Bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Med ”Bolaget” eller ”Orgo Tech” avses Orgo Tech AB med organisationsnummer 556850-3675. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Tolv månader (2017-01-01 till 2017-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 435 718 (276 344) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -23 836 (-74 586) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till 0,00 (-0,52) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 78 (89) %.
 • Kassa och bank uppgick till 167 098 (55 787) SEK.

Fjärde kvartalet (2017-10-01 till 2017-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 876 784 (251 234) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -97 925 (40 722) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,01 (0,29) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det fjärde kvartalet 2017: 8 000 000 (1 428 570) aktier. Antal aktier i Orgo Tech per den 31 december 2017: 8 000 000 aktier (1 428 570). Genomsnittligt antal aktier under 2017 uppgick till 7 345 238 (104 167). Notera att Bolaget under det fjärde kvartalet 2017 genomfört en nyemission. Vid registrering hos Bolagsverket kommer antalet aktier att uppgå till 10 000 000 stycken.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under 2017

Fjärde kvartalet

 • Den 27 november 2017 inleds teckningstiden i Orgo Techs nyemission inför notering på AktieTorget. Nyemissionen tecknas till cirka 6,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 101 procent. Genom nyemissionen tillförs Orgo Tech cirka 220 nya aktieägare och cirka 6 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 8 december 2017 publicerar Orgo Tech månadsrapporter för oktober och november 2017 där Bolaget meddelar att de finansiella målen följs och att fokus framgent kommer att vara att vidareutveckla tjänsten IMGO.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 2 januari 2018 meddelar Orgo Tech att Bolaget under Q1 2018 kommer att utveckla och publicera en ny version av sin webbplats som underlättar registreringsprocessen till Orgo Tech. I samband med detta avser Orgo Tech även att offentliggöra en ny version av sin verktygspanel. Den nya verktygspanelen kommer att möjliggöra för bolaget att i framtiden kunna erbjuda fler tjänster under samma verktygspanel.
 • Den 3 januari 2018 inleds handeln med Orgo Techs aktie på AktieTorget. Aktierna handlas under kortnamnet "ORGO" och har ISIN-kod SE0009806177. 
 • Den 4 januari 2018 publicerar Orgo Tech en månadsrapport för december 2017 där Bolaget meddelar att Orgo Tech under december 2017 omsatte cirka 210 KSEK med ett positivt rörelseresultat.

VD Mathias Palmkvist har ordet

Verksamhetsåret 2017 har nu nått sitt slut och det har blivit dags för mig att sammanfatta det gångna året, ett positivt år på många sätt där Orgo Tech växt starkt och bl.a. beslutade om notering på handelsplattformen AktieTorget (första dag för handel med Bolagets aktie var den 3 januari 2018). 

Idéen bakom Orgo Tech härstammar från när jag arbetade som webbutvecklare och noterade att ett stort antal webbsidor hade höga laddningstider till följd av stora och tunga bilder. Jag och min kollega tog därför fram Orgo Techs algoritm för automatiserad optimering av bildkvalitet och lanserade IMGO, vår bildoptimeringstjänst. Resultatet blev minskade filstorlekar utan försämrad bildkvalité. Genom att använda IMGO blir webbplatser snabbare, får högre konvertering, fler annonsvisningar och bättre sökordsoptimering.

Marknaden för de tjänster som Orgo Tech tillhandahåller är omfattande. Årligen ökar e-handeln med cirka 20 procent och t.ex. e-handelsplatser har ofta ett stort antal produktbilder som tjänar på att optimeras genom IMGO. Vår affärsmodell utgår från en månadsavgift där kunden betalar för den tjänst som används. Vidare erhåller vi intäkter för varje optimerad bild och varje gigabyte levererad CDN (Content Delivery Network)-trafik.

Under november och december 2017 genomförde Bolaget en fullt garanterad spridningsemission om 6 MSEK före emissionskostnader inför notering på AktieTorget. Med emissionslikviden avser vi att skala upp verksamheten genom nyrekryteringar, vidareutveckling av vår bildoptimeringstjänst IMGO samt marknadsföring.

Under Q1 2018 kommer att vi att utveckla och skapa ny version av vår verktygspanel till förmån för våra kunder där i dagsläget IMGO finns. Den nya verktygspanelen kommer att möjliggöra för oss att i framtiden kunna erbjuda fler och mer användarvänliga tjänster till våra kunder. 

Under 2017 uppgick omsättningen till cirka 2,4 MSEK jämfört med cirka 0,3 MSEK under 2016, en ökning på över 800 procent. Den ökade omsättningen beror på utökad kundbas, vilken vi har erhållit genom ett utökat fokus på försäljning. Om kostnader relaterade till noteringen på AktieTorget räknas bort hade vi under året ett positivt resultat och kassaflöde, vilket visar på marknadspotentialen.

Jag har stor tillförsikt inför det kommande verksamhetsåret och jag vill passa på att tacka aktieägarna i Orgo Tech för det förtroende vi har fått.

