Hugosson.

Till revisor för tiden fram till nästa årsstämma föreslås omval av Allegretto Revision KB som revisionsbyrå med Eva Stein som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 12. Styrelsen föreslår stämman bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission, med företrädesrätt för bolagets aktieägare, av sammanlagt högst 8 000 000 aktier i bolaget, varvid teckningskursen ska fastställas till marknadskurs minus en rabatt som fastställs av styrelsen. Emissionerna skall om de inte tecknas fullt ut av befintliga aktieägare kunna tecknas av såväl privata investerare som företag eller institutionella investerare. Likvid för aktierna skall erläggas genom kontant betalning eller kvittning av skuld. Aktiekapitalet ökar vid fullt utnyttjande med 800 000 kronor. Bemyndigandet gäller till årsstämma 2020.

Aktier utgivna i dessa emissioner skall ha rätt till utdelning från och med räkenskapsåret som avslutas 2019-12-31.

Årsredovisningens framläggande

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018, hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor samt på bolagets hemsida, från och med den 7 mars 2019.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

För giltigt beslut enligt punkten 12 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.obstecare.com, från och med den 7 mars 2019. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 13 411 852 aktier och röster.

Stockholm den 26 februari 2019.

ObsteCare AB (publ)

Styrelsen

Johan Itzel, CEO
ObsteCare AB, Karolinska Science Park
Fogdevreten 2, 17165 Solna
070-7422464, johan.itzel@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCare erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan, för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och kliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Vid långdragna förlossningar ökar riskerna för blödningar och allvarliga bristningar hos kvinnan, syrebrist hos barnet och utgången blir ofta akut kejsarsnitt. Sjukvårdens resurser belastas hårt. Ungefär 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Om oss

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Företaget erbjuder ett system, AFLTM Monitoring System, och en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFLTM är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad mätstation samt guidelines för användarna. AFLTM-systemet har lanserats på den europeiska marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket. Bolaget går nu från en forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig kommersialiseringsfas i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar