Utfall i nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie 2014/2017

Den 22 december 2017 avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2014/2017 i OptiFreeze AB (”OptiFreeze”). Totalt fanns 280 000 utestående teckningsoptioner av serie 2014/2017 (varav 145 000 tilldelades styrelsemedlemmar och nyckelpersoner i bolaget) och totalt 66 869 stycken nyttjades av innehavare, innebärande att 71 550 nya aktier emitteras. Innehavare av teckningsoptioner av serie 2014/2017 var styrelseordförande Anders Hättmark, styrelseledamot Petr Dejmek samt nyckelpersoner i bolaget.

Aktiekapital, antal aktier och utspädning

Totalt nyttjades 66 869 teckningsoptioner av serie 2014/2017 till en lösenkurs om 15,96 SEK per aktie, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 23,8 procent. En teckningsoption gav rätt att teckna 1,07 nya aktier, därmed nyemitteras således 71 550 aktier. Bolaget tillförs genom optionsinlösen totalt cirka 1,14 MSEK. Genom de nyemitterade aktierna ökar aktiekapitalet med 6 439,5 SEK, från 882 514,26 SEK till 888 953,76 SEK och antalet aktier ökar med 71 550 stycken, från 9 805 714 stycken till 9 877 264 stycken. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 0,7 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Hedbys, VD OptiFreeze AB

Telefon: +46 735 29 95 444

E-post: goran.hedbys@optifreeze.se

 

Om oss

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Prenumerera

Dokument & länkar