Extra bolagsstämma i OMX

Som ett resultat av erbjudandet till aktieägarna i Köpenhamns Fondbörs (CSE) har OMX’ styrelse idag beslutat att kalla aktieägarna i OMX till extra bolagsstämma den 3 februari 2005 klockan 16.00 att hållas i OMX’ kontor på Tullvaktsvägen 15 i Stockholm. Vid denna extra bolagsstämma kommer OMX’ styrelse bland annat presentera ett förslag till OMX’ aktieägare att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att emittera nya OMX-aktier att användas som vederlag i erbjudandet till CSEs aktieägare. Den 1 december 2004, undertecknade OMX och CSE ett avtal avseende samgående mellan de två företagen. Samgåendet ska ske genom ett erbjudande från OMX till CSEs aktieägare att förvärva alla utestående aktier i CSE. Erbjudandets huvudsakliga villkor är: • OMX avser erbjuda 42,7448 nyemitterade aktier i OMX i utbyte mot varje aktie i CSE eller ett kontant vederlag om 3 050 danska kronor per aktie i CSE, eller en kombination därav. • Vederlaget som ska erläggas i aktieerbjudandet är begränsat till maximalt 7 007 347 nyemitterade aktier i OMX vid full acceptans av erbjudandet, eller vid en lägre acceptansnivå av erjbudandet , ett motsvarande lägre antal nyemitterade aktier i OMX. • För mer information om erbjudandet och dess villkor, se pressmeddelande daterat den 1 december 2004. Styrelsen kommer också att föreslå bolagsstämman att besluta om nedsättning av OMX’ överkursfond med ett belopp motsvarande det belopp som tillförs aktiekapitalet och överkursfonden som en följd av emissionen av nya aktier att användas som vederlag i aktieerbjudandet. Det belopp varmed överkursfonden ska nedsättas ska överföras till OMX’ balanserade vinstmedel. Utöver detta föreslår styrelsen bolagsstämman att ändra OMX’ bolagsordning som en följd av samgåendet mellan OMX och CSE (bland annat på så sätt att bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter). Den fullständiga dagordningen för den extra bolagsstämman kommer att finnas med i kallelsen till extra bolagsstämma, vilket bland annat kommer att skickas ut som ett pressmeddelande före mötet. För mer information, vänligen kontakta: Olof Stenhammar, Chairman of the Board of Directors +46 8 405 66 42 Anna Rasin, VP Marketing & Communications +46 8 405 66 12

Om oss

OMX driver norra Europas största värdepappersmarknad samt erbjuder driftstjänster och systemlösningar till företag på finans- och energimarknader världen över.

Dokument & länkar