Ny ledning och nytt kapital – redo för nästa steg

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 16 augusti 2018

1 april – 30 juni 2018   

 • Den totala nettoomsättningen minskade med 7 procent till 76,3 MSEK (82,0).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,6 procent (57,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,9 MSEK (-7,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till -10,3 MSEK (-6,6).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,78 SEK (-1,15).

1 JANUARI – 30 juni 2017            

 • Den totala nettoomsättningen minskade med 13 procent till 181,8 MSEK (208,1).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 55,6 procent (55,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till -18,6 MSEK (0,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till -17,0 MSEK (-1,9).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,95 SEK (-0,34).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,95 SEK (-0,32).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Genomförd företrädes- och övertilldelningsemission i juni tillförde bolaget 35,3 MSEK efter emissionskostnader.
 • Per den 30 juni 2018 uppgår aktiekapitalet i Odd Molly till 841 933 SEK och det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 8 419 333 aktier.
 • Ny VD, vice VD och affärsutvecklingschef i bolagets ledningsgrupp.

Kommentar från VD

Fullt fokus framåt

När jag nu tar över som VD har jag fullt fokus framåt, på att ta vara på möjligheterna av vårt grundliga konceptarbete och rulla ut Odd Molly i världen. Förändringen av bolaget kommer fortsätta i hög takt. De viktigaste områdena är att förstärka bolagets digitala närvaro och tillväxt, där vi har ett starkt utgångsläge, samt att skapa rätt förutsättningar för en acceleration av den internationella försäljningen. Detta i kombination med högre kostnadseffektivitet, optimerade processer och omprioriterade resurser kommer över tid att ge resultat i form av ökad tillväxt och lönsamhet, efter en period av omställning.

Hur ska Odd Molly lyckas accelerera den internationella tillväxten?

Plattform
Vi har bevisat att det går att öka tillväxttakten och varumärkeskännedomen om vi tar ett samlat grepp på marknaden – där en stark digital och selektiv fysisk närvaro ökar förutsättningarna för att lyckas driva försäljning i de olika distributionskanalerna. Mycket kraft har under senare år gått till att skapa ett tydligt livsstilskoncept, utveckla nya kategorier och varuslag. Samtidigt har vi legat i framkant gällande att växla över till online-försäljning, vilket är ett område jag brinner för och där vi redan kommit långt, framförallt i Sverige. Nu är vi redo för nästa steg.

Människor
Vi behöver rätt organisation för genomförandet, och jag är glad att vi rivstartar hösten med flera nyckelpositioner på plats. Sara Fernström är ny vice VD, med uppdrag att ställa om affärsmodellen till ökat digitalt fokus och större partnernätverk samt skapa förutsättningar för en ökad internationell försäljning. Vi har också förstärkt vårt team med en ny internationell försäljningschef samt en affärsutvecklingschef som ska säkerställa att våra expansionsplaner genomförs klokt, genom effektiva processer, för att få bäst avkastning.

Kapital
Vi har som sagt ett starkt koncept och rätt människor på plats för att ta nästa steg. Men omställningen och ökad andel egen försäljning, inte minst via den egna webbshopen, kräver också kapital. Jag är därför mycket glad över att Odd Molly genomförde en lyckad, fulltecknad nyemission i juni vilket ger oss rätt förutsättningar att genomföra vår strategi.


Vad hände i kvartalet?

Det andra kvartalet är säsongsmässigt Odd Mollys minsta. Omsättningen minskade med 7 procent jämfört med samma period förra året. Den lägre försäljningen är i huvudsak kopplad till de fysiska butikernas utmaningar i Sverige. Andelen försäljning i digitala kanaler – egen web och externa web-återförsäljares – är nu en bra bit över 40 procent.

Vi genomförde många offensiva marknadssatsningar där Queens of Pop i sommar var en höjdpunkt. Odd Molly var huvudsponsor till festivalen med endast kvinnliga artister. Festivalens mission om att föra samman människor i en inspirerande och kärleksfull atmosfär för ett mer respektfullt samhälle stämmer väl överens med våra tankar och hur vi ser på Molly och omvärlden.

Vad ligger närmast på agendan?

Vårt uttalade fokus är att öka försäljningen på den internationella marknaden. Idag sker närmare 70 procent av all vår försäljning i Sverige. Vår bedömning är att Odd Mollys stil och koncept är minst lika attraktiva på den globala marknaden som på den svenska. Med nya strategiska åtgärder och förstärkt kompetens ser vi med spänning fram emot detta.

Vi kommer även att fortsätta satsa på vår hemmamarknad, inte minst digitalt, och kritiskt utvärdera vår närvaro via egna fysiska butiker, där ett antal beslut om stängningar redan fattats.

Vi har fullt fokus på att få utväxling på det grundarbete vi gjort och nå ut i övriga världen med vårt starka koncept och varumärke. Allt hänger ihop och med ett samlat grepp, större internationell kompetens, kapitalförstärkning, kostnadsfokus och massa ny energi ska vi få fler Mollys i världen.

Jennie Högstedt Björk, VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jennie Högstedt Björk, VD, 08-522 28 509

Johanna Palm, CFO, 0760-10 24 55

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

OM ODD MOLLY
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når drygt 40 länder. Bolaget har även 18 egna fysiska butiker samt butiker som drivs av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.

VÅR STRATEGI
Odd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta kollektioner, utnyttja sin geografiska plattform samt utveckla befintliga och nya försäljningskanaler. Företagskulturen ska präglas av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. Odd Mollys strategiska arbete har följande inriktning:

Kollektion Odd Molly ska designa vackra kläder och närliggande livsstilsprodukter för tjejer. Kollektionerna ska kännetecknas av färg, mönster och hantverk med balans mellan volym, produkter och pris inom ett tydligt stilkoncept.

Kanaler Odd Molly ska öka antalet återförsäljare genom fortsatt noggrant urval av återförsäljare. Odd Molly ska i högre grad även driva och utveckla egen detaljhandelsverksamhet i flera kanaler.

Marknader Odd Molly ska fortsätta att långsiktigt stärka varumärket och driva försäljning med fokus på de marknader där Odd Molly har störst förutsättningar att nå en långsiktigt stark marknadsposition. Odd Molly ska öka kontrollen på strategiska marknader och kontinuerligt utvärdera möjligheterna för etablering på nya marknader.

Människor Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet, driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra verksamheten.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.

Om oss

OM ODD MOLLYOdd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 15 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm. VÅR STRATEGIOdd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta kollektioner, utnyttja sin geografiska plattform samt utveckla befintliga och nya försäljningskanaler. Företagskulturen ska präglas av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. Odd Mollys strategiska arbete har följande inriktning: Kollektion - Odd Molly ska designa vackra kläder och närliggande livsstilsprodukter för tjejer. Kollektionerna ska kännetecknas av färg, mönster och hantverk med balans mellan volym, produkter och pris inom ett tydligt stilkoncept. Kanaler - Odd Molly ska öka antalet återförsäljare genom fortsatt noggrant urval av återförsäljare. Odd Molly ska i högre grad även driva och utveckla egen detaljhandelsverksamhet i flera kanaler. Marknader - Odd Molly ska fortsätta att långsiktigt stärka varumärket och driva försäljning med fokus på de marknader där Odd Molly har störst förutsättningar att nå en långsiktigt stark marknadsposition. Odd Molly ska öka kontrollen på strategiska marknader och kontinuerligt utvärdera möjligheterna för etablering på nya marknader. Människor - Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet, driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra verksamheten.