Ökad trafik och förbättrat resultat första halvåret 2018

Trafiken på Øresundsbron ökade under första halvåret 2018. Tillsammans med effektivisering och god kostnadskontroll ger detta ett ökat rörelseresultat. Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 535 miljoner DKK, en förbättring på 69 miljoner DKK.

Trafiken på Øresundsbron har ökat stabilt de senaste åren, så även under det första halvåret 2018. Totalt ökade motorvägstrafiken med 0,5 procent till 19.734 fordon per dygn, jämfört med samma period förra året.

Störst framgång syns i fritidstrafiken med BroPass, som har ökat med 4,8 procent, vilket är drygt 282 bilar per dygn och andelen danska kunder har ökat, vilket bland annat beror på den låga svenska valutakursen, som gör det speciellt fördelaktigt för danskar att handla i Sverige.

- Fritiden är högt värderad och därför är vi glada för att folk i ökande grad väljer att använda den på andra sidan sundet. Vi arbetar hårt för att visa våra fritidskunder, hur många spännande möjligheter som det finns i både Sverige och Danmark och den insatsen har bevisligen gett utdelning, säger Caroline Ullman-Hammer, VD för Øresundsbro Konsortiet.

Pendlingstrafiken har sjunkit med 5,3 procent jämfört med samma period förra året. Nedgången beror huvudsakligen på att transportöransvaret upphörde maj 2017, och därmed har påverkat siffrorna för de första fyra månaderna av samma period samt att det nu finns fler tågavgångar per timme över Öresund.

Frakttrafiken har fortsatt ökat med 3,6 procent jämfört med samma period förra året, motsvarande 47 lastbilar per dygn. Därmed är Øresundsbron med 51,7 procent av lastbilstrafiken ledande på fraktmarknaden över Öresund första halvåret 2018.

En större uppgradering av Øresundsbrons Betalstation har medfört väsentliga fördelar för de kunder som väljer att knyta nummerplåten till sitt BroPass-avtal och därmed inte längre behöver komma ihåg bizzen.

- Vi är angelägna om att det ska vara enkelt och lätt att köra över Øresundsbron, och det nya betalstationssystemet är en viktig milstolpe i den strategin. Vi är därför glada att se att kunderna tar tagit väl emot den möjligheten och att tre utav fyra nya kunder väljer att knyta en nummerplåt till sitt avtal, säger Caroline Ullman-Hammer.

Driftskostnaderna minskade något jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet blev ett överskott med 651 miljoner DKK, vilket är en förbättring med 13 miljoner DKK.

Den räntebärande nettoskulden ökade med 160 miljoner DKK till 12,9 miljarder DKK jämfört med första halvåret 2017. Ökningen beror primärt på att Øresundsbro Konsortiet från 2018 har börjat ge utdelning till ägarna A/S Øresund och SVEDAB AB. Totalt har räntekostnaderna minskat med 57 miljoner DKK till 116 miljoner DKK. Minskningen kan primärt hänföras till den låga inflationen 2018.

Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 535 miljoner DKK, vilket är en förbättring på 69 miljoner DKK. Resultatet påverkas av den låga svenska valutakursen.

Konsortiet har tidigare informerat om, att HH Ferries m.fl. har lämnat in klagomål till EU-Kommissionen där de hävdar att den danska/svenska statsgarantin för konsortiets lån etc är olaglig i förhållande till EU:s statsstödsregler. I oktober 2015 beslutade EU-kommissionen att garantierna omfattas av stadsstödsreglerna. HH Ferries m.fl. förde detta till EU-rätten, som har meddelat att dom kommer den 19 september 2018. Ytterligare information kommer efter domslut.

 

Huvudposterna i resultaträkningen (miljoner DKK)

  Jan – jun. 2018 Jan – jun. 2017 Utveckling
Intäkter väg  653  644  9 
Intäkter järnväg  252  251  1 
Övriga intäkter  10  11  -1 
Summa intäkter 915 906 9
Driftskostnader  -125  -129  4 
Övriga rörelsekostnader  -2  -1  -1 
Avskrivningar  -137  -138  1 
Rörelseresultat 651 638 13
Finansiella poster  -116  -172  56 
Resultat före värdeförändring 535 466 69
Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto*  68  377    
Värdeförändring, valutakurseffekt, netto*  57  9   
Periodens resultat 660 852  

* Värdeförändring är en redovisningsprincip enligt vilken finansiella tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde med löpande redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen under finansiella poster. Marknadsvärdeförändringen påverkar dock inte företagets återbetalningsförmåga.

 

Vägtrafikutvecklingen underperioden januari-juni

   Trafik per dag 2018  Trafik per dag 2017  Utveckling trafik  Marknadsandel 2018**  Marknadsandel 2017** 
BroPass Fritid  6.146  5.864  4,8%     
BroPass Pendlare 5.832  6.162  -5,3%     
BroPass Business  3.350  3.184  5,2%     
Kontant  2.890  2.980  -3,0%     
Personbilar totalt* 18.218  18.190  0,2%  84,8%  86,0% 
Lastbilar 1.372  1.325  3,6%  51,7%  52,1% 
Bussar 143  130  10,2%  76,6%  74,6% 
Totalt 19.734  19.644  0,5%  81,1%  82,0% 

* Personbilar omfattar också personbilar med släp, varubilar och motorcyklar.
** Gäller perioden januari-juni.

 

För mer information, vänligen kontakta Øresundsbrons presstelefon, 040/676 61 16.

 

Följ nyheter från bron på twitter @oresundsbron och i nyhetsbrevet Fokus Öresund

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Varje dag kör 21.000 motorfordon över Øresundsbron.
Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Om oss

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark, över Öresund. Den är 16 kilometer och består av en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera