OMs bud på London Stock Exchange

OMs bud på London Stock Exchange OM publicerar idag det tredje dokumentet till LSEs aktieägare avseende erbjudandet att förvärva samtliga aktier i London Stock Exchange (LSE). OM förlänger också budperioden till 13.00 (GMT) den 10 november 2000. I dokumentet understryker OM LSEs behov av en ny ägarstruktur för att kunna uppnå nödvändig konkurrenskraft. OM anser att LSE över tiden kommer att förlora marknadsandelar till mer avancerade och effektiva konkurrenter om inte en hållbar strategi tas fram och rätt investeringar i ny teknologi görs. LSE behöver nytt ledarskap, ny teknologi och en klar strategi. Detta är precis vad OM erbjuder LSEs aktieägare och kunder genom det höjda budet som annonserades den 13 oktober. Per E Larsson, OMs VD och koncernchef, säger i en kommentar: "LSE är inte rätt rustade för att genomföra en strategi som bygger på hård konkurrens. LSE står vid en skiljeväg: möjligheterna är stora, men likaså är hoten. De beslut som fattas nu kommer att vara avgörande. Efterhand har svagheterna i LSEs försvar blivit allt mer tydliga och den plötsliga helomvändningen i deras strategiförslag är ytterligare bevis för detta. LSE har ingenstans att ta vägen och är i behov av en partner. OMs erbjudande gäller till den 10 november. Det är tid för förändring och det är tid för LSEs aktieägare att bestämma sig." Erbjudandet som annonserades den 13 oktober innehåller: Värde:I aktiealternativet erbjuds 1,4 nya aktier i OM för varje aktie i LSE, eller Kontanter:I det kombinerade alternativet erbjuds GBP 20 (cirka 293 SEK) samt 0,5 aktier i OM för varje aktie i LSE Inflytande:LSEs aktieägare kan komma att äga upp till 33 procent av det nya OM Ägarstyrning:Två oberoende ledamöter i LSEs styrelse Nya ledamöter utses till OMs styrelse att föra de nya aktieägarnas talan Medlemmars och kunders aktiva deltagande i särskilda arbetsgrupper som rapporterar direkt till LSEs styrelse Ledarskap:Per E. Larsson, OMs VD och koncernchef, blir ny styrelseordförande i LSE OMs teknologi När LSE jämför handelsvolym i börssystemen så tittar de inte på det relevanta måttet, vilket är antal gjorda avslut, utan istället på värdet av handeln. Fakta: Under första halvåret 2000 genomfördes 97 procent av samtliga aktieaffärer på OM Stockholmsbörsen i den elektroniska orderboken SAXESS, Under samma period gjordes endast 19 procent av aktietransaktionerna på LSE i dess elektroniska orderbok. OM Stockholmsbörsen hanterar därmed 70 procent fler avslut än LSE i sin elektroniska orderbok mätt i volym - det korrekta måttet Under den korta tiden sedan budet presenterades har OM säkrat två större systemordrar avseende handels- och clearingsystem till London Metal Exchange och Sydney Futures Exchange LSEs teknologi Den strategi som LSE nu hastigt föreslår kommer att ställa höga krav på systemkapacitet, om den skulle genomföras. Enligt OM kommer LSEs handelssystem SETS snart att sakna den kapacitet som krävs för detta. Ett exempel är den kombinerade effekten av två av dessa förslag: locka handel på fler aktier till SETS, och locka större andel av handeln på den privata marknaden till SETS som, enligt OM, kommer att göra att volymerna överstiger SETS gräns för kapacitet. Dessutom visar LSEs diagram (Se LSEs försvarsdokument nummer två) över nuvarande och kommande kapacitet enbart kapaciteten för handel under en genomsnittlig dag, inte över perioder med intensiv handel som t ex vid marknadens öppnande och stängning. Detta ger intryck av att det finns ytterligare kapacitet, när OM anser att så inte kan vara fallet. OM förutser, baserat på enligt oss rimliga antaganden, att handelsvolymen kommer att överstiga SETS kapacitet. Utöver detta, anser OM att denna begränsning kommer att hindra LSE från att införa "programme trading" och korghandel, något som redan är möjligt på OM Stockholmsbörsens SAXESS system. LSE ligger långt bakom konkurrenterna. Mr Cruickshank har i engelsk media kommenterat Xetra, det system som LSEs medlemmar skulle ha