Optionsprogram för samtliga OMs anställda

Optionsprogram för samtliga OMs anställda Styrelsen för OM AB har beslutat att genomföra ett nytt globalt personaloptionsprogram som omfattar alla anställda i koncernen med dess helägda dotterbolag, cirka 1 600 personer. Målsättningen med optionsprogrammet är dels att öka OMs attraktionskraft som arbetsgivare och dels öka de anställdas fokus på aktieägarvärde relaterat till tillväxt och lönsamhet. Optionerna tilldelas de anställda utan kostnad. Optionerna ger innehavaren rätten att köpa aktier i OM AB till ett lösenpris som motsvarar 110 procent av den genomsnittliga kursen för aktien under en referensperiod före tilldelningsdagen i slutet av juni. En option motsvarar en aktie. Totalt omfattas cirka 730 000 aktier. Optionerna blir successivt tillgängliga för innehavaren under tre år, med en tredjedel per år, första gången i juni 2003. Optionen har en löptid på sju år. Då optionerna ger rätt att förvärva befintliga aktier kommer programmet inte att innebära en utspädning för aktieägarna i OM avseende antalet aktier. Programmets storlek kan beräknas motsvara en teoretisk utspädning på mindre än 0,87 procent. Årets optionsprogram ryms inom den kurssäkring som upphandlats för tidigare års program och någon ytterligare kostnad för kurssäkring tillkommer därför ej. Tilldelning av optionerna sker under juni månad och samtliga anställda kommer att tilldelas optioner. Tilldelningen av optioner till VD och koncernchef Per E. Larsson kommer att meddelas i samband med delårsrapporten. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Olof Stenhammar, styrelseordförande 08 405 66 42 Per E. Larsson, VD och koncernchef 08 405 66 19 Jakob Håkanson, IR-chef 08 405 60 42 Anna Eriksson, Informationschef 08 405 66 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/07/20020607BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/07/20020607BIT00300/wkr0002.pdf

Dokument & länkar