OMX och Köpenhamns Fondbörs har undertecknat avsiktsförklaring avseende samgående

OMX AB (publ) (”OMX”) och Köpenhamns Fondbörs A/S (”CSE”) har idag undertecknat en avsiktsförklaring avseende ett samgående mellan OMX och CSE. Därigenom tas nästa steg mot en integrerad nordisk och baltisk värdepappersmarknad samtidigt som det ytterligare befäster OMX position som en av de ledande europeiska börsorganisationerna. Avsikten är att denna avsiktsförklaring ska leda till att ett samgåendeavtal ingås, vilket avses att offentliggöras i december 2004. Därefter kommer ett erbjudande att lämnas till aktieägarna i CSE. Samgåendet kommer att skapa fördelar för kunderna – noterade bolag, börsmedlemmar och investerare – genom förbättrad likviditet, effektivare tillgång till marknadsplatsen samt ett bredare tjänsteutbud. Samgåendet kommer även att skapa värden för aktieägarna genom såväl kostnadssynergier som, på sikt, förväntad högre aktivitet på aktie- och derivatmarknaderna, vilket leder till ökade intäkter för det sammanslagna bolaget. Avsikten är att samgåendet ska ske genom ett erbjudande från OMX till CSEs aktieägare om förvärv av samtliga utestående aktier i CSE. Det är för närvarande parternas uppfattning att det totala värdet på CSE är 1.220 miljoner danska kronor, inklusive en nettokassa om 258 miljoner danska kronor per 30 september 2004. Enligt de föreslagna villkoren kommer CSEs aktieägare att kunna välja mellan kontanter och nyemitterade aktier i OMX eller en kombination därav. Samgåendet stöds av flera av CSEs största aktieägare, inklusive Danske Bank, Nordea, Sydbank, Amagerbanken, Alfred Berg, Nykredit, Realkredit Danmark, BRFkredit och TDC, vilka tillsammans representerar mer än 50 procent av de utestående aktierna i CSE. OMX och CSE välkomnar de övriga nordiska börserna – Oslo Børs och Islands börs – att ansluta sig till det sammanslagna bolaget. En presskonferens kommer att arrangeras klockan 10.30 idag i Köpenhamn. Presskonferensen kommer även att kunna följas via web. För mer detaljer, se sidan 6. “Den danska värdepappersmarknaden har haft en stark utveckling under de senaste åren, huvudsakligen till följd av vårt medlemskap i NOREX- alliansen och den gemensamma handelsplattformen SAXESS. Det är nu tid att säkerställa att denna utveckling fortsätter, till fördel för den danska marknaden och dess intressenter. Vi anser att ett samgående med OMX är den bästa vägen för att uppfylla detta,” säger Hans-Ole Jochumsen, VD och koncernchef för CSE. “Jag är glad att vi har ingått denna avsiktsförklaring och därigenom kan fortsätta att bygga på vår strategi att etablera en helt integrerad nordisk och baltisk värdepappersmarknad. Detta kommer att gynna våra kunder – inhemska såväl som internationella – och öka den nordiska och baltiska regionens attraktivitet,” säger Magnus Böcker, VD och koncernchef för OMX. Fördelar med samgåendet Samgåendet mellan OMX och CSE kommer att skapa värde och fördelar för aktieägare, emittenter och marknadsaktörer. Genom det sammanslagna bolagets ökade storlek kommer aktieägarna att dra fördel av de synergieffekter som skapas genom skalfördelar samt förväntade ökade intäkter. Dessutom kan anställda dra fördel av de ökade utvecklingsmöjligheter som ett större bolag kan erbjuda. Samgåendet möjliggör en snabbare och fördjupad integration av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Vidare kommer samgåendet att skapa möjligheter att utveckla obligations- och fondandelsmarknaderna genom att tillvarata erfarenheter från den danska marknaden. Samgåendet kommer även att ge möjligheter att utveckla den danska derivatmarknaden