flyttat till under iX-förslaget, såhär: "It is a new system coming in at a time when SETS would have been coming up for replacement anyway." Don Cruickshank, Chairman, LSE This is London, Evening Standard 12 September 2000 Villkor I aktiealternativet erbjuder OM LSEs aktieägare 1,4 nyemitterade aktier i OM för varje aktie i LSE, vilket värderar varje aktie i LSE till GBP 32,71 (cirka 479 SEK) eller, i det kombinerade alternativet, GBP 20 (cirka 293 SEK) kontant samt 0,5 aktier i OM för varje aktie i LSE, vilket värderar varje aktie i LSE till GBP 31,68 (cirka 464 SEK). Baserat på en sista betalkurs på OMs aktie om 342,5 SEK den 26 oktober 2000 och en växelkurs på GBP/SEK om 14,66, värderas hela LSE i aktiealternativet till cirka 14,2 miljarder SEK och i det kombinerade alternativet till cirka 13,8 miljarder SEK. Erbjudandet innebär en budpremie om upp till 39 procent för aktiealternativet och upp till 35 procent för det kombinerade alternativet jämfört med sista betalkurs på LSE-aktien den 25 augusti 2000 (samma dag som LSE tillkännagav OMs förslag). Det höjda erbjudandet innehåller också en möjlighet till ytterligare kontanter. Detta kommer att ge de aktieägare som har valt det kombinerade alternativet en större andel kontanter, under förutsättning att andra aktieägare i LSE accepterar aktiealternativet. Den kontanta delen av erbjudande kommer att finansieras med befintliga krediter. En del av kontantdelen kommer senare att finansieras med en nyemission. De nya aktierna i OM som emitteras kommer i alla avseenden medföra samma rätt som existerande aktier i OM, med det undantaget att de inte kommer berättiga till deltagande i en nyemission med företrädesrätt för OMs aktieägare, i syfte att finansiera del av erbjudandet. De nya aktierna i OM kommer däremot berättiga aktieägarna i LSE att, utan att erlägga vederlag, erhålla ytterligare aktier i OM som kompensation för fondemissionselementet i en sådan företrädesrättsemission. Ägarrestriktionen i LSEs bolagsordning OMs erbjudande till aktieägarna i LSE kvarstår, oavsett förra torsdagens bolagsstämma i LSE då bara 33 procent av aktieägarna röstade emot förslaget att lyfta ägarrestriktionen. Om OM får gehör från LSEs aktieägare för sitt erbjudande, så kommer OM att vidta de åtgärder som krävs för att erbjudandet ska genomföras framgångsrikt. Acceptans av erbjudandet Anmälningssedeln avseende OMs erbjudande emotses senast klockan 13.00 (engelsk tid) den 10 november 2000 (eller sådan senare tid eller datum som OM kan komma bestämma, givet innehållet i "The City Code on Takeovers and Mergers"). Prospektet med erbjudandet kan laddas ned från OMs hemsida www.omgroup.com. Lazard, Lenner & Partners och Enskilda Securities är finansiella rådgivare till OM. För frågor och kommentarer, vänligen kontakta: OM Olof Stenhammar, styrelseordförande 08-405 66 41 Magnus Karlsson Böcker, vice VD 08-405 66 41 Niklas Midby, vice VD 08-405 67 32 Stefan Widenfelt, Finansdirektör 08-405 66 43 Jakob Håkanson, IR-chef 08-405 60 42 Anna Eriksson, informationschef 08-405 66 12 Lazard +44 20 7588 27 21 David Verey Jonathan Dawson Svante Adde 08-442 54 00 Lazard, which is regulated in the UK by The Securities and Futures Authority limited, is acting for OM and no-one else in connection with the Offer and will not be responsible to anyone other than OM for providing the protections afforded to customers of Lazard or for giving advice in relation to the Offer. Detta pressmeddelande utgör i allt väsentligt en sammanfattning och översättning från OMs pressmeddelande upprättat på engelska. Vid eventuella skillnader skall det engelska pressmeddelandet gälla. För ytterligare information hänvisas till det kompletta engelska pressmeddelandet samt prospekten innehållande det ursprungliga erbjudandet och det höjda erbjudandet som finns att tillgå på OMs hemsida (www.omgroup.com). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01140/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01140/bit0002.doc

Dokument & länkar