Funrock AB unit-emission av konvertibler är fulltecknad

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Funrock AB har informerat om att bolagets unit-emission av konvertibler av två olika serier om cirka MSEK 5,01 har tecknats fult av befintliga aktieägare.

Onoterat AB (publ) har valt att överteckna vår pro-rata andel i ovan unit-emission av konvertiblerna och fått tilldelning. Onoterat AB (publ) andel av totala konvertibelbelopp uppgår till cirka 3,5%. Onoterat AB (publ) äger innan konvertibelemissionen 138 928 aktier i Funrock AB, vilket motsvarar 1,35% av bolaget.

Funrock AB bedriver dels utveckling av eget strategimobilspel mot Mellanöstern samt äger publishingrättigheter från en kinesisk aktör, som lanseras mot Mellanöstern under hösten 2019. 

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ), mobil: 0701 442 441 eller e-post: larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB (publ) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. För mer information se www.onoterat.se

Prenumerera

Dokument & länkar