genom integration med den väl fungerande och effektiva svensk/finska derivatmarknaden. Därutöver kommer likviditeten att gynnas av lägre infrastrukturskostnader som en konsekvens av synergier och rationaliseringsmöjligheter för nordiska och baltiska banker och mäklarfirmor. En viktig åtgärd för att öka likviditeten är att attrahera fler medlemmar till börserna i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och de baltiska länderna. Emitttenter kommer att dra fördel av den gemensamma marknadens ökade likviditet genom ett ökat antal medlemmar och internationella investerare. På kort till medellång sikt kommer marknaden att gynnas av ökad handel genom en större hemmamarknad till följd av möjligheten att skapa attraktiva sektorer, index och marknadsstrukturer för noterade bolag. Genom ökad effektivitet i verksamheten förväntas samgåendet leda till årliga kostnadsbesparingar om cirka 25 miljoner danska kronor före skatt. Kostnadsbesparingarna förväntas ge full effekt inom tre år, varav till största del redan inom två år, efter det att samgåendet genomförts. Omstruktureringskostnader förväntas uppgå till cirka 50 miljoner danska kronor före skatt. Bolagsstruktur OMX kommer även efter det föreslagna samgåendet att vara moderbolag i koncernen med OMX Technology och OMX Exchanges som helägda divisioner. Avsikten är att CSEs verksamhet ska integreras i OMX Exchanges verksamhet. OMX-aktien är redan noterad på börserna i Stockholm och Helsingfors och OMX avser också att ansöka om notering på CSE så snart som möjligt under 2005. CSE kommer att fortsätta vara en dansk börs reglerad i enlighet med dansk lag och övervakad av danska myndigheter. Detta stämmer överens med OMX affärsmodell för börser, med en gränsöverskridande organisation som verkar genom lokala enheter för att säkerställa närhet till de lokala kunderna. Företagsledning och ägarstyrning OMX styrelses sammansättning ska reflektera de sammanslagna företagen och deras intressenter. Det är överenskommet att minst en av styrelseledamöterna ska nomineras av de danska intressenterna. OMX styrelse tillsätter styrelsen för OMX Exchanges. Styrelsen ska bestå av representanter från OMX verkställande ledning samt externa ledamöter representerande viktiga intressenter. I styrelsen ska ingå tre externa ledamöter som representerar den danska marknaden. Jukka Ruuska kommer att fortsätta som divisionschef för OMX Exchanges. Hans-Ole Jochumsen, VD för CSE, föreslås bli ställföreträdande divisionschef för OMX Exchanges. Det har även överenskommits att Hans- Ole Jochumsen, efter samgåendets genomförande, blir medlem i OMX ledningsgrupp. En rådgivande kommitté med representanter för danska emittenter och medlemmar kommer att bildas med syfte att behandla frågor av ett vidare intresse för den danska värdepappersmarknaden, såsom tillsynsfrågor och regler kring informationsgivning. Den rådgivande kommittén måste rådfrågas inför väsentliga förändringar av det regelverk för vilket CSE ansvarar. Därutöver kan inte väsentliga förändringar relaterade till informationsgivning för emittenter på CSE göras om en majoritet av den rådgivande kommittén motsätter sig de föreslagna ändringarna. Integrationsplan Avsikten är att integrationen av de två bolagen ska genomföras i två steg. Det första steget inkluderar integrationen av CSE i bolags- och organisationsstrukturen för divisionen OMX Exchanges, vilket förväntas ske under 2005. I steg två skapas en integrerad börs för värdepappershandel mellan Sverige, Finland, Danmark och de baltiska länderna. Detta innebär bland annat införandet av korsmedlemsskap och en gemensam