Kommuniké från extra årsstämma i Odd Molly International AB

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 24 februari 2016

Vid en extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (publ) idag fattades beslut om ett incitamentsprogram för Odd Mollys VD och vVD i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag.

Bolagsstämman beslutade om en emission av 300 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Odd Molly International AB. Vid en sådan nyteckning ska teckningskursen motsvara 120 procent av aktiens genomsnittliga sista betalkurs på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 10 februari 2016 till och med den 23 februari 2016. Teckningsoptionerna ska till marknadspris förvärvas av Odd Mollys VD, Anna Attemark (högst 150 000 teckningsoptioner) och vVD, Jennie Högstedt Björk (högst 150 000 teckningsoptioner). Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Odd Molly under tiden från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 januari 2019.

Ökningen av Odd Mollys aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 30 000 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,96 procent av det totala antalet aktierna och röstetalet i bolaget om ingen av de år 2014 utfärdade teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Tillman, styrelsens ordförande, 0733-50 61 20

Anna Attemark, VD Odd Molly, telefon: 08-522 285 02

Om Odd Molly

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 12 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2016 kl.17.00 CET.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”.Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.