Information om teckningsförbindelser, garantiavtal och lock-up

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Onoterat AB (publ) informerar om följande kompletterande information relaterat till bolagets ”Memorandum (Erbjudande) inför notering på NGM Nordic MTF oktober 2019”.

Följande nyckelpersoner, har efter publicering av memorandum, förbundit sig att teckna minst följande antal aktier;

  • Bertil Rydevik, ordförande                                     55 000 aktier
  • Lars-Erik Bratt, VD                                                 20 000 aktier
  • Adam Lewis, Styrelseledamot                               35 000 aktier
  • Henrik Sporje, Investeringsansvarig                        5 000 aktier

Onoterat AB (pub) företrädesemission är garanterad av följande personer/bolag;

  • Alntorp AB                                     SEK 2 000 000
  • Andreas Poike                               SEK    500 000
  • Erik Forsell                                    SEK    500 000
  • Adam Lewis                                   SEK    300 000

Följande aktieägare är överens om att ingå ett s k lock-up avtal, men vars fullständiga villkor kan först presenteras efter att nyemission är avslutad den 24 september 2019, och kommer redogöras för i bolagets separata ”Informationsmemorandum inför notering vid NGM Nordic MTF” senast den 14 oktober 2019, givet att Onoterat AB (publ) uppfyller samtliga villkor för en notering på NGM Nordic MTF. Namn: Dividend Sweden AB , Bertil Rydevik, Adam Lewis, Lars-Erik Bratt, Noah Clason-Diop och Henrik Sporje.

För ytterligare information kontakta:

Bertil Rydevik, Ordförande Onoterat AB (publ) mobil +44 7785 720 402

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ), mobil: 0701 442 441 eller e-post: larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB (publ) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. För mer information se www.onoterat.se

Prenumerera

Dokument & länkar