Information till aktieägarna i Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Bästa aktieägare i Onoterat AB (pub)

I samband med att Onoterat AB (publ) har erhållit ett villkorat godkännande för notering av bolagets aktier hos NGM Nordic MTF den 2 september 2019, genomförs nu en nyemission om högst MSEK 6,6 (ink övertilldelning) för expansion av Onoterats verksamhet. Detta har varit ett viktigt delmål för ledningen för att kunna öka affärsverksamheten inom Onoterat AB, inom både rådgivning och investeringar framledes. Preliminär första dag för handel är 15 oktober 2019. Onoterat är faktiskt på väg att bli noterat!

Nyemissionsvillkoren kan sammanfattas med följande;

Styrelsen har beslutat att genomföra en företrädesemission (nyemission) av 867 151 av aktier. Nyemissionen omfattar aktier som erbjuds till kursen 3,85 kronor. Sammantaget väntas en fulltecknad nyemission (företrädesemission) inbringa 3 338 531,35 kronor före transaktionskostnader. Styrelsen har även möjlighet att utöka erbjudandet till både befintliga och nya aktieägare, inom bemyndigandets ram, om ytterligare högst 867 151 aktier.

Notera dock att ingen handel pågår med teckningsrätter, men önskar Ni att teckna mer aktier utöver erhållna teckningsrätter (d v s mer än Er pro-rata andel i företrädesemission), så sker teckningen via Aktieinvest och deras särskild teckningsanmälan 2 (se bifogad fil).   Sista teckningsdag är den 24 september 2019.

För mer information om pågående nyemission och fullständiga villkor, finns att läsa på vår hemsida www.onoterat.se samt hos vår rådgivare Aktieinvest https://www.aktieinvest.se/vara-emissionsuppdrag

Vägen framåt

Det är med tillförsikt och en spännande utmaning, som vi tar oss an framtiden inom bolaget. Onoterat AB har en lång historik, men dagens Onoterat affärsidé och finansiella mål har växt fram sedan nuvarande ledning tog över under hösten 2014 och tydliggjordes med investeringsverksamhet under våren 2016. Ett viktigt steg i bolagets utveckling, är noteringen av bolagets aktier på NGM Nordic MTF under oktober 2019. Genom en notering av bolagets aktier, skapas möjligheten att;

  • Erbjuda nya tjänster – såsom ägarspridning till våra portföljbolag och externa bolag.
  • Likvid tillgång – Genom att lista bolagets aktie så skapar man en likvid tillgång för aktieägarna även om de underliggande innehaven är illikvida.
  • Finansiell flexibilitet – ”Valuta” Genom Onoterat AB (pub) egna aktie skapar man även en ny ”betalningsvaluta” att använda i samband med investeringar (asset swap) i specifikt onoterade bolag.
  • Stärka varumärket – En notering gör också bolaget mer känt vilket bör underlätta kapitalanskaffning och affärsgenererande
  • Avkastning – Hela investeringsportföljen utvärderas löpande, och ett antal innehav står för dörren att endera noteras eller finna nya ägarstrukturer redan under 2020.

Att investera i Onoterat AB (publ) blir att investera redan nu i morgondagens bolag, inom Entertainment & Gaming, E-Commerce eller Fintech, innan de når en större ägargrupp eller blir noterade. Fem anledningar till att investera i Onoterat AB (publ), kan sammanfattas enligt följande;

Onoterat AB (publ) har en viktig roll att spela som rådgivare och investerare till entreprenörsbolag, som befinner sig mellan affärsänglar och mindre riskkapitalbolagen.

Enklast att följa framtida nyheter från Onoterat är via vår hemsida eller att vara prenumerant av pressmeddelanden via vår nyhetsdistributör Cision https://news.cision.com/se/onoterat-ab/

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ), mobil: 0701 442 441 eller e-post: larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB (publ) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. För mer information se www.onoterat.se

Prenumerera

Dokument & länkar