anknytningspunkt för medlemmarna på OMX Exchanges och CSE. Steg två kommer att genomföras under 2005-2006. Huvudsakliga villkor för erbjudandet Samgåendet mellan OMX och CSE avses ske genom ett erbjudande från OMX till CSEs aktieägare att förvärva samtliga utestående aktier i CSE. Det är för närvarande parternas uppfattning att det totala värdet på CSE är 1.220 miljoner danska kronor, inklusive en nettokassa på 258 miljoner danska kronor per 30 september 2004, vilket exklusive nettokassa innebär ett värde på 962 miljoner danska kronor. Per 30 september 2004 uppgick utdelningsbara medel i CSE till 211 miljoner danska kronor. Enligt de föreslagna villkoren kommer CSEs aktieägare att kunna välja mellan kontanter och nyemitterade aktier i OMX eller en kombination därav. Nyemissionen av OMX-aktier är begränsad till ett värde om 500 miljoner danska kronor vid full acceptans av erbjudandet, eller, vid en lägre acceptansnivå av erbjudandet, ett motsvarande lägre antal nyemitterade OMX-aktier. OMX äger för närvarande två procent av aktierna i CSE. Detaljerna kring erbjudandet kommer att offentliggöras när samgåendeavtalet undertecknats samt i prospektet. Det föreslagna samgåendet är bland annat villkorat av due diligence, undertecknande av samgåendeavtalet, nödvändiga myndighetstillstånd, beslut vid OMX extraordinära bolagsstämma samt lägst 90 procents acceptansnivå. OMX har rätt att fullfölja erbjudandet även vid en lägre acceptansnivå än 90 procent. Om acceptansnivån understiger 66,7 procent har OMX emellertid inte rätt att fullfölja erbjudandet utan skriftligt medgivande från CSEs styrelse. Bakgrund och motiv De nordiska värdepappersmarknaderna är mellanstora marknader som är utsatta för internationell konkurrens. De nordiska marknaderna har hittills varit framgångsrika i att kompensera sin mindre storlek med innovationer, kostnadseffektivitet och konkurrenskraftiga avgifter. I takt med att större marknader och marknadsaktörer konsolideras ökar dock kraven på en kritisk massa samtidigt som de nordiska marknadernas relativa storlek minskar. De nordiska värdepappersmarknaderna delar en rad viktiga värderingar, strukturer och aktörer och uppfattas ofta som en gemensam region av den internationella finansmarknaden. Marknadens aktörer förväntar sig därför också en omfattande integration mellan de nordiska och baltiska marknadsplatserna för att bilda en effektiv värdepappersmarknad. Effektiva och konkurrenskraftiga kapitalmarknader är viktiga för att säkerställa tillgång till kapital och, på lång sikt, för regionens attraktionskraft och tillväxtmöjligheter. Globaliseringen och konsolideringen av värdepappersmarknader innebär att även mellanstora marknader måste upprätthålla och utveckla samma funktionalitet, produkter och tjänster som de stora marknadsplatserna. Standarder som redan finns på de större marknadsplatserna i Europa måste införas även i Norden. Ett exempel på detta är så kallad central motpartsclearing (”CCP”) på aktiemarknaden, vilket utvecklas till en standard i Europa och måste införas även på de nordiska värdepappersmarknaderna. Baserat på en gemensam syn på utvecklingen av den framtida värdepappersmarknaden är parternas huvudsakliga syfte med samgåendet att öka såväl det sammanslagna bolagets konkurrenskraft som regionens attraktionskraft. Det föreslagna samgåendet mellan OMX och CSE kommer att förbättra de nordiska och baltiska börsernas konkurrenssituation samtidigt som det ger det sammanslagna bolaget en möjlighet att påverka den fortsatta konsolideringen av den europeiska börsstrukturen. Därutöver anser parterna att en nordisk konsolidering av marknaden för värdepapperscentraler (”CSD”) är avgörande för att skapa en gemensam nordisk värdepappersmarknad, varför parterna avser att aktivt förespråka och stödja en sådan utveckling. Parterna har en samsyn om att det föreslagna samgåendet kommer ge ytterligare kraft åt införandet av en nordisk CSD och CCP. Det övergripande målet är att utveckla en gemensam nordisk och baltisk värdepappersmarknad med integrerade börser samt en clearingorganisation och funktionellt integrerade värdepapperscentraler med lokala enheter. Denna struktur ger investerare och handels- och clearingmedlemmar tillgång till marknaden på det mest effektiva sättet. Rådgivare Lenner & Partners är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling samt Gorrissen Federspiel Kierkegaard är juridiska rådgivare till OMX. JPMorgan är finansiell rådgivare och Kromann Reumert samt Vinge är juridiska rådgivare till CSE. För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans-Ejvind Hansen, styrelseordförande, CSE +45 3393 3366 Hans-Ole Jochumsen, koncernchef och VD, CSE +45 3393 3366 Ellen-Margrethe Soelberg, informationschef, CSE +45 3377 0430 Olof Stenhammar, styrelseordförande, OMX +46 8 405 66 42 Magnus Böcker, koncernchef och VD, OMX +46 8 405 66 44 Jukka Ruuska, divisionschef, OMX Exchanges +358 9 61 66 7200 Anna Rasin, informationschef, OMX +46 8 405 66 12 Bilaga – Finansiell information Nyckeltal januari- september 2004 CSE OMX (SEK m*) Antal noterade företag (oktober 2004) 187 500 Marknadsvärde, noterade bolag 975 4.020 (SEK mrdr, oktober 2004)** Antal noterade obligationer 2.208 1.781 (oktober 2004) Marknadsvärde noterade obligationer 3.020 e.r (SEK mrdr oktober 2004)** Antal börsmedlemmar 43 124 Intäkter 226 2.319 Rörelseresultat 90 541 Nettovinst 67 321 Totala tillgångar 481 6.787 Eget kapital 308 3.806 Räntebärande (313) 364 nettoskuld/(kassa) Antal anställda 82 1.460 * CSE’s finansiella information baseras på en SEK/DKK-växelkurs om 1,215 per 30 september 2004. ** SEK mrdr har adderats sedan ursprunglig release 2004-11-15 INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS Köpenhamns Fondbörs och OMX inbjuder till presskonferens idag, måndagen den 15/11, kl 10.30 på Köpenhamns Fondbörs, Nikolaj Plads 6. På presskonferensen kommer representanter för de två bolagen att presentera avsiktsförklaringen avseende ett samgående mellan Köpenhamns Fondbörs och OMX. Följande personer deltar vid presskonferensen: Styrelseordförande Hans-Ejvind Hansen, Köpenhamns Fondbörs Koncernchef och VD Hans-Ole Jochumsen, Köpenhamns Fondbörs Koncernchef och VD Magnus Böcker, OMX Divisionschef Jukka Ruuska, OMX Exchanges Presskonferensen, som kommer att genomföras på engelska, kan ses live genom webcast via stockwise.tv på Köpenhamns Fondbörs hemsida, www.cse.dk, länk http://www.stockwise.tv/041115/ Presskonferensen kommer att starta exakt kl 10.30 på grund av direktsändning. Efter presentationen kommer det att ges tillfälle att ställa frågor till representanter för OMX och Köpenhamns Fondbörs. För att delta i presskonferensen via telefon, ring +353 1 439 0432. Danska deltagare kan ringa 70 26 50 40. Föranmälan är inte nödvändig. För anmälan till presskonferensen på Nikolaj Plads 6, vänligen skicka e- post till komteam@cse.dk eller ring +45 33 77 04 31. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ellen-Margrethe Soelberg, tel. +45 33 93 33 66 Anna Rasin, tel. + 46 73 449 66 12

Om oss

OMX driver norra Europas största värdepappersmarknad samt erbjuder driftstjänster och systemlösningar till företag på finans- och energimarknader världen över.

Dokument & länkar