Valberedning inför årsstämma 2018

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i valberedningen för Opus Group AB (publ) (Opus) utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden.

Per den 30 september 2017 är de fyra till röstetalet största ägarna RWC, AB Kommandoran, Lothar Geilen och Andra AP-fonden. Dessa har utsett varsin representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Opus valberedning.

Valberedningens ledamöter:
Jimmy Tillotson, representant för RWC
Jörgen Hentschel, representant för AB Kommandoran
Carl Schneider, representant för Lothar Geilen
Martin Jonasson, representant för Andra AP-fonden
Katarina Bonde, i egenskap av styrelseordförande i Opus

De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 42,3 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Martin Jonasson valdes till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2018 för beslut:

  • förslag till stämmoordförande,
  • förslag till styrelse,
  • förslag till styrelseordförande,
  • förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
  • förslag till revisorer,
  • förslag till arvode för bolagets revisorer och
  • i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen. 

Årsstämman för Opus kommer att hållas torsdagen den 17 maj, 2018, på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Opus valberedning kan göra det via e-post till: ir@opus.se eller med brev till adressen: Opus Group AB, (Att: Valberedningen), 411 10 Göteborg, senast den 31 januari 2018. Denna pressrelease finns tillgänglig på engelska och svenska på www.opus.se.

Opus är ett ledande företag inom bilprovning och fordonsrelaterade tjänster med huvudkontor i Sverige och verksamhet i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien.

Göteborg 25 oktober 2017

Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Martin Jonasson, Andra AP-fonden, e-post: martin.jonasson@ap2.se

Katarina Bonde, styrelseordförande, e-post: katarina.bonde@kubicorp.com 

Om Opus

Opus Group är ett teknologidrivet tillväxtföretag på bilprovnings- och fordonsservicemarknaden. Opus har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik utsläpps- och bilsäkerhetskontroller och fordonsdatakommunikation. Koncernen hade en omsättning på 1,7 MSEK under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus plan är att dubbla omsättningen till 400 MUSD och uppnå 100 MUSD i EBITDA år 2021. Huvuddelen av tillväxten förväntas komma från expansion inom fordonskommunikation och -serviceaffären, samt från den internationella expansionen av bilbesiktningsaffären, med primärt fokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har cirka 2 000 anställda med huvudkontor i Göteborg och 30 regionala kontor, varav 20 i USA och de övriga i Stockholm, UK, Peru, Chile, Argentina, Mexiko, Australien och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus Group AB’s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar