Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i OMX AB (publ) (”OMX”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 februari 2005 klockan 16.00 i OMX’ huvudkontor på Tullvaktsvägen 15 (Frihamnen) i Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken måndagen den 24 januari 2005, dels anmäla sig för deltagande i stämman hos bolaget under adress OMX AB (publ), ”Bolagstämma”, 105 78 Stockholm, eller per telefon 08-405 60 00 senast klockan 16.00 tisdagen den 1 februari 2005. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisations-nummer, adress, telefonnummer samt antal biträden. Anmälan kan också göras på hemsidan för OMX, www.omxgroup.com. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 1 februari 2005 för att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman. Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få utöva rösträtt på stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast måndagen den 24 januari 2005. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Eftersom de finska aktieägarna som har aktierna registrerade på ägarkonto i det finska APK värdeandelssystemet är förvaltarregistrerade hos VPC kommer APK att automatiskt omregistrera dessa aktieägare fredagen 21 januari 2005. Sådana finska aktieägare måste dock själva anmäla sin avsikt att delta i enlighet med instruktionen ovan. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission. 8. Förslag till nedsättning av överkursfonden. 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter. 10. Val av styrelseledamöter. 11. Fastställande av styrelsearvoden. 12. Förslag till beslut om ändring av §§ 6, 10 och 11 i bolagets bolagsordning. 13. Stämmans avslutande. FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 7 – Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill ordinarie bolagsstämma 2005, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 14 014 694 kronor genom nyemission av sammanlagt högst 7 007 347 aktier, envar aktie om nominellt två kronor. Emission skall ske med bestämmelse om apport i anledning av det offentliga erbjudande som OMX lämnat till aktieägarna i Köpenhamns Fondbörs A/S (”Köpenhamnsbörsen”), varvid rätt att teckna de nya aktierna endast skall tillkomma ägare av aktier i Köpenhamnsbörsen med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom överlåtelse till OMX av sina aktier i Köpenhamnsbörsen i enlighet med villkoren för erbjudandet. Punkt 8 – Förslag till nedsättning av överskursfonden Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedsättning av överkursfonden med ett belopp motsvarande det belopp som tillförs aktiekapitalet och överkursfonden genom nyemissionen enligt punkten 7 ovan. Det belopp varmed överkursfonden skall nedsättas skall överföras till OMX balanserade vinstmedel i syfte att öka möjligheterna att framdeles lämna vinstutdelning till bolagets aktieägare. Beslut i enlighet med förslaget skall vara villkorat av dels att OMX styrelse fattar beslut om nyemission enligt punkten 7 ovan, dels att nyemissionsbeslutet registreras vid Bolagsverket. Punkt 9 – Förslag till antal styrelseledamöter Valberedningen(1) föreslår att antalet styrelseledamöter bestäms till sju utan suppleanter, dock att antalet styrelseledamöter, under förutsättning av, och med verkan från tidpunkten för, OMX’ fullföljd av det offentliga erbjudandet som OMX lämnat till aktieägarna i Köpenhamnsbörsen skall bestämmas till åtta utan suppleanter. Punkt 10 – Förslag till val av styrelseledamöter Det antecknades att Adine Grate Axén, Gunnar Brock, Thomas Franzén, Bengt Halse, Timo Ihamuotila, Tarmo Korpela, Mikael Lilius, Markku Pohjola och Olof Stenhammar valdes till ordinarie styrelseledamöter vid den ordinarie bolagsstämman den 25 mars 2004 samt att Gunnar Brock, Timo Ihamuotila, Thomas Franzén och Mikael Lilius beslutat att avgå ur styrelsen. Valberedningen föreslår att Urban Bäckström, Birgitta Klasén och Henrik Normann väljs till nya ordinarie styrelseledamöter intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2005, den sistnämnde under förutsättning av, och med verkan från tidpunkten för, OMX’ fullföljd av det offentliga erbjudandet till aktieägarna i Köpenhamnsbörsen samt erhållandet av erforderliga tillstånd från det danska Finanstilsynet. Efter val enligt Valberedningens förslag kommer styrelsen således att bestå av Adine Grate Axén, Urban Bäckström, Bengt Halse, Birgitta Klasén, Tarmo Korpela, Markku Pohjola och Olof Stenhammar samt Henrik Normann (med förbehåll enligt vad nyss sagts). Valberedningens förslag stöds av aktieägare representerande ca 35 procent av samtliga röster och aktier i bolaget. Punkt 11 – Förslag till styrelsearvoden Valberedningen föreslår att styrelsearvode till nyvalda styrelseledamöter och till styrelseledamot som avgått ur styrelsen skall utgå enligt följande. För envar nyvald styrelseledamot, 200 000 kronor minskat med ett belopp svarande mot den period, räknat från bolagets ordinarie stämma 2004, under vilken personen inte varit styrelseledamot. För styrelseledamot som avgått ur styrelsen, 200 000 kronor minskat med ett belopp svarande mot den period, fram till ordinarie bolagsstämma 2005, under vilken personen inte längre är styrelseledamot i bolaget. I övrigt skall beslut avseende styrelsearvode på den ordinarie bolagsstämman den 25 mars 2004 gälla. Punkt 12 – Förslag till beslut om ändring av §§ 6, 10 och 11 i bolagets bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att §§ 6, 10 och 11 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen ändrad lydelse § 6 § 6 Bolagets styrelse skall bestå av Bolagets styrelse skall bestå av lägst fem och högst tolv ledamöter lägst fem och högst åtta ledamöter jämte högst lika antal suppleanter. utan suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs Ledamöter väljs årligen på ordinarie årligen på ordinarie bolagsstämma bolagsstämma för tiden intill slutet för tiden intill slutet av nästa av nästa ordinarie bolagsstämma. ordinarie bolagsstämma. § 10 punkterna 8 och 10 § 10 punkterna 8 och 10 8. bestämmande av antalet 8. bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelseledamöter samt i styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och förekommande fall revisorer och revisors­suppleanter som skall revisors­suppleanter som skall väljas av stämman; väljas av stämman; 10. val av styrelse och eventuella 10. val av styrelse samt i styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor eller förekommande fall revisor eller revisorer och eventuella revisorer och eventuella revisorssupp­leanter; revisorssupp­leanter; § 11 första stycket § 11 första stycket Kallelse till bolagsstämma skall Kallelse till bolagsstämma skall ske ske genom kungörelse i Post- och genom kungörelse i Post- och Inrikes Inrikes Tidningar samt Dagens Tidningar samt Dagens Nyheter eller Nyheter eller Svenska Dagbladet Svenska Dagbladet eller annan eller annan rikstäckande rikstäckande dagstidning i Sverige dagstidning i Sverige samt i och i Helsingin Sanomat eller Helsingin Sanomat eller Kauppalehti Kauppalehti eller annan rikstäckande eller annan rikstäckande dagstidning i Finland samt i dagstidning i Finland. Berglingske Tidende eller Børsen eller annan rikstäckande dagstidning i Danmark. Beslut i enlighet med förslaget skall gälla endast under förutsättning av, och med verkan från tidpunkten för, OMX’ fullföljd av det offentliga erbjudande som OMX lämnat till aktieägarna i Köpenhamnsbörsen. __________________________________ Personuppgifter som aktieägare lämnat till bolaget kommer enbart att användas i samband med bolagsstämman och därmed nödvändig registrering och bearbetning. HANDLINGAR Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7, 8 och 12 ovan samt handlingar enligt 4 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos OMX AB, Tullvaktsvägen 15, Stockholm, från och med torsdagen den 20 januari 2005 och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsens förslag enligt punkterna 7, 8 och 12 ovan kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.omxgroup.com. Stockholm i december 2004 OMX AB (publ) Styrelsen (1) Valberedningen har bestått av Eva Halvarsson (departementsråd Näringsdepartmentet), KG Lindvall (styrelseledamot Robur Fonder), Tom Ruud (Head of Corporate and Institutional Banking, Nordea), Olof Stenhammar (styrelseordförande i OMX) och Marcus Wallenberg (VD, Investor AB), ordförande.

Om oss

OMX driver norra Europas största värdepappersmarknad samt erbjuder driftstjänster och systemlösningar till företag på finans- och energimarknader världen över.

Dokument & länkar