Mathias Palmkvist

VD, Orgo Tech AB

Om Orgo Tech

Verksamhetsbeskrivning

Orgo Tech bildades under 2016 och erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster skall förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare. Framförallt har Bolaget som ambition att underlätta arbetet för större bolag som hanterar större mängd ordrar och kunder via sina webbplatser. Orgo Tech lanserade i slutet av 2016 en betaversion av sin egenutvecklade mjukvarutjänst, IMGO. Tjänsten finns tillgänglig som en ”plug-in” i WordPress och kommer under 2018 att vidareutvecklas. IMGO minskar automatiskt bildernas filstorlek snabbt utan att besökarna till webbplatsen märker någon visuell skillnad. Fördelar med tjänsten är den minskar bandbreddsanvändandet för företagens webbplatser, vilket i sig generar lägre kostnader och snabbare webbplatser. Orgo Techs vision är att bli det ledande bolaget inom optimering av högtrafikerade webbplatser och webbtjänster.

Affärsmodell

Orgo Techs affärsmodell utgår från en månadsavgift per aktiv tjänst där Bolagets kunder betalar för den tjänst som används. Intäkterna per dags dato genereras från en prissättning om 10 öre per optimerad bild samt 50 öre per GB i CDN-trafik.

Målsättningar

Målet för Orgo Tech är att i framtiden vara marknadsledande inom bildoptimering och kringtjänster i Sverige. Bolagets målsättning är att ha en hög tillväxt samt att kraftigt öka antalet kunder de närmaste fem åren. Bolagets målsättningar för 2018 presenteras nedan:

2018

 • Nå 10 000 nedladdningar av IMGO på WordPress
 • Teckna ett storkundsavtal och tio standardiserade kundavtal
 • Rekrytera ytterligare medarbetare och vidareutveckla organisationen till mellan 10-15 medarbetare.

Ägarförteckning per 2018-01-03

Namn Antal aktier (st.) Andel av röster och kapital (%)
New Equity Venture Int. AB 3 464 280 34,64
AB B21 Invest 3 153 720 31,54
Mathias Palmkvist 988 000 9,88
Blue Bat Investments AB 182 000 1,82
Övriga 2 212 000 22,12
Totalt 10 000 000 100,00

Utveckling i siffror under perioden

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Omsättning

Nettoomsättningen under verksamhetsåret 2017 uppgick till 2 435 718 (276 344) SEK. Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 876 784 (251 234) SEK. Omsättningsökningen om cirka 800 procent är hänförlig till ett intensifierat försäljningsarbete, vilket har föranlett ett ökat antal kunder.

Finansiell utveckling

Resultatet för räkenskapsåret 2017 uppgick till -23 836 (-74 586) SEK och resultatet under det fjärde kvartalet 2017 uppgick till -97 925 (40 722) SEK. Under fjärde kvartalet 2017 belastades resultatet med övriga kostnader om 639 678 SEK i form av hyreskostnader, reklamkostnader, förbrukningsmaterial, IT-tjänster samt aktie- och noteringskostnader. Härutöver hade Bolaget personalkostnader om 380 417 SEK. 

Likviditet

Bolagets likvida medel per den 31 december 2017 uppgick till 167 098 (55 787) SEK och soliditeten per den
31 december 2017 uppgick till 48 (89) procent. Kassaflödet för räkenskapsåret 2017 uppgick till 111 311 (51 231) SEK. Bolaget genomförde i december 2017 en nyemission om 6 000 000 SEK som tillförde Bolaget ytterligare kapital. Vid räkenskapsårets slut var denna nyemission inte registrerad.

Aktien

Det finns ett aktieslag i Orgo Tech. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget under tickern ”ORGO” Per den
31 december 2017 uppgick antalet aktier till 8 000 000 (1 428 570). Genomsnittligt antal aktier under 2017 uppgick till 7 345 238 (104 167). Genomsnittligt antal aktier under fjärde kvartalet 2017 uppgick till
8 000 000 (1 428 570). Notera att Bolaget under det fjärde kvartalet 2017 genomfört en nyemission. Vid registrering hos Bolagsverket kommer antalet aktier att uppgå till 10 000 000 stycken.

Teckningsoptioner

Vid extra bolagsstämma den 3 oktober 2017 beslutades att införa ett optionsprogram riktat till Mathias Palmqvist (VD och styrelseledamot) samt Robin Bäcklund (Lead Developer och anställd) om totalt 400 000 teckningsoptioner (200 000 teckningsoptioner vardera). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till kursen 6 SEK per aktie där teckning kan ske från och med den 1 oktober 2018 till och med den 31 oktober 2020. Vid fullt nyttjade teckningsoptioner kan aktiekapitalet öka med maximalt 40 000 SEK.

Priset på teckningsoptionerna har värderats enligt Black & Scholes-formeln.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). För ytterligare information om redovisningsprinciper hänvisas till Orgo Techs årsredovisning för 2016.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor.

Förslag till disposition av Orgo Techs resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-01-01 –
2017-12-31.

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 8 maj 2018. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida (www.orgotech.se) senast tre veckor innan årsstämman.

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

 • Q1-rapport                      2018-04-16
 • Q2-rapport                      2018-08-03
 • Q3-rapport                      2018-11-02
 • Bokslutskommuniké      2019-02-01  

Avlämnande av bokslutskommuniké

Stockholm, den 2 februari 2018

Orgo Tech AB

Styrelsen


Prenumerera