Vetenskaplig artikel som beskriver bolagets immunonkologiska läkemedel APO010 publicerad i Best Practice

Hørsholm, Danmark den 28:e Oktober 2016 – Oncology Venture Sweden AB (OV:ST) meddelar idag att  en vetenskaplig artikel som beskriver bolagets immunonkologiska läkemedel APO010 är publicerad i den danska tidningen ”Best Practice”. Den vetenskapliga artikeln beskriver i detalj vikten av att testa APO010 i en undergrupp av patienter med multipelt myelom vilka har en gynnsam Drug Response-profil avseende APO010. En kopia av artikeln finns också att tillgå på Oncology Ventures hemsida www.oncologyventure.com.

För närvarande screenas patienter med multipelt myelom vid danska hematologicentra. Cirka 150 patienter kommer att screenas med hjälp av OVs DRP™ (Drug Response Predictor). Screeningundersökningen kommer att identifiera de 15 patienter med multipelt myelom som har den högsta sannolikheten att dra nytta av behandling med APO010. Dessa 15 patienter är planerade att ingå i en fokuserad fas 2-multicenterstudie. Om APO010-produkten som finns i lager godkänns kommer ansökningen för fas 2-studien  att skickas in under Q4 2016 eller början av 2017. APO010 är en first-in-class FAS-ligand-anticancerprodukt inom immunonkologiområdet.

Om Best Practice

Best Practice onkologi distribueras till onkologer och läkare som behandlar patienter med cancer. Best Practice förmedlar på en akademisk och läsbar nivå kunskap från såväl grundforskning som klinisk forskning, tillämpliga delar av symposier, internationella kongresser samt riktlinjer och andra insatser, för att sprida ny kunskap och initiera en akademisk dialog.   

Om APO010

APO010 är en multimer form av FAS-ligand för immunonkologisk behandling, med en unik verkningsmekanism. APO010 verkar genom att FAS-receptorn inducerar apoptos hos de maligna cellerna. APO010 förväntas agera i synergi med andra immunonkologiska agenter, som ipilimumab samt PD-1/PD-L1 inhiberande läkemedel. Läkemedelskandidaten kompletteras av Companion Diagnostic (APO010 DRP™) för att berika patientpopulationen. APO010 har testats på 25 patienter med solida tumörer i en fas-1-studie. Läkemedlet tolererades väl. Prekliniska studier har visat god effekt av APO010 mot multipelt myelom. Därför kommer en fas 2-studie att genomföras på patienter med multipelt myelom som, genom screening med APO010 DRP™, visat hög sannolikhet att svara på behandling med APO010. Behovet av effektiv behandling mot multipelt myelom är stort och vid ett lyckat utfall antas ett läkemedel som APO010 kunna placera sig direkt efter Daratumumab som nyligen godkändes för indikationen. Marknaden för dessa läkemedel omsatte sju miljarder USD under 2014. Forskare uppskattar att värdet för den immunonkologiska marknaden kommer att uppgå till 35 miljarder USD år 2023 (Citi GPS).

Om Multipelt Myelom

Multipelt myelom är en systemisk malignitet i blodet som påverkar blodets plasmaceller. Högdosbehandling med stöd av autolog stamcellstransplantation, och introduktion av nya terapiformer som proteasomdämpande bortezomid och IMID-preparat (thalidomide och lenalidomide), har förbättrat behandlingsresultaten. Trots detta kommer alla patienter oundvikligen uppleva att sjukdomen förvärras, och måsta gå vidare till sekundära och vidare behandlingsformer. OV tacklar detta viktiga kliniska problem genom att introducera en ny, systemisk kemoterapibehandling kombinerad med prediktiva biomarkörtester. Baserat på DRP™ kommer APO010 utvecklas för användning mot multipelt myelom.

Om screeningverktyget Drug Response Predictor, DRP™

DRP™-metoden bygger på jämförelser mellan känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer, med genetisk information från cellinjer, i kombination med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett systemiskt biologiskt nätverk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Buhl Jensen, CEO                                                                          Ulla Hald Buhl

Telefon: +45 21 60 89 22                                                                       Telefon: +45 21 70 10 49

E-mail: pbj@oncologyventure.com                                                      E-mail: uhb@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Vår nuvarande portfölj av läkemedelskandidater: LiPlaCis™ för bröstcancer, Irofulven – utvecklad ur en naturlig svamp för prostatacancer och APO010 – en immuno-onkologisk produkt för Multipelt Myelom (benmärgscancer).