Onoterat AB har beslutat om nyemission inför notering

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, fintech och e-commerce/brands. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Onoterat AB har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic MTF per den 2 september 2019. Noteringsbeslutet är villkorat av att Onoterat AB uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic MTF samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven. Första handelsdag är beräknad till den 15 oktober 2019. Onoterat AB kommer att handlas under kort-namnet ONTRAT.

Styrelsen för Onoterat AB har beslutat i samband med detta villkorade godkännande för notering, att utnyttja delar av bemyndigandet från årsstämman 2019.

Styrelsen har beslutat med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman i Onoterat AB (publ) den 17 juni 2019 om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen till befintliga aktieägare har villkoren NE 1:7, vilket ger befintliga aktieägare rätten att teckna en (1) ny aktie för sju (7) innehavda, till teckningskursen SEK 3,85 per aktie på avstämningsdagen den 9 september 2019. Betalning skall kunna ske kontant, apport eller genom kvittning av fordran. Teckningstiden löper under perioden 11 september 2019 till den 24 september 2019. Tilldelning sker senast den 27 september och sista betalningsdag väntas vara 2 oktober 2019. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet vid full teckning ökar med högst kronor 867 151 till 6 937 210 kronor och antalet aktier ökar med högst 867 151 till sammanlagt högst 6 937 210 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK. Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras 3 338 531, 35 kronor före emissionskostnader vilka totalt beräknas uppgå till cirka 0,65 MSEK.

Bolaget styrelse har vid överteckning möjlighet att utnyttja en övertilldelning av högst 867 151 aktier, vilket ger en ytterligare en emissionslikvid om 3 338 531,35 kronor, till föreliggande villkor. Vid full övertilldelning enligt ovan villkor, kan aktiekapitalet öka detta med ytterligare 867 151 kronor till 7 804 361 kronor och antalet aktier kan öka med som högst 867 151 aktier till högst 7 804 361 st. aktier. Totalt kan erbjudandet uppgå till 6 677 062, 70 kronor.

De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Fullständig information om Erbjudandet kommer finnas i bolagets ”Memorandum (Erbjudande) inför notering på NGM Nordic MTF” under avsnittet ”Villkor och anvisningar”, som kommer publiceras på bolagets hemsida samt hos Aktieinvest senast den 11 september 2019.

Fullteckning av företrädesemissionen medför en maximal utspädning av kapital och röster om 12,49 %, för den som ej deltar i föreliggande nyemission. Vid även fullt utnyttjande av övertilldelningen kan den maximala utspädningen av kapital och röster uppgå till som högst 22,22 %, för den som ej deltar i föreliggande nyemission.

Styrelsen avser att använda sig av ett s.k. garantikonsortium för att säkerställa kapitalbehovet, vilket även kommer presenteras senast den 11 september 2019.

För ytterligare information kontakta:

Bertil Rydevik, Styrelseordförande Onoterat AB (publ), mobil: + 44 77 85 720 402

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ), mobil: 0701 442 441 eller e-post: larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB (publ) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom entertainment & gaming, fintech och e-commerce/brands. För mer information se www.onoterat.se

Taggar: