Stockholmsbörsen avser införa koden i sitt regelverk

Stockholmsbörsen välkomnar den svenska koden för bolagsstyrning och har för avsikt att ta in den i sitt regelverk. Initialt vill Stockholmsbörsen att koden tillämpas av bolag på A-listan och större bolag på O-listan. En dialog med företrädare för de noterade bolagen om förändringen av börsreglerna inleds direkt efter julhelgerna.

Stockholmsbörsen anser att koden på lite sikt bör gälla alla bolag noterade på Stockholmsbörsen, men vill att införandet sker stegvis så att de mindre bolagen ges tid att anpassa sig. Efter några år då erfarenhet vunnits av kodens praktiska tillämpning och eventuella modifieringar gjorts, bör koden kunna omfatta börsens samtliga bolag. Stockholmsbörsen tror dock att en tidigare anslutning till koden även av de mindre bolagen, kommer att stärka dessa bolags förtroende på marknaden. En uppdatering av Stockholmsbörsens regelverk, med övergångsbestämmelser om hur en anpassning till koden bör ske, beräknas kunna träda i kraft den 1 juli 2005. De detaljerade övergångsbestämmelserna och exakt vilka bolag som kommer att omfattas kommer beslutas efter förhandlingar med Aktiemarknadsbolagens Förening. ”Koden kommer att bidra till en förbättrad och mer transparent styrning av svenska bolag. Därmed kommer koden att stärka näringslivets konkurrenskraft och öka allmänhetens förtroende för svensk kapitalmarknad och näringslivet i stort. Vi välkomnar därför en svensk kod för bolagsstyrning,” säger Henrik Paulsson, tf VD för Stockholmsbörsen. Koden syftar också till att höja kunskapen om och förtroendet för svensk bolagsstyrning på den internationella kapitalmarknaden och därigenom främja det svenska näringslivets tillgång till utländskt riskkapital. Kodgruppen har varit lyhörd för remissinstansernas synpunkter och anpassat koden på ett stort antal punkter. Koden har därmed goda förutsättningar att få en bred acceptans från ägare och bolag, vilket är en förutsättning för all självreglering. För att läsa koden sin helhet, vänligen besök www.sou.gov.se

Om oss

OMX äger och driver norra Europas största värdepappersmarknad och är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och lösningar för finans- och energimarknader. OMX består av två divisioner: OMX Exchanges och OMX Technology. OMX Exchanges äger och driver börserna i Stockholm, Helsingfors, Tallinn, Riga och Vilnius samt värdepapperscentralerna i Finland, Estland och Lettland.

Dokument & länkar