Onoterat AB (publ) publicerar halvårsrapport 1 maj - 31 oktober 2019

Onoterat AB (publ) (556578-5622)

Halvårsrapport 1 maj – 31 oktober 2019

 (Denna rapport är tidigarelagd och var annonserad till den 20 november 2019)

  • Nettoomsättningen uppgick till 193 634 kronor (157 332 kronor).
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -764 498 kronor (85 189 kronor), vilket inkluderar även engångskostnader för bland annat nyemission och noteringsprocess om cirka 464 403 kronor som är lägre än budgeterade kostnader.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,104 kronor (0,022 kronor).
  • Eget kapital uppgick till 23 512 011 kronor, d v s 3,21 kronor per aktie (12 730 943 kronor, vilket ger 3,36 kronor per aktie).
  • Substansvärdet (Moderbolaget) uppgick till 28 592 678 kronor, d v s 3,90 kronor per aktie (17 280 983 kronor vilket ger 4,56 kronor per aktie).
  • Soliditeten uppgick till 97,5% (97,3 %)

  Väsentliga händelser under rapportperioden 1 maj 2019 – 31 oktober 2019

 *   Den 28 oktober 2019 investerar Onoterat AB (publ) i ett nytt portföljbolag, Fodi Skandinavien AB (”Fodi”). Ägarandelen i Fodi uppgår efter genomförd nyemission till 5,2%.

•   Onoterat AB (publ) genomförde en nyemission utan företräde för befintliga aktieägare till
Brofund Equity AB om cirka 1,5 miljoner kronor till teckningskursen 3,85 kronor per aktie, den 21 oktober 2019.

•   Onoterat AB (publ) aktier blev upptagna till handel på NGM Nordic MTF den 18 oktober 2019.

•   Styrelseledamot Adam Lewis lämnade sitt uppdrag den 21 oktober 2019. Suppleant Stefan Kraft ersätter i styrelsen till kommande bolagsstämma.

•   Bolagets fulltecknade företrädesemission avslutades den 24 september2019, totalt tillfördes 3 338 531,35 kronor före emissionskostnader.

•   Portföljbolaget Funrock AB genomförde den 16 september 2019 en brygg-finansiering om cirka 5 miljoner kronor via konvertibler, vilken fulltecknades. Onoterat AB (publ) övertecknade sin pro-rata andel och äger cirka 3,5% av utestående konvertibler. Portföljbolaget Goodbye Kansas Holding AB beslutade att sälja delar av Goodbye Kansas Game Invest AB (”GKGI”) investeringsportfölj till THQ Nordic AB för cirka 42,1 miljoner kronor per den 14 augusti 2019. Bolaget har sålt ytterligare ett innehav från GKGI portföljen till Twitch för ett okänt belopp.

•   Dividend Sweden genomförde en s.k. ägarspridning av Onoterat AB (publ) aktier den 30 maj 2019. Totalt utdelades 800 000 aktier och antalet nytillkomna aktieägare i Onoterat AB (publ) uppgick till cirka 2 500 st.

•   Jascha Stockholm AB försattes i konkurs den 8 maj 2019, Onoterat AB (publ) ägarandel var 5,12 % av kapitalet, vilket resulterade i en nedskrivning av värdet till 0 kronor i bokslutet per 30 april 2019. Inga ytterligare förändringar har gjorts.

 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Goodbye Kansas Holding AB har hållit en extra bolagsstämma den 11 november 2019, och genomfört förändringar i ledning och styrelsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VD - Kommentar

 Bäste Aktieägare,

Onoterat AB (publ) är nu ett noterat bolag på NGM Nordic MTF sedan den 18 oktober 2019, och idag publiceras bolagets första delårsrapport (halvårsrapport) som ett noterat bolag. Det är värt att påminna om att Onoterat AB (publ) balansomslutning för cirka 5 år sedan uppgick till 1,552 miljoner kronor, och numera uppgår till 24,11 miljoner kronor. En ökning med cirka 1 455%.

Första halvåret har handlat till stor del om noteringsprocessen och vår egen nyemission i september, vilket delvis har hämmat omsättning, resultat och substansvärde med engångskostnader om cirka 464 000 kronor utöver driftkostnader, som ändock är lägre än budgeterade kostnaderna (650 000 kronor). Aktuellt substansvärde per aktie uppgår till 3,90 kronor per aktie, vilket är ned från 4,09 kr från årsbokslutet. Bolagets substansvärde bygger på bolagets redovisade värden, ej förväntade framtida värden av investeringsportföljen eller andra dolda värden i projektportfölj inom finansiell rådgivning etc. Aktuell soliditet ligger på 97,5 %, och det är med optimism vi ser på framtiden för våra portföljbolag. 

Under hösten har Onoterat AB (publ) genomfört två nyemissioner, en företrädesemission samt en riktad nyemission till Brofund Equity AB, som givet bolaget totalt cirka 4,838 miljoner kronor före emissionskostnader, och vi har ett bemyndigade från årsstämman att kunna genomföra ytterligare emissioner för att växa verksamheten.

Vi ser redan möjligheterna till att kunna öka aktiviteterna inom både finansiell rådgivning och investeringsverksamheten inför andra halvåret. Onoterat AB (publ) har en unik position, där bolaget aktivt investerar i morgondagens bolag inom Entertainment & Gaming, E-Commerce och Fintech, och där vi har möjligheten att vara med och påverka dess framtid som en aktiv minoritetsägare.

Investeringsportföljen och trender

Inom Entertainment & Gaming har det under hösten inträffat flera förvärv av mindre svenska mobilspelstudios av storbolagen Tencent, THQ Nordic mfl, och där bolagens IP-rättigheter är en allt viktigare komponent vid förvärvstransaktion. Samtliga av Onoterats mobilspelbolag, Sozap, Funrock och P-Studios äger sina egna IP-rättigheter till 100%. Sozap har genomfört en nyemission om MSEK 8,1 (pre-ipo) och har starka KPI för sitt mobilspel Armed Heist, med över 8 miljoner nedladdningar, och ytterligare spel kommer lanseras under kommande halvår. Bolaget planerar för en notering under 2020. Inom Funrock gruppen fortgår arbetet och marknadsföring av sitt eget spel, Etihad al Abtal, mot primärt Gulf-staterna, men bolaget har även tecknat distributionsavtal med kinesiska mobilspelbolag, som vill nå spelare i Mellanöstern, vilket ger ytterligare intäktsmöjligheter och ett nytt affärsområde i Funrock.

Shortcut Media Group AB (noterat på Spotlight) har under första halvåret uppvisat starka tillväxttal i både omsättning och resultatutveckling. Goodbye Kansas Holding AB (publ) position som en av världens ledande leverantörer inom VFX, animation specialeffekter mm mot spel-, film- och TV-sektorn, har stärkts ytterligare under året.  Bolagets medverkan i Microsoft succérelease av Cyberpunk 2077, innebär även att Goodbye Kansas är en het kandidat för internationella strukturaffärer. Dock väntas bolaget behöva stärka sin kapitalbas under kvartal 4 för en fortsatt tillväxtstrategi, vilket annonserades redan vid årsstämman i juni 2019

Inom E-Commerce kommer nya Fodi Skandinavien AB (”Fodi”), med förvärvet av grossisten Gården Direkt AB, vara en offensiv utmanare inom Foodtech initialt på den lokala Stockholmsmarknaden. Den svenska matmarknaden är en oligopolmarknad, och svenskarnas andel av köp av mat på internet ligger på blygsamma 2%, vilket är långt efter europeiska länder som Storbritannien, Tjeckien mfl. Kinnevik satsar stort via Mathem.se och det finns gott om plats för nisch aktörer, likt Fodi, att våga utmana den traditionella butiken.

För House of Dagmar har ”hållbarhetsarbetet” (”sustainability”) varit ett ledord sedan starten verksamheten 2005, vilket är ett hett område för hela modesektorn. H&M betonar i sin senaste kvartalsrapport i oktober 2019 om vikten utav kundernas krav för hållbarhetsfrågorna. House of Dagmar står för kvalité och är redo för att växa framöver.

 Onoterat AB har ökat marginellt våra ägarandelar i Näktergal AB och Valueguard AB under sommaren och hösten 2019. För Onoterats fintechbolag, så ser framtiden mycket ljus ut för Näktergal, som uppvaktas av både internationella och nordiska aktörer, som vill använda bolagets IT-systemlösning för digitala bolåneprodukter.

Till sist…

Sammantaget, uppvisar som väntat flertalet av Bolagen i Onoterats portfölj mycket intressanta och starka KPI inom sina respektive områden, och därmed ser vi med optimism på framtiden för våra portföljbolag. Arbetet med att utvärdera och utöka portföljen pågår dagligen, men processen är selektiv då varje innehav måste kunna motsvara våra krav och alla aktieägares förväntningar. Utöver portfölj verksamheten så har vi också noterat en ökad förfrågan på kapitalanskaffningar och övriga rådgivningstjänster, men utfallet av dessa är för tidigt att sia om.

Jag vill här passa på att tacka alla aktieägare för visat förtroende under denna tidiga del av bolagets tillväxt resa, och jag hoppas att fler investerare kommer att se samma möjligheter som vi i ledningen på Onoterat AB gör.

Ett visdomsord från den legendariska amerikanska fotbollscoachen Vince Lombardi får avsluta min första delårsrapport som noterat bolag: ”Perfection is not attainable. But, If We chase perfection, we can catch excellence”.

Stockholm den 15 november 2019

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finansiell Kalender

Onoterat AB (publ) rapporterar halv- och helårsrapporter. Dessa finns tillgängliga på www.onoterat.se eller www.cision.se

Nästa rapport:

Bokslutskommuniké 2019/2020                       25 maj 2020

Årsstämma                                                       25 juni 2020

 

Rapporten i sin helhet bifogas i separat pdf.dokument.

 

Stockholm 15 november 2019

Styrelsen

Onoterat AB (publ)

Bertil Rydevik, Ordförande                         Lars-Erik Bratt, VD och ledamot

Sverker Littorin, ledamot                        Stefan Kraft, Suppleant

 

 

Denna information är sådan information som Onoterat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 klockan 08:30 CEST.

 

För ytterligare information kontakta:

Bertil Rydevik, Ordförande i Onoterat AB (publ) – mobil +44 7785 720 402

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF. För mer information se www.onoterat.se

 

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF. För mer information se www.onoterat.se