Onoterat AB - FunRock AB förvärvar P Studios AB (Prey)

Onoterat AB (publ) – noterat på NGM Nordic MTF – portföljbolag FunRock AB har beslutat om förvärv av P Studios AB (Prey), även det ett portföljbolag till Onoterat AB, samt ändringar i existerande konvertibellån.

FunRock extra stämman godkände det föreslagna förvärvet av P Studios AB genom apportemission, varpå apportemissionen medför en utspädning om högst 50% för befintliga aktieägare i FunRock AB, per den 28 januari 2020. Erbjudandet har accepterats av ägare motsvarande drygt 70% av rösterna och kapitalet i P Studios AB, då synergierna för båda bolagen bedöms vara signifikanta.

För att möjliggöra förvärvet beslutade stämman även att likställa emissionsvillkoren för FunRock AB konvertibellån serie 1 och serie 2 (”Konvertiblerna”) från augusti 2019.

Onoterat AB (publ) stödjer samtliga beslut och kommer att konvertera sina konvertibellån till nya aktier i FunRock AB. I samband med konvertering väntas Onoterat AB att öka sin ägarandel till cirka 1,89% innan föreslaget förvärv av P Studios AB.

Onoterat AB äger sedan tidigare 0,55% av kapitalet och rösterna i aktier i P Studios AB, vilket motsvarar cirka Efter en genomförd transaktion kommer Onoterats andel i det sammanslagna bolaget att uppgå till cirka 1%. I nuläget har transaktionen en neutral effekt på Onoterats substansvärde.

”Efter att FunRock ha avböjt förslaget om ett övertagande från Vavel Games AB, så är Onoterat mycket positivt inställda till att Funrock nu tar initiativ i den pågående konsolideringen i sektorn genom att i ett första steg förvärva P Studios AB, Vi bedömer att den nya gruppen har bättre förutsättningar, såsom, bredare och fler IP, kompetens och effektivare kostnadsbas för att kunna snabbare utvecklas i rätt riktning med mål om en notering under 2020/2021”, säger Onoterat AB VD Lars-Erik Bratt

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF. För mer information se www.onoterat.se

Prenumerera

Dokument